banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash xin giúp đỡ  XML
  [Question]   xin giúp đỡ 09/05/2013 13:42:37 (+0700) | #1 | 275605
nh0xs0ckpro
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/02/2013 05:49:22
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
xin hỏi các bác trên diễn đàn muốn tạo code hack thì em phải đọc những sách nào ????
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|