banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Nhờ mọi người chuẩn đoán server chạy chậm, connect lâu  XML
  [Question]   Nhờ mọi người chuẩn đoán server chạy chậm, connect lâu 06/09/2012 11:19:55 (+0700) | #1 | 269097
[Avatar]
akaiito
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/12/2010 08:53:58
Messages: 21
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Code:
top - 11:52:02 up 25 days, 11:21, 1 user, load average: 0.26, 0.28, 0.27
Tasks: 102 total,  2 running, 100 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem:  514904k total,  472164k used,  42740k free,  40532k buffers
Swap: 1048568k total,    88k used, 1048480k free,  295532k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
 2494 root   15  0 2408 1032 804 R 0.3 0.2  0:00.02 top
  1 root   15  0 2160 596 520 S 0.0 0.1  1:04.84 init
  2 root   RT -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
  3 root   34 19   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.51 ksoftirqd/0
  4 root   RT -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:31.95 watchdog/0
  5 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0 15:04.92 events/0
  6 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.03 khelper
  7 root   19 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 kthread
  10 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  1:31.00 kblockd/0
  11 root   20 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kacpid
  46 root   20 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 cqueue/0
  49 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 khubd
  51 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kseriod
 115 root   15  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.69 khungtaskd
 116 root   24  0   0  0  0 S 0.0 0.0  7:56.74 pdflush
 118 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:04.25 kswapd0
 119 root   11 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 aio/0
 268 root   11 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kpsmoused
 288 root   17 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ata/0
 289 root   17 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ata_aux
 292 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 scsi_eh_0
 297 root   13 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kstriped
 306 root   17 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ksnapd
 317 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  9:03.98 kjournald
 342 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.20 kauditd
 375 root   21 -4 2372 640 396 S 0.0 0.1  0:00.14 udevd
 1012 root   20 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kmpathd/0
 1013 root   20 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kmpath_handlerd
 1071 root   10 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.01 kjournald
 1472 root   11 -4 12628 764 556 S 0.0 0.1  0:23.52 auditd
 1474 root    7 -8 12164 716 588 S 0.0 0.1  0:04.18 audispd
 1654 rpc    18  0 1912 548 448 S 0.0 0.1  0:00.00 portmap
 1684 root   12 -5   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 rpciod/0
 1690 root   18  0 1964 740 632 S 0.0 0.1  0:00.00 rpc.statd
 1722 root   25  0 5928 648 312 S 0.0 0.1  0:00.00 rpc.idmapd
 1745 dbus   15  0 2844 956 744 S 0.0 0.2  0:14.64 dbus-daemon
 1788 root   24  0 12828 1264 536 S 0.0 0.2  8:22.86 pcscdDạo này con vps của em bỗng nhiên chạy chậm hẳn, ping vẫn đều 50ms nhưng hay bị đứt, thời gian truy cập vào web wait khá lâu , nhờ mọi người ai rảnh đọc phân tích hộ em file top xem có vấn đề gì và có hướng nào để khắc phục / nâng cấp

Em thấy có vẻ là ram ngốn nhiều quá nhưng không đủ trình để biết do đâu và phải kill process nào

cám ơn mọi người
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nhờ mọi người chuẩn đoán server chạy chậm, connect lâu 15/09/2012 01:18:08 (+0700) | #2 | 269407
thoaivo
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/07/2012 20:52:48
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
bạn thử dùng server bạn ping đến IP wan của máy bạn hoặc 1 server nào đó để kiểm tra network bên phía server thử xem, trường hợp này có thể là do network chứ ko fải do performance của server đâu.
Còn nếu muốn kiểm tra các process đang load ram thì dùng lệnh ps aux, để ý cột RAM và CPU của các process.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nhờ mọi người chuẩn đoán server chạy chậm, connect lâu 17/09/2012 18:37:22 (+0700) | #3 | 269454
mr.tee
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 01:18:07
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Mình không thấy có sql trên top smilie smilie
Après la pluie, le beau temps
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|