banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Vấn đề "Styling Apache directory listings" trong Wampserver  XML
  [Question]   Vấn đề "Styling Apache directory listings" trong Wampserver 07/08/2012 09:37:29 (+0700) | #1 | 268156
[Avatar]
daicamrtran
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/03/2011 23:16:33
Messages: 48
Location: NoThing
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Em có cài đặt WampServer để viết PHP trên Localhost.

Em có một vấn đề đang thắc mắc là lỗi hiển thị Icon của "directory listings":
Làm thế nào để nó hiển thị như thế này ạ ?
Xin cảm ơn !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Vấn đề Styling Apache directory listings trong Wampserver 07/08/2012 10:08:48 (+0700) | #2 | 268161
[Avatar]
daicamrtran
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/03/2011 23:16:33
Messages: 48
Location: NoThing
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Em đã tìm ra cách giải quyết ! Cũng xin được chia sẻ luôn ...
Mọi người làm như sau:

1. Mọi người download file này, rồi giải nén ra: http://www.mediafire.com/?jit70msnr7edh8i
2. Copy Folder index-style vừa giải nén, Patse vào c:/wamp/www/
3. Mở file C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.21\conf\httpd.conf (của em là Apache2.2.21)
4. Copy code sau đây, rồi Paste vào cuối File httpd.conf

Code:
<VirtualHost *:80>
  ServerName 172.0.0.1
  DocumentRoot c:/wamp/www/
  Alias /icons/ c:/wamp/www/index-style/icons/

  <Directory "c:/wamp/www/">
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all

    <IfModule mod_autoindex.c>
      Options Indexes FollowSymLinks
      IndexOptions FancyIndexing 
      IndexOptions VersionSort 
      IndexOptions HTMLTable 
      IndexOptions FoldersFirst 
      IndexOptions IconsAreLinks 
      IndexOptions IgnoreCase 
      IndexOptions SuppressDescription 
      IndexOptions SuppressHTMLPreamble 
      IndexOptions XHTML 
      IndexOptions IconWidth=16 
      IndexOptions IconHeight=16 
      IndexOptions NameWidth=*
      IndexOrderDefault Descending Name
      HeaderName /index-style/header.html
      ReadmeName /index-style/footer.html
    </ifModule>

  </Directory>
</VirtualHost>


5. Restart All Services
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|