banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G  XML
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 21/07/2012 14:57:40 (+0700) | #1 | 267248
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Ngày nay, hệ thống giám sát đóng một vai trò quan trọng giúp theo dõi, kiểm tra sức khỏe, cung cấp thông tin và đưa ra cảnh báo khi có vấn đề xảy ra với các thành phần trong hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức. Một hệ thống giám sát tốt cần có khả năng phát hiện nhanh chóng và chính xác những sự cố xảy ra và kịp thời gửi thông báo rõ ràng qua nhiều phương tiện như màn hình, email, tin nhắn tới người quản trị hệ thống.

Việc triển khai hệ thống cảnh báo qua SMS này đã được mình thực hiện thành công trên cả môi trường ảo hóa lẫn máy chủ thực và bước đầu làm việc tốt với thiết bị D-Com 3G của Viettel.

1) GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Hệ thống giám sát và cảnh báo qua SMS được triển khai trong bài này về cơ bản bao gồm các thành phần và hoạt động được mô tả như hình dưới đây:
• Máy Monitor sẽ gồm:

- Phần mềm Nagios giúp giám sát các bộ phận, thông số quan trọng của hạ tầng CNTT như: system metric (CPU load, RAM usage, disk usage, loaded processes, v.v..), network protocol (HTTP, SSH, FTP, SMTP, IMAP, POP3, v.v..), application (mail, web, database v.v..), service (DNS, DHCP, v.v..), server (Windows, UNIX, v.v..), network device (router, switch, firewall, v.v..).

- Phần mềm Gammu giúp truy cập tới các thiết bị điện thoại (trong đó có USB 3G), điều khiển việc gửi và nhận SMS cùng nhiều chức năng khác về quản lý cuộc gọi và danh bạ.

- Thiết bị D-Com 3G đóng vai trò làm GSM modem, liên lạc với nhà mạng di động để thực hiện việc gửi tin nhắn SMS.

• Khi có các sự kiện ngưng trễ hoặc khôi phục hoạt động từ các thành phần được giám sát, Nagios sẽ tự động tạo ra các thông báo. Nội dung của thông điệp cảnh báo này sẽ được truyền cho Gammu và từ đó đẩy tới thiết bị USB 3G rồi gửi tới số điện thoại của người quản trị.

Các phần tiếp theo sẽ giải trình các bước để thực hiện cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống cảnh báo qua SMS này.

2) CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO QUA SMS

2.1) Yêu cầu và chuẩn bị

• Một Nagios monitoring server

• Một USB 3G, ở đây sử dụng thiết bị D-Com 3G của Viettel.

• Gói mã nguồn của Gammu, tải về phiên bản 1.32.0 tại địa chỉ:
http://sourceforge.net/projects/gammu/files/gammu/1.32.0/gammu-1.32.0.tar.bz2

o Các gói phụ thuộc bắt buộc cho Gammu là: CMake, pkg-config
o Các gói phụ thuộc tùy chọn giúp mở rộng tính năng cho Gammu là: Bluez-libs, libusb-1.0, libCURL, libiconv, Gettext, MySQL, PostgreSQL, unixODBC, libdbi, Python SQLite + libdbi-drivers + SQLite.

• Nếu máy Nagios chưa nhận ra D-Com 3G như là một USB modem thì cần cài thêm gói usb_modeswitch để chuyển từ chế độ storage sang modem. Tải về mã nguồn của phiên bản 1.2.3 tại:
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/usb-modeswitch-data-20120531.tar.bz2
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/usb-modeswitch-1.2.3.tar.bz2

o Các gói phụ thuộc cần thiết cho usb_modeswitch là: libusb-devel, tcl

• Các gói make, gcc để phục vụ quá trình biên dịch và cài đặt chương trình từ mã nguồn.

• Cần tới quyền root trong quá trình cài đặt và cấu hình hệ thống.

2.2) Các bước thực hiện

2.2.1 Kết nối USB 3G tới máy Nagios

- Kiểm tra xem máy Nagios đã nhận ra USB 3G là một GSM modem hay chưa. Gõ lệnh sau:
Code:
# dmesg | grep GSM


Nếu thấy output như dưới đây thì ta chuyển qua bước 2.2.2 để làm tiếp

Code:
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
....


(để ý là tập tin đại diện cho thiết bị là /dev/ttyUSB0)

- Nếu output trống rỗng thì cần thêm gói usb_modeswitch. Trình tự cài đặt như sau:
Code:
# tar jxf usb-modeswitch-data-20120531.tar.bz2
# cd usb-modeswitch-data-20120531
# make install
# tar jxf usb-modeswitch-1.2.3.tar.bz2
# cd usb-modeswitch-1.2.3
# make install


2.2.2 Biên dịch và cài đặt Gammu

- Giải nén gói mã nguồn của Gammu:
Code:
# tar jxvf gammu-1.32.0.tar.bz
2

- Chuyển vào thư mục vừa được giải nén ở trên:
Code:
# cd gammu-1.32.0


- Chạy các lệnh sau để cấu hình, biên dịch và cài đặt Gammu:
Code:
# ./configure
# make
# make install


- Kiểm tra bằng lệnh:
Code:
# gammu


- Nếu nhận được thông báo lỗi liên quan tới library thì chạy 2 dòng lệnh sau:
Code:
# ln -s /usr/local/lib/libGammu.so.7 /usr/lib/libGammu.so.7
# ln -s /usr/local/lib/libgsmsd.so.7 /usr/lib/libgsmsd.so.7


2.2.3 Cấu hình Gammu để gửi SMS

- Tạo tập tin chứa thông số cấu hình của USB 3G cho Gammu:
Code:
# vi /etc/gammurc


Với nội dung mẫu như sau:
Code:
[gammu]
port = /dev/ttyUSB0			//đường dẫn tới tập tin device của thiết bị
connection = at19200		//loại kết nối, tương thích với tập lệnh AT


Ngoài ra, có thể sử dụng lệnh sau để cấu hình dễ dàng cấu hình các thông số bằng giao diện đồ họa:
Code:
# gammu-config


- Xác nhận USB 3G đã được nhận dạng thành công:
Code:
# gammu --identify

Device        : /dev/ttyUSB3
Manufacturer     : ZTE CORPORATION
Model        : unknown (MF190S)
Firmware       : BD_MF190SV1.0.0B01
IMEI         : 864482000915806


Ngoài ra còn có 2 lệnh sau để theo dõi hoạt động của thiết bị cũng như thông tin về mạng di động:
Code:
# gammu –-monitor
# gammu –-networkinfo


- Nagios chạy với quyền của user nagios, vậy nên nếu muốn Nagios gửi được SMS thì user nagios phải có quyền truy cập tới các tập tin device, config và binary của Gammu. Chạy các lệnh sau để gán các quyền thích hợp đó cho user nagios:
Code:
# cp /etc/gammurc /home/nagios/.gammurc
# chown nagios.nagios /home/nagios/.gammurc
# chmod 4755 /usr/bin/gammu
# usermod -a -G dialout nagios
# usermod -a -G dialout apache


- Chuyển qua user nagios và thử gửi một SMS mẫu:
Code:
# su - nagios
$ echo "test SMS nagios" | gammu --sendsms TEXT +84932xxxxxx


Code:
If you want break, press Ctrl+C...
Sending SMS 1/1....waiting for network answer..OK, message reference=181


Nếu số điện thoại trong câu lệnh ở trên nhận được thông điệp “test SMS nagios” thì việc cấu hình để Gammu gửi đi SMS đã thành công. Tiếp theo sẽ cấu hình cho Nagios.

2.2.4 Cấu hình Nagios để gửi SMS theo nhóm

Phần này sẽ trình bày các bước để khởi tạo và định nghĩa các contact cho những cá nhân và nhóm sẽ nhận được cảnh báo khi một máy tính, thiết bị hay dịch vụ nào đó trong hệ thống xảy ra sự cố.

- Đầu tiên, cần thêm vào 2 câu lệnh để thực hiện việc gửi SMS tới các số điện thoại của các contact được định nghĩa trong tập tin contacts.cfg. Mở tập tin /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg và bổ sung nội dung mẫu sau:

Code:
# 'notify-host-by-sms' command definition
define command{
    command_name  notify-host-by-sms
    command_line  /usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\n Notification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n Host: $HOSTNAME$\n State: $HOSTSTATE$\n Address: $HOSTADDRESS$\n Info: $HOSTOUTPUT$\n Date/Time: $LONGDATETIME$" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT $CONTACTPAGER$
    }

# 'notify-service-by-sms' command definition
define command{
    command_name  notify-service-by-sms
    command_line  /usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\n Notification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n Service: $SERVICEDESC$\n Host: $HOSTALIAS$\n Address: $HOSTADDRESS$\n State: $SERVICESTATE$\n Date/Time: $LONGDATETIME$\n Additional Info: $SERVICEOUTPUT$" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT $CONTACTPAGER$


- Sau đó, tùy chỉnh lại mẫu generic-contact mà Nagios cung cấp sẵn sau khi cài đặt để các contact được tạo ở bước sau sẽ nhận được thông báo qua SMS. Mở tập tin /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg và sửa mục generic-contact như sau:

Code:
define contact{
    name              generic-contact
    service_notification_period   24x7
    host_notification_period    24x7
    service_notification_options  w,u,c,r
    host_notification_options    d,u,r
    service_notification_commands  notify-service-by-sms
,notify-service-by-email
    host_notification_commands   notify-service-by-sms
,notify-host-by-email
    register            0
}


- Tiếp đến, thêm mới các contact cho những người muốn nhận thông báo qua email và SMS từ Nagios. Mở tập tin /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg và bổ sung nội dung mẫu sau:

Code:
define contact{
    contact_name          manthang            
    use               generic-contact         
    alias              Thang Man (Sysadmin)
    email              <a href="mailto:manthang@gmail.com">manthang@gmail.com</a>
    pager              +84983xxxxxx	//thay bằng sđt thực
}

define contact{
    contact_name          hoangbao            
    use               generic-contact         
    alias              Bao Hoang (Database)
    email              <a href="mailto:hoangbao@gmail.com">hoangbao@gmail.com</a>
    pager              +84123xxxxxx	//thay bằng sđt thực
}


- Giờ ta sẽ gom nhóm các contact để gửi các thông báo thích hợp. Ví dụ, các thông báo liên quan tới thiết bị mạng chỉ được gửi tới nhóm network, thông báo liên quan tới máy chủ sẽ được gửi tới nhóm system, thông báo liên quan tới CSDL thì gửi tới nhóm database, v.v… Cũng trong tập tin contacts.cfg trên, tạo thêm các contactgroup theo mẫu sau:

Code:
define contactgroup{
    contactgroup_name        db-admins
    alias              Database Administrators
    members             hoangbao,manthang
}

define contactgroup{
    contactgroup_name        unix-admins
    alias              Linux System Administrator
    members             manthang
}


- Việc khai báo các contact ở trên không có nghĩa là họ sẽ nhận được thông báo mà ta cần liên kết các contactgroup tới một dịch vụ hoặc máy tính nào đó cần giám sát. Ví dụ, trong thư mục /usr/local/nagios/etc/objects/ tạo ra 2 tập tin email-server.cfgdb-server.cfg rồi định nghĩa như sau:

Code:
// trong email-server.cfg
define host{
    use               linux-server
    host_name            email-server
    alias              Zimbra Server
    address             192.168.1.16
    contact_groups         unix-admins	//nhóm Unix sẽ nhận notify
}

// trong db-server.cfg
define service{
    use               generic-service
    host_name            mysql-db
    service_description       MySQL Database Status
    contact_groups         db-admins		//nhóm DB sẽ nhận notify
    check_command          check_nrpe!check_mysql_db
}


- Kế đến, thêm 2 object trên vào tập tin cấu hình chính của Nagios bằng cách mở tập tin /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg và thêm vào 2 dòng sau:
Code:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/email-server.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/db-server.cfg


- Cuối cùng, chạy các lệnh sau để kiểm tra cấu hình và khởi động lại Nagios
Code:
# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
# /etc/init.d/nagios restart


Giờ thử ngưng hoạt động của một máy tính, thiết bị hay dịch vụ nào đó thì sau một khoảng thời gian quy định trước, Nagios sẽ kiểm tra trạng thái và gửi đi SMS và email thông báo tình trạng của chúng tới số điện thoại và hộp thư của người quản trị.

3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Cải tiến hệ thống giám sát và cảnh báo dùng Nagios và Gammu để ngoài gửi thông tin, cảnh báo thì hệ thống còn có thể nhận các xác nhận, chỉ lệnh từ điện thoại của người quản trị.

4 THAM KHẢO

[1] Sébastien Wains. Nagios + SMS notifications with Gammu and Siemens MC35i. Xem tại: http://blog.wains.be/2010/01/05/nagios-sms-notifications-gammu-siemensmc35i, 2010.

[2] Centreon Wiki Team. How To Send SMS With Gammu. Xem tại: http://en.doc.centreon.com/HowToSendSMSWithGammu, 2011.

[3] Tentang Saya. Install and configure gammu in CentOS 6. Xem tại: http://irhamnurhalim.wordpress.com/2012/02/09/install-dan-configure-gammu-di-centos-6, 2012

[4] Matt Bottrell. Nagios 2-way alerting via SMS. Xem tại: http://matt.bottrell.com.au/archives/170-Nagios-2-way-alerting-via-SMS-Part-1.html, 2008
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 21/07/2012 15:06:39 (+0700) | #2 | 267249
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

manthang wrote:

- Giờ ta sẽ gom nhóm các contact để gửi các thông báo thích hợp. Ví dụ, các thông báo liên quan tới thiết bị mạng chỉ được gửi tới nhóm network, thông báo liên quan tới máy chủ sẽ được gửi tới nhóm system, thông báo liên quan tới CSDL thì gửi tới nhóm database, v.v…  

Có một việc nữa mình nghĩ là nên làm, đó là: WARNING state thì chỉ nên gửi mail, còn CRITICAL state mới bắn sms.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 23/07/2012 16:05:53 (+0700) | #3 | 267350
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Đúng như bác Quanta nói, trước em có test cái sms này trên Zabbix + Gnokii bị nhận sms hoài. Khi 1 service die, nó sms liên tục.

Còn việc build server để làm việc này em thấy lựa chọn Ubuntu là hợp lý smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 23/07/2012 17:07:00 (+0700) | #4 | 267352
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

traunui wrote:
Đúng như bác Quanta nói, trước em có test cái sms này trên Zabbix + Gnokii bị nhận sms hoài. Khi 1 service die, nó sms liên tục.

Còn việc build server để làm việc này em thấy lựa chọn Ubuntu là hợp lý smilie 


Ngoài việc chọn những state nào thực sự cần kíp mới notify qua SMS thì có thể chỉnh lại số lần thử check, khoảng thời gian giữa 2 lần check, sau bao lâu mới re-send notifications để hạn chế việc bị nhận SMS liên tục.
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 23/07/2012 17:07:12 (+0700) | #5 | 267353
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

traunui wrote:
Đúng như bác Quanta nói, trước em có test cái sms này trên Zabbix + Gnokii bị nhận sms hoài. Khi 1 service die, nó sms liên tục.

Còn việc build server để làm việc này em thấy lựa chọn Ubuntu là hợp lý smilie 


Mình cũng đã thử qua Ubuntu Server nhưng rồi lại quay lại CentOS bản minimal.
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 23/07/2012 20:55:32 (+0700) | #6 | 267362
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]

manthang wrote:

Mình cũng đã thử qua Ubuntu Server nhưng rồi lại quay lại CentOS bản minimal. 


Em test trên máy ảo với CentOS việc config USB 3g gặp khó khăn nên đã chuyển sang Ubuntu và thấy nó đơn giản hơn rất nhiều + các tools Monitor này rất sẵn để apt-get smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 24/07/2012 00:01:10 (+0700) | #7 | 267369
[Avatar]
tranhuuphuoc
Moderator

Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 865
Location: Lầu Xanh
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
SMSC thay thế thành BTS là hợp lý nhất, mà manthang hay anh em có sử dụng qua USB 3G của Mobiphone rồi chưa, có gặp tình trạng như mình dưới đây không vậy cà ?
Anh có dùng Cacti mọi việc đều ổn nhưng có điều, có lúc tin nhắn gởi ngay lập tức khi interfaces nào đó bị sự cố (down vật lý, chừng 1 phút) có lúc interfaces đó nữa ngày sau anh mới nhận được alarm gởi đến máy điện thoại sử dụng sim của Vinaphone mặc dù Vinaphone và Mobiphone gần như sử dụng cơ sở hạ tầng như nhau smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 25/07/2012 08:48:57 (+0700) | #8 | 267442
boy_popping
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/08/2007 00:08:29
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
mới đọc sơ qua bài viết thôi

chưa rõ lắm, chưa thực hành lại

tuy nhiên...rất cảm ơn anh vì tinh thần share for all ^^

[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 25/07/2012 09:12:20 (+0700) | #9 | 267445
thuank51cc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/01/2012 03:44:56
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Dear ca nha`!
A nào cho e hỏi mới e đang build thang gammu mà nó báo lỗi thế này ạ:


/usr/bin/ld: /usr/local/lib/libpython2.6.a(abstract.o): relocation R_X86_64_32 against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/usr/local/lib/libpython2.6.a: could not read symbols: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [python/gammu/_gammu.so] Error 1
make[3]: Leaving directory `/usr/local/src/gammu-1.32.0/build-configure'
make[2]: *** [python/gammu/CMakeFiles/python_gammu.dir/all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/gammu-1.32.0/build-configure'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/gammu-1.32.0/build-configure'
make: *** [all] Error 2

Có a nào gặp vs đã fix được lỗi thì bào e mới. thanks so much..
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 25/07/2012 09:28:09 (+0700) | #10 | 267447
[Avatar]
tarzanvip
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/09/2004 16:54:06
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn Manthang, mình cũng đang cần cái này.
Hiện tại mình đã triển khai thành công trên CentOS 6.2 - minimal smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 25/07/2012 14:30:35 (+0700) | #11 | 267467
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

thuank51cc wrote:
Dear ca nha`!
A nào cho e hỏi mới e đang build thang gammu mà nó báo lỗi thế này ạ:
Code:
/usr/bin/ld: /usr/local/lib/libpython2.6.a(abstract.o): relocation R_X86_64_32 against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/usr/local/lib/libpython2.6.a: could not read symbols: Bad value


Có a nào gặp vs đã fix được lỗi thì bào e mới. thanks so much.. 

http://www.gentoo.org/proj/en/base/amd64/howtos/index.xml?part=1&chap=3
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 26/07/2012 09:00:03 (+0700) | #12 | 267495
0x00a
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/11/2011 22:33:38
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Ngoài 3g thì thàng gammu còn hỗ trợ 1 đống điện thoại di động khác, http://wammu.eu/phones/.

Chỉ cần thay đổi tệp tin cấu hình của wammu là được.
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 30/07/2012 07:59:35 (+0700) | #13 | 267682
thuank51cc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/01/2012 03:44:56
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Hi ca nha`!

E sử dụng máy ảo connect đến usb 3g. Nhưng nó chỉ nhận ở dạng storage mà không hề chuyển sang chế độ
modem. E đã cài đặt các gói modem-switch.
tuy nhiên khi check lại: dmesg | grep GSM
output chỉ hiện ra:
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
USB version v0.7
không thông báo :
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Có bác nào biết hoặc đã gặp lỗi này không ạ. e search hoài không thấy. thanks for help! smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 30/07/2012 17:05:44 (+0700) | #14 | 267712
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

thuank51cc wrote:
Hi ca nha`!

E sử dụng máy ảo connect đến usb 3g. Nhưng nó chỉ nhận ở dạng storage mà không hề chuyển sang chế độ
modem. E đã cài đặt các gói modem-switch.
tuy nhiên khi check lại: dmesg | grep GSM
output chỉ hiện ra:
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
USB version v0.7
không thông báo :
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Có bác nào biết hoặc đã gặp lỗi này không ạ. e search hoài không thấy. thanks for help! smilie 


1. phiên bản kernel của distro bạn đang dùng? ở bài này mình dùng CentOS 6.2 với kernel version = 2.6.32. với kernel cũ quá như 2.6.18 mà mình từng test với CentOS 5.5 thì không nhận được USB 3G.
2. nếu trong USB có gói driver cho Linux thì cài thêm thử
3. model USB 3G của bạn? mình test OK với hàng của Huewei (3G Viettel) và ZTE.
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 30/07/2012 17:05:57 (+0700) | #15 | 267710
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

thuank51cc wrote:
Hi ca nha`!

E sử dụng máy ảo connect đến usb 3g. Nhưng nó chỉ nhận ở dạng storage mà không hề chuyển sang chế độ
modem. E đã cài đặt các gói modem-switch.
tuy nhiên khi check lại: dmesg | grep GSM
output chỉ hiện ra:
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
USB version v0.7
không thông báo :
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Có bác nào biết hoặc đã gặp lỗi này không ạ. e search hoài không thấy. thanks for help! smilie 


1. phiên bản kernel của distro bạn đang dùng? ở bài này mình dùng CentOS 6.2 với kernel version = 2.6.32. với kernel cũ quá như 2.6.18 mà mình từng test với CentOS 5.5 thì không nhận được USB 3G.
2. nếu trong USB có gói driver cho Linux thì cài thêm thử
3. model USB 3G của bạn? mình test OK với hàng của Huewei (3G Viettel) và ZTE.
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 30/07/2012 17:06:14 (+0700) | #16 | 267711
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

thuank51cc wrote:
Hi ca nha`!

E sử dụng máy ảo connect đến usb 3g. Nhưng nó chỉ nhận ở dạng storage mà không hề chuyển sang chế độ
modem. E đã cài đặt các gói modem-switch.
tuy nhiên khi check lại: dmesg | grep GSM
output chỉ hiện ra:
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
USB version v0.7
không thông báo :
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Có bác nào biết hoặc đã gặp lỗi này không ạ. e search hoài không thấy. thanks for help! smilie 


1. phiên bản kernel của distro bạn đang dùng? ở bài này mình dùng CentOS 6.2 với kernel version = 2.6.32. với kernel cũ quá như 2.6.18 mà mình từng test với CentOS 5.5 thì không nhận được USB 3G.
2. nếu trong USB có gói driver cho Linux thì cài thêm thử
3. model USB 3G của bạn? mình test OK với hàng của Huewei (3G Viettel) và ZTE.
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 30/07/2012 17:06:26 (+0700) | #17 | 267713
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

thuank51cc wrote:
Hi ca nha`!

E sử dụng máy ảo connect đến usb 3g. Nhưng nó chỉ nhận ở dạng storage mà không hề chuyển sang chế độ
modem. E đã cài đặt các gói modem-switch.
tuy nhiên khi check lại: dmesg | grep GSM
output chỉ hiện ra:
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
USB version v0.7
không thông báo :
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Có bác nào biết hoặc đã gặp lỗi này không ạ. e search hoài không thấy. thanks for help! smilie 


1. phiên bản kernel của distro bạn đang dùng? ở bài này mình dùng CentOS 6.2 với kernel version = 2.6.32. với kernel cũ quá như 2.6.18 mà mình từng test với CentOS 5.5 thì không nhận được USB 3G.
2. nếu trong USB có gói driver cho Linux thì cài thêm thử
3. model USB 3G của bạn? mình test OK với hàng của Huewei (3G Viettel) và ZTE.
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 02/08/2012 13:24:58 (+0700) | #18 | 267903
thuank51cc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/01/2012 03:44:56
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Dear!

Thanks bạn! Đúng là do mình dùng centos5.x nên usb ko thể nhận được như vậy.
Cho mình hỏi một chút bạn đã thử test phần time repeat của report nagios khi có lỗi chưa?
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 02/08/2012 19:48:23 (+0700) | #19 | 267927
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

thuank51cc wrote:
Dear!

Thanks bạn! Đúng là do mình dùng centos5.x nên usb ko thể nhận được như vậy.
Cho mình hỏi một chút bạn đã thử test phần time repeat của report nagios khi có lỗi chưa? 


không hiểu time repeat trong Nagios bạn nói ở trên là gì?
nhân tiện, nhờ mod/admin xoá giúp em mấy comment bị trùng lắp (#15 -> #17) ở trên. smilie
keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 02/08/2012 21:10:14 (+0700) | #20 | 267934
thientm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/07/2011 23:31:46
Messages: 80
Offline
[Profile] [PM]
thiết bị Huewei của Tàu có 2 dòng mới bị phát hiện có backdoor . Không biết bác ở trên xài khéo lại dính thì smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 02/08/2012 21:10:26 (+0700) | #21 | 267935
thientm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/07/2011 23:31:46
Messages: 80
Offline
[Profile] [PM]
thiết bị Huewei của Tàu có 2 dòng mới bị phát hiện có backdoor . Không biết bác ở trên xài khéo lại dính thì smilie
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 03/08/2012 08:31:05 (+0700) | #22 | 267951
thuank51cc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/01/2012 03:44:56
Messages: 26
Offline
[Profile] [PM]
Dear !

í mình nói ở đây là thời gian cách nhau nó gửi tin report đến email hoặc sms.
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 03/08/2012 15:55:48 (+0700) | #23 | 267972
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

thuank51cc wrote:
Dear !

í mình nói ở đây là thời gian cách nhau nó gửi tin report đến email hoặc sms. 

notification_interval? Bạn test nó không hoạt động như ý muốn hay là sao?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 24/08/2012 09:36:22 (+0700) | #24 | 268698
phuongnvt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/02/2011 03:35:39
Messages: 332
Offline
[Profile] [PM]
SMS giới hạn bao nhiêu ký tự vậy anh/em ?
Nhiều người nhận được lời khuyên, song chỉ có những người khôn mới sử dụng lời khuyên đó


[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 25/08/2012 16:20:23 (+0700) | #25 | 268744
[Avatar]
manthang
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2008 16:36:58
Messages: 140
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

phuongnvt wrote:
SMS giới hạn bao nhiêu ký tự vậy anh/em ? 


Trích từ link này: http://wammu.eu/docs/manual/gammu/

- Send text message up to standard 160 chars:
Code:
echo "All your base are belong to us" | gammu sendsms TEXT 123456


- Send long text message:
Code:
echo "All your base are belong to us" | gammu sendsms TEXT 123456 -len 400

keep -security- in -mind-
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 09/08/2013 21:23:39 (+0700) | #26 | 278044
boy20codon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2003 08:03:50
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Mình đang bị lỗi tin nhắn có dấu $: VD: Service: $, lỗi macro 'SERVICEDESC'. Không biết có bác nào bị không?
-----------------------------------
[1375820667.019202] [2048.1] [pid=22474] **** BEGIN MACRO PROCESSING ***********
[1375820667.019211] [2048.1] [pid=22474] Processing: '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nService: $SERVICEDESC$\nHost: $HOSTALIAS$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nState: $SERVICESTATE$\nDate/Time: $LONGDATETIME$\nAdditional Info: $SERVICEOUTPUT$" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT $CONTACTPAGER$'
[1375820667.019221] [2048.2] [pid=22474] Processing part: '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: '
[1375820667.019231] [2048.2] [pid=22474] Not currently in macro. Running output (57): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: '
[1375820667.019240] [2048.2] [pid=22474] Processing part: 'NOTIFICATIONTYPE'
[1375820667.019260] [2048.2] [pid=22474] macros[29] (NOTIFICATIONTYPE) match.
[1375820667.019276] [2048.2] [pid=22474] Processed 'NOTIFICATIONTYPE', Clean Options: 0, Free: 0
[1375820667.019286] [2048.2] [pid=22474] Processed 'NOTIFICATIONTYPE', Clean Options: 0, Free: 0
[1375820667.019295] [2048.2] [pid=22474] Cleaning options: global=3, local=0, effective=3
[1375820667.019306] [2048.2] [pid=22474] Cleaned macro. Running output (64): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: PROBLEM'
[1375820667.019316] [2048.2] [pid=22474] Just finished macro. Running output (64): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: PROBLEM'
[1375820667.019325] [2048.2] [pid=22474] Processing part: '\nService: '
[1375820667.019342] [2048.2] [pid=22474] Not currently in macro. Running output (75): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: PROBLEM\nService: '
[1375820667.019352] [2048.2] [pid=22474] Processing part: 'SERVICEDESC'
[1375820667.019362] [2048.2] [pid=22474] macros[3] (SERVICEDESC) match.
[1375820667.019372] [2048.2] [pid=22474] Processed 'SERVICEDESC', Clean Options: 0, Free: 1
[1375820667.019381] [2048.0] [pid=22474] WARNING: An error occurred processing macro 'SERVICEDESC'!

[1375820667.019390] [2048.2] [pid=22474] Non-macro. Running output (75): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: PROBLEM\nService: '
[1375820667.019400] [2048.2] [pid=22474] Processing part: '\nHost: '
[1375820667.019410] [2048.2] [pid=22474] Not currently in macro. Running output (96): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: PROBLEM\nService: $SERVICEDESC$\nHost: '
[1375820667.019419] [2048.2] [pid=22474] Processing part: 'HOSTALIAS'
[1375820667.019429] [2048.2] [pid=22474] macros[1] (HOSTALIAS) match.
[1375820667.019440] [2048.2] [pid=22474] Processed 'HOSTALIAS', Clean Options: 0, Free: 1
[1375820667.019449] [2048.2] [pid=22474] Processed 'HOSTALIAS', Clean Options: 0, Free: 1
[1375820667.019458] [2048.2] [pid=22474] Cleaning options: global=3, local=0, effective=3
[1375820667.019469] [2048.2] [pid=22474] Cleaned macro. Running output (104): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: PROBLEM\nService: $SERVICEDESC$\nHost: Wireless'
[1375820667.019478] [2048.2] [pid=22474] Just finished macro. Running output (104): '/usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: PROBLEM\nService: $SERVICEDESC$\nHost: Wireless'
[1375820667.019488] [2048.2] [pid=22474] Processing part: '\nAddress: '
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 10/08/2013 14:18:24 (+0700) | #27 | 278052
boy20codon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2003 08:03:50
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Config notify qua SMS như bên dưới:
------------------------
# 'notify-host-by-sms' command definition
define command{
command_name notify-host-by-sms
command_line /usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost: $HOSTNAME$\nState: $HOSTSTATE$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nInfo: $HOSTOUTPUT$\nDate/Time: $LONGDATETIME$" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT $CONTACTPAGER$
}
# 'notify-service-by-sms' command definition
define command{
command_name notify-service-by-sms
command_line /usr/bin/printf "%b" "*** Nagios ***\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nService: $SERVICEDESC$\nHost: $HOSTALIAS$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nState: $SERVICESTATE$\nDate/Time: $LONGDATETIME$\nAdditional Info: $SERVICEOUTPUT$" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT $CONTACTPAGER$
}
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Giám sát hệ thống và cảnh báo qua SMS sử dụng Nagios, Gammu và USB 3G 10/08/2013 21:13:41 (+0700) | #28 | 278061
boy20codon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2003 08:03:50
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã fix lỗi trên, do cấu hình sai ở phần define contact (làm theo hướng dẫn của Thắng thì fix chỗ này nhé)
Code:
define contact{
    name              generic-contact
    service_notification_period   24x7
    host_notification_period    24x7
    service_notification_options  w,u,c,r
    host_notification_options    d,u,r
    service_notification_commands  notify-service-by-sms
,notify-service-by-email
    host_notification_commands   [color=red]notify-service-by-sms[/color]
,notify-host-by-email
    register            0
}


Sửa lại thành:

Code:
define contact{
    name              generic-contact
    service_notification_period   24x7
    host_notification_period    24x7
    service_notification_options  w,u,c,r
    host_notification_options    d,u,r
    service_notification_commands  notify-service-by-sms
,notify-service-by-email
    host_notification_commands   [color=red]notify-host-by-sms[/color]
,notify-host-by-email
    register            0
}

[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|