banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Lỗi site JET Database ?  XML
  [Question]   Lỗi site JET Database ? 12/03/2012 22:54:00 (+0700) | #1 | 258229
EXG
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/03/2012 08:27:49
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in string in query expression 'CAT_ID=31' AND NEWS_ID=42'.
/news_detail.asp, line 4

Khi site bị như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh nào để khai thác ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi site JET Database ? 11/09/2014 14:38:16 (+0700) | #2 | 281582
nhiepnhuphong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/08/2012 03:58:38
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]

EXG wrote:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in string in query expression 'CAT_ID=31' AND NEWS_ID=42'.
/news_detail.asp, line 4

Khi site bị như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh nào để khai thác ? 


Bạn biết đó là thông báo của gì không?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|