banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ kiểm tra tình trạng của website!  XML
  [Question]   Nhờ kiểm tra tình trạng của website! 16/09/2006 23:23:43 (+0700) | #1 | 23763
namnducvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/09/2006 12:09:35
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Tôi đã tham khảo nội quy của ban quan trị HVA về kiểm tra bảo mật website.
Xin nhóm kiểm tra xác định lỗi của website (hiện tại không thể truy cập được)
Địa chỉ: www.solution.com.vn
Xác nhận uỷ quyền cho nhóm kiểm tra bảo mật HVA: www.solution.com.vn/uyquyenHVA.asp
Kết quả xin gửi về địa chỉ: namnducvn@yahoo.com
Xin cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Nhờ kiểm tra tình trạng của website! 22/09/2006 23:38:04 (+0700) | #2 | 25037
namnducvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/09/2006 12:09:35
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Một lần nữa nhờ nhóm kiểm tra bảo mật HVA kiểm tra giúp website!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nhờ kiểm tra tình trạng của website! 09/01/2007 05:59:59 (+0700) | #3 | 35115
bebeo05
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/09/2005 02:22:35
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
http://www.solution.com.vn/vn/type.asp?iCha=52'&iCat=424'&show=Solutions
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: '[string: "424'"]'

C:\WEBSPACE\HOSTPRO\SOLUTION\SOLUTION.COM.VN\WWW\VN\../includes_vn/inc_type.asp, line 41
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|