banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... giúp mình trị con virus này với  XML
  [Question]   giúp mình trị con virus này với 18/08/2008 23:23:51 (+0700) | #1 | 147566
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
máy mình khi khởi động vào windows thì phần explore.exe trong process cứ tắt mở liên tục bên cạnh đó mình phát hiện có process nó cũng tắt mở liên tục giống nhu explore.exe nó có tên là imapi.exe nó nằm trong c:\windows\system32\imapi.exe ko biết có phải là file virus ko nữa mà mình đã vào DOS delete nó rùi mà nó vẫn xuất hiện lại. Vào trong MSCONFIG disable tất cả khởi động lại thì những gì minh disable đều tự động enable lại hết.
Anh em nào từng bị tình trạng này giúp mình với . Mình hơi GÀ nên có gì thiếu xót mong anh em chỉ bảo thêm smilie .Thanks !!! . Mình thích diệt = tay nên ai biết cách trị nó = tay thì chỉ mình hen smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp mình trị con virus này với 19/08/2008 00:24:04 (+0700) | #2 | 147581
itc.edu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2008 18:38:07
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Nếu mún diệt VR = tay thì dùng Tool diệt Rootkit này nà http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/IceSword.shtml.còn file c:\windows\system32\imapi.exe là của windows, đây là CT hỗ trợ cho CD Burn.
Có j thác mắc thì PM cho tui nhá.
YM:dangcongtru
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp mình trị con virus này với 19/08/2008 02:12:31 (+0700) | #3 | 147597
diehard1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2008 01:40:12
Messages: 33
Offline
[Profile] [PM]
mình scan = HijackThis kết quả như sau :
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\stsystra.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitdm.exe
C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitnet.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
D:\soft\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.iobit.com/welcome-awc.php?t=personal&v=2.72&ytb=0
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - Global Startup: Orbit.lnk = C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitdm.exe
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202
O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp mình trị con virus này với 19/08/2008 07:06:01 (+0700) | #4 | 147646
MrMinimum
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/10/2007 07:51:45
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
imapi là cái chương trình ghi đĩa của windows mà bạn
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp mình trị con virus này với 22/08/2008 12:10:05 (+0700) | #5 | 148154
violet_1902
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/03/2007 01:14:30
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
dùng AWC nhé!
nó có phần Start up manager ... hiệu quả lắm đấy !
có gì pm !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|