<![CDATA[Latest posts for the topic "Linux - Với số lượng kết nối từ mỗi IP này có bất thường gì không?"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Linux - Với số lượng kết nối từ mỗi IP này có bất thường gì không? Code:
watch "netstat -an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"
Và cho ra kết quả : http://3.bp.blogspot.com/-zq22ZdeQUhI/U60sk7ekF4I/AAAAAAAAMAU/2LsKWYFY-f8/s1600/vps.png Cho em hỏi có 1 số IP có số lượng kết nối gần cả trăm thì có phải đang bị tấn công hay gì không? Thank :) ]]>
/hvaonline/posts/list/45691.html#280899 /hvaonline/posts/list/45691.html#280899 GMT
Linux - Với số lượng kết nối từ mỗi IP này có bất thường gì không? /hvaonline/posts/list/45691.html#280900 /hvaonline/posts/list/45691.html#280900 GMT Linux - Với số lượng kết nối từ mỗi IP này có bất thường gì không? /hvaonline/posts/list/45691.html#280901 /hvaonline/posts/list/45691.html#280901 GMT Linux - Với số lượng kết nối từ mỗi IP này có bất thường gì không? /hvaonline/posts/list/45691.html#280909 /hvaonline/posts/list/45691.html#280909 GMT