<![CDATA[Latest posts for the topic "Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#233469 /hvaonline/posts/list/37997.html#233469 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#233519 /hvaonline/posts/list/37997.html#233519 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables

xnohat wrote:
làm báo cáo thì mô hình nên tối giản đến mức có thể tránh làm loãng vấn đề trung tâm cần trình bày Bồ cần tối thiểu 3 máy trong một mô hình lab để thử nghiệm iptables Máy A <-> Máy B ( iptables ) <-> Máy C Máy B đóng vai trò firewall sẽ kiểm soát luồng dữ liệu vào ra giữa A và C, tùy nhu cầu của báo cáo mà bổ sung máy vào đầu A hay C VMWare có vấn đề xảy ra đối với việc simulate luồng dữ liệu TCP/IP giữa máy thật và ảo, vấn đề này có lần được anh conmale thảo luận cùng một bạn, tôi khuyên dùng VirtualBox cho mục tiêu thực hiện LAB 
Cảm ơn bạn, máy B mình sẽ cài thêm các dịch vụ như Web, FTP... để dùng iptables lọc chặn khi có các máy A hay C truy cập vào được không, bạn có thể giúp mình cách cài cái dịch vụ đó trên ubuntu server 10.04 k]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#233927 /hvaonline/posts/list/37997.html#233927 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables

886 wrote:

xnohat wrote:
làm báo cáo thì mô hình nên tối giản đến mức có thể tránh làm loãng vấn đề trung tâm cần trình bày Bồ cần tối thiểu 3 máy trong một mô hình lab để thử nghiệm iptables Máy A <-> Máy B ( iptables ) <-> Máy C Máy B đóng vai trò firewall sẽ kiểm soát luồng dữ liệu vào ra giữa A và C, tùy nhu cầu của báo cáo mà bổ sung máy vào đầu A hay C VMWare có vấn đề xảy ra đối với việc simulate luồng dữ liệu TCP/IP giữa máy thật và ảo, vấn đề này có lần được anh conmale thảo luận cùng một bạn, tôi khuyên dùng VirtualBox cho mục tiêu thực hiện LAB 
Cảm ơn bạn, máy B mình sẽ cài thêm các dịch vụ như Web, FTP... để dùng iptables lọc chặn khi có các máy A hay C truy cập vào được không, bạn có thể giúp mình cách cài cái dịch vụ đó trên ubuntu server 10.04 k 
-Không nên sử dụng một máy vừa đóng vai trò iptable vừa cung cấp các dịch vụ, bây giờ trong mô hình này chỉ có 3 máy vấn đề hiệu năng cho iptable cũng như các dịch vụ không quan trọng lém, nhưng đối với mô hình với hàng trăm máy thì cần xem lại. -->nên triển khai các dịch vụ một trong 2 máy A hoặc C FTP server(search google: how to config vsftp ubuntu 10.04) : https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/ftp-server.html Web server: https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/httpd.html]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#233940 /hvaonline/posts/list/37997.html#233940 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables

886 wrote:

xnohat wrote:
làm báo cáo thì mô hình nên tối giản đến mức có thể tránh làm loãng vấn đề trung tâm cần trình bày Bồ cần tối thiểu 3 máy trong một mô hình lab để thử nghiệm iptables Máy A <-> Máy B ( iptables ) <-> Máy C Máy B đóng vai trò firewall sẽ kiểm soát luồng dữ liệu vào ra giữa A và C, tùy nhu cầu của báo cáo mà bổ sung máy vào đầu A hay C VMWare có vấn đề xảy ra đối với việc simulate luồng dữ liệu TCP/IP giữa máy thật và ảo, vấn đề này có lần được anh conmale thảo luận cùng một bạn, tôi khuyên dùng VirtualBox cho mục tiêu thực hiện LAB 
Cảm ơn bạn, máy B mình sẽ cài thêm các dịch vụ như Web, FTP... để dùng iptables lọc chặn khi có các máy A hay C truy cập vào được không, bạn có thể giúp mình cách cài cái dịch vụ đó trên ubuntu server 10.04 k 
Máy B là Firewall sao lại cài lung tung lên đó để các thông số khảo sát sau này nó rối beng lên ?]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#233944 /hvaonline/posts/list/37997.html#233944 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#234240 /hvaonline/posts/list/37997.html#234240 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#234246 /hvaonline/posts/list/37997.html#234246 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#234264 /hvaonline/posts/list/37997.html#234264 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#234279 /hvaonline/posts/list/37997.html#234279 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#234280 /hvaonline/posts/list/37997.html#234280 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables
]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#234483 /hvaonline/posts/list/37997.html#234483 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#234489 /hvaonline/posts/list/37997.html#234489 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#234671 /hvaonline/posts/list/37997.html#234671 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables
]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#235370 /hvaonline/posts/list/37997.html#235370 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#235374 /hvaonline/posts/list/37997.html#235374 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#235419 /hvaonline/posts/list/37997.html#235419 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables

886 wrote:
Cảm ơn anh, vậy giờ em muốn chạy file cấu hình đó thì làm như thế nào anh.  
"file cấu hình đó" là file bash ở trên hả? Nếu vậy thì chỉ cần: - chmod +x /path/to/iptables.sh - sh /path/to/iptables.sh

886 wrote:
Em có copy nội dung của file trên vào file iptables để khi khởi động nó sẽ tự động load cấu hình từ file iptables mà vẫn hok được, coi cấu hình hok có j hết 
"file iptables" là file nào, đặt ở đâu? Có 2 cách để load iptables rules khi khởi động: - một là bạn có thể chạy bash file ở trên trong /etc/rc.local. Ubuntu thì tham khảo cái này: https://help.ubuntu.com/community/RcLocalHowto - hai là chạy bash file đó từ command line đi, sau đó gọi iptables-save > /etc/iptables.rules rồi đọc lại đường link iptables HowTo ở trên.]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#235422 /hvaonline/posts/list/37997.html#235422 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#235426 /hvaonline/posts/list/37997.html#235426 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables
]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#235551 /hvaonline/posts/list/37997.html#235551 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#235563 /hvaonline/posts/list/37997.html#235563 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables
Mô hình của e 3 máy, A B C, máy B 2 card làm firewall, em muốn cấu hình máy C truy cập web ở máy A, code của e như sau:
#!/bin/bash INTIF="eth1" INTIP="192.168.1.1" INTNET="192.168.1.0/24" LOIF="lo" LOIP="127.0.0.1" EXTIF="eth0" EXTIP="172.16.1.1" EXTINET="172.16.1.0/24" TCP_PORTS="80" HI_PORTS="1024:65535" IPT="/sbin/iptables" $IPT -F $IPT -F -t nat $IPT -F -t mangle $IPT -F -t filter $IPT -t mangle -X $IPT -t nat -X $IPT -X $IPT -P INTPUT DROP $IPT -P OUTPUT DROP $IPT -P FORWARD DROP $IPT -A INPUT -i $INTIF -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT $IPT -A OUTPUT -o $EXTIF -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT $IPT -A FORWARD -p tcp -i $INTIF -o $EXTIF -s $INTNET -d $EXTNET --dport $TCP_PORTS -j ACCEPT $IPT -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j SNAT --to $EXTIP  
Anh coi thử đúng hôk, mà khi e chạy nó vẫn hem forward được.]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#235578 /hvaonline/posts/list/37997.html#235578 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#235580 /hvaonline/posts/list/37997.html#235580 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables
]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#235588 /hvaonline/posts/list/37997.html#235588 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#235690 /hvaonline/posts/list/37997.html#235690 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables
Nội dung file cấu hình như em đã post ở trên]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#236012 /hvaonline/posts/list/37997.html#236012 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#236342 /hvaonline/posts/list/37997.html#236342 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables
]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#236571 /hvaonline/posts/list/37997.html#236571 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables

stuki wrote:
Mô hình : Máy A <---> Máy B (firewall) <---> Internet Máy B làm firewall nên có 2 card mạng. Bạn cấu hình card mạng bên ngoài ( nối với internet ) là bridge (cho nhận DHCP từ modem luôn ) , card trong thì để host-only. Máy A có 1 card mạng, chọn host-only. Đặt IP cho máy A và card mạng trong của máy B. Sau đó ping qua ping lại kiểm tra thông là OK. Sau đó đặt luật cấm máy A vào trang web gì đó ( yahoo.com chẳng hạn ). Và ngồi ở máy A vào thử. Vậy thôi. :) 
chào mn, em đang định làm demo theo ntn, hiện ping đc nhưng máy A lại ko truy cập đc vào internet, máy B đang để NAT và host-only e xài câu lệnh : echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -A FORWARD -i wlan1 -o wlan0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i wlan0 -o wlan1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE nhờ các bác giúp đỡ ]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#280744 /hvaonline/posts/list/37997.html#280744 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables

stuki wrote:
Mô hình : Máy A <---> Máy B (firewall) <---> Internet Máy B làm firewall nên có 2 card mạng. Bạn cấu hình card mạng bên ngoài ( nối với internet ) là bridge (cho nhận DHCP từ modem luôn ) , card trong thì để host-only. Máy A có 1 card mạng, chọn host-only. Đặt IP cho máy A và card mạng trong của máy B. Sau đó ping qua ping lại kiểm tra thông là OK. Sau đó đặt luật cấm máy A vào trang web gì đó ( yahoo.com chẳng hạn ). Và ngồi ở máy A vào thử. Vậy thôi. :) 
chào mn, em đang định làm demo theo ntn, hiện ping đc nhưng máy A lại ko truy cập đc vào internet, máy B đang để NAT và host-only e xài câu lệnh : echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -A FORWARD -i wlan1 -o wlan0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i wlan0 -o wlan1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE nhờ các bác giúp đỡ ]]>
/hvaonline/posts/list/37997.html#280745 /hvaonline/posts/list/37997.html#280745 GMT
Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables Firewall configuration written by system-config-firewall # Manual customization of this file is not recommended. *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT -A INPUT -p icmp -j ACCEPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited -A INPUT -m state –-state NEW,ESTABLISHED -p tcp –dport 22 -j ACCEPT -A OUTPUT -m state –-state ESTABLISHED -p tcp –sport 22 -j ACCEPT -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT Nó báo lỗi ở đoạn --state. Em chưa có kiến thức gì về viết rule. Anh nào có thể cho em xin ít kiến thức định hướng được không ạ? Em cần 1 tài liệu về các câu lệnh và ví dụ. Em cảm ơn nhiều!]]> /hvaonline/posts/list/37997.html#280746 /hvaonline/posts/list/37997.html#280746 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables Firewall configuration written by system-config-firewall # Manual customization of this file is not recommended. *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT -A INPUT -p icmp -j ACCEPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited -A INPUT -m state –-state NEW,ESTABLISHED -p tcp –dport 22 -j ACCEPT -A OUTPUT -m state –-state ESTABLISHED -p tcp –sport 22 -j ACCEPT -A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT Nó báo lỗi ở đoạn --state. Em chưa có kiến thức gì về viết rule. Anh nào có thể cho em xin ít kiến thức định hướng được không ạ? Em cần 1 tài liệu về các câu lệnh và ví dụ. Em cảm ơn nhiều!]]> /hvaonline/posts/list/37997.html#280747 /hvaonline/posts/list/37997.html#280747 GMT Giúp bố trí mô hình demo firewall iptables /hvaonline/posts/list/37997.html#280777 /hvaonline/posts/list/37997.html#280777 GMT