<![CDATA[Latest posts for the topic "Burn Backtrack 4 ra DVD nhưng không boot được?"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Làm thế nào để cấu hình một đoạn shell tự chạy khi khởi động? /hvaonline/posts/list/36442.html#223982 /hvaonline/posts/list/36442.html#223982 GMT Burn Backtrack 4 ra DVD nhưng không boot được? /hvaonline/posts/list/36442.html#224010 /hvaonline/posts/list/36442.html#224010 GMT Burn Backtrack 4 ra DVD nhưng không boot được? http://ember.cdburnerxp.se/cdbxp_setup_4.3.7.2423.exe chọn file .iso của Back track sau đó nhấp vào burn disc.
]]>
/hvaonline/posts/list/36442.html#224012 /hvaonline/posts/list/36442.html#224012 GMT
Burn Backtrack 4 ra DVD nhưng không boot được? /hvaonline/posts/list/36442.html#225451 /hvaonline/posts/list/36442.html#225451 GMT