<![CDATA[Latest posts for the topic "Mỗi tuần một tiện ích"]]> /hvaonline/posts/list/23.html JForum - http://www.jforum.net Mỗi tuần một tiện ích Mọi tham gia trong chủ đề này nên lưu ý các điểm sau: - các software giới thiệu ở đây không phải là các software thương mại ở dạng được cracked, dùng serial... (bất hợp pháp). - các software này phải là những tiện ích đặt thù và ích lợi cho công việc và nghiên cứu. - dùng định dạng trình bày tương tự như các bài đã được giới thiệu. - không dùng để hỏi / đáp các thắc mắc. Những bài gởi không thỏa mãn các điều kiện trên sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước. http://www.truecrypt.org is an open source security tool that allows you to encrypt all data on each of your harddisk partitions and an external storage device like an usb drive. TrueCrypt also lets you create a virtual drive on your PC, which can be considered a safe for all of your important documents. Once data is encrypted it is only the owner that can access it - even if the PC or drive should be stolen the data is still safe. TrueCrypts uses Advanced Encryption Standard (AES), Blowfish, CAST5, Serpent, Triple DES and Twofish http://www.truecrypt.org là một tiện ích bảo mật cho phép bạn mã hóa dữ liệu trên mỗi phân vùng của đĩa cứng và thiết bị lưu trữ dữ liệu ngoại biên như usb. TrueCrypt cũng có thể dùng để tạo đĩa ảo trên máy tính, đĩa này được xem như một nơi an toàn để chứa các tài liệu quan trọng. Sau khi dữ liệu đã được mã hóa, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể truy cập - ngay cả trường hợp máy tính hoặc đĩa chứa bị đánh cắp, dữ liệu vẫn hoàn toàn bảo mật. TrueCrypt sử dụng http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard, http://en.wikipedia.org/wiki/Blowfish_%28cipher%29, http://en.wikipedia.org/wiki/CAST5, http://en.wikipedia.org/wiki/Serpent_%28cipher%29, http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_DES http://en.wikipedia.org/wiki/Twofish. Hệ điều hành: Windows & Linux Download: http://www.truecrypt.org/downloads.php. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ hư hỏng, mất dữ liệu, sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#56711 /hvaonline/posts/list/9861.html#56711 GMT WIPFW - Windows IPFW http://wipfw.sourceforge.net/index.html is a firewall for Windows based on IPFW for FreeBSD unix and it provides virtually the same features, functionality and user interface. Please note when downloading WIPFW remember to get the "GUI frontend" as well - unless you are professional enough to work with WIPFW using only the command-line interface. Both packet filtering and ip accounting which are standard firewall features that WIPFW includes. Packet filtering makes sure that unwanted internet traffic does not reach your computer. And ip accounting allows you to create rules that will track and report e.g. all web usage. WIPFW includes stateful operation that makes sure that special traffic that might use dynamic ports are not blocked - so that all of your internet software will run undisturbed. http://wipfw.sourceforge.net/index.html là một firewall dành cho hệ điều hành Windows dựa trên IPFW đã phát triển trên nền FreeBSD Unix, nó cung cấp các tính năng, chức năng và giao diện tương tự như bản FreeBSD. Nên nhớ tải về bản "GUI frontend" - ngoại trừ bạn đủ chuyên nghiệp để làm việc với WIPFW trên command line. Cả hai tính năng tiêu chuẩn: packet filtering và ip accounting đều được ứng dụng với WIPFW. Packet filtering dùng để ngăn chặn những thông tin bạn không muốn đụng đến máy của mình và ip accounting cho phép bạn tạo các luật để theo dõi và tường trình, ví dụ như mức sử dụng web. WIPFW bao gồm tính stateful nhằm bảo đảm những thông tin cần dùng các cổng "động" không bị cản - để các chương trình sử dụng Internet không bị ảnh hưởng. Hệ điều hành: Windows Download: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=113599. Tài liệu hướng dẫn: http://wipfw.sourceforge.net/doc.html. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#58108 /hvaonline/posts/list/9861.html#58108 GMT nemesis - packet injector http://nemesis.sourceforge.net is a command-line network packet crafting and injection utility for UNIX-like and Windows systems. Nemesis, is well suited for testing Network Intrusion Detection Systems, firewalls, IP stacks and a variety of other tasks. As a command-line driven utility, Nemesis is perfect for automation and scripting. http://nemesis.sourceforge.net can natively craft and inject ARP, DNS, ETHERNET, ICMP, IGMP, IP, OSPF, RIP, TCP and UDP packets. Using the IP and the Ethernet injection modes, almost any custom packet can be crafted and injected. http://nemesis.sourceforge.net là tiện ích (sử dụng trên dòng lệnh) dùng để tạo và tiêm gói tin trên mạng cho các hệ thống UNIX và Windows. Nemesis rất thích hợp cho việc thử nghiệm các hệ thống phát hiện thâm nhập, tường lửa, mạng IP và nhiều công tác khác. Vì đây là tiện ích trên command-line, nó hoàn toàn thích hợp cho việc tự động hoá và tạo kịch bản. http://nemesis.sourceforge.net có thể dùng để tạo và tiêm các gói tin thuộc giao thức ARP, DNS, ETHERNET, ICMP, IGMP, IP OSPF, RIP, TCP và UDP. Sử dụng chế độ tiêm IP và Ethernet, bạn đều có thể tạo và tiêm hầu như mọi gói tin đặc chế. Hệ điều hành: Windows, *BSD, Linux, Solaris, Mac OS X. Download: http://nemesis.sourceforge.net/. Tài liệu hướng dẫn: http://nemesis.sourceforge.net/docs.html. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#59411 /hvaonline/posts/list/9861.html#59411 GMT 7-zip - Open source compression http://www.7-zip.org/ is a file archiver with high compression ratio. It supports the following formats for packing/unpacking: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 and TAR - and the following for unpacking only: RAR, CAB, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM and DEB. When using 7z format 7-Zip also support AES-256 encryption. With its windows style file manager and its integration into the Microsoft Windows shell - 7-Zip is a powerful competitor to both the commercial products on the market and the freeware ones. Also 7-Zip is available in 60 languages. http://www.7-zip.org/ là một tiện ích nén có sức nén cao. Nó hỗ trợ nén và xả nén cho các định dạng sau: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 và TAR - và các định dạng chỉ cho công tác xả nén sau: RAR, CAB, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM và DEB. Khi sử dụng định dạng 7z, 7-zip cũng hỗ trợ mã hóa AES-256. Với bộ quản lý tập tin theo kiểu khung và được tích hợp vào Microsoft Windows shell - 7-zip là một đối thủ đáng gờm với các sản phẩm thương mại và miễn phí khác có cùng tính năng. 7-zip hỗ trợ 60 ngôn ngữ khác nhau. Hệ điều hành: Windows. Download: http://www.7-zip.org/download.html. Tài liệu hướng dẫn: http://www.7-zip.org/faq.html. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#61023 /hvaonline/posts/list/9861.html#61023 GMT HeidiSQL 3.0 - Mysql management tool http://www.heidisql.com/ is a brilliant, small and simple open source SQL tool for MySQL databases. It does exactly what you expect it to - and a few extra things. Downloading, installing and configuring is very simple and HeidiSQL is quickly running on your machine. Through the hierarchy on the left hand side - you can easily navigate the different database obejcts of your MySQL databases. The main window allows you to manipulate the select objects - mainly tables - added or removing fields etc. All of the data in each table can be explored by clicking the "Data" tab. This presents a grid view of the entire table data, however BLOB fields are displayed in the bottom of the screen in the dedicated BLOB viewer and editor. HeidiSQL's query editor features field suggestion and completion - making work with any database a trivial task and limits the number of errors related to typing errors. Additional features of HeidiSQL includes import and export of databases, user management and more. http://www.heidisql.com/ là một công cụ nhỏ gọn, đơn giản nhưng tuyệt vời để quản lý CSDL MySQL. Nó làm việc chính xác như bạn muốn. Tải, cài đặt và điều chỉnh là công đoạn rất đơn giản và HeidiSQL nhanh chóng hoạt động trên máy của bạn. Xuyên qua cấu trúc cây phía bên trái, bạn có thể duyệt một cách dễ dàng cấu trúc của CSDL. Khung hình chính cho phép bạn điều biến thành phần của CSDL - chủ yếu là các bảng - thêm hoặc bỏ bớt các mảng .... Tất cả dữ liệu trong mỗi bảng có thể được truy xét xuyên qua "Data" tab. Qua phần này, nó hiển thị trọn bộ dữ liệu của bảng bằng dạng "grid". Tuy nhiên, các mảng BLOB được hiển thị ở đáy khung hình trong phần đặc dụng cho BLOB viewer và editor. Phần truy vấn của HeidiSQL cung cấp tính năng đề nghị và tự hoàn tất (câu truy vấn) - tính năng này giúp cho công tác truy vấn và làm việc với CSDL trở nên dễ dàng và giới hạn những lỗi khi gõ lệnh. Tính năng khác của HeidiSQL bao gồm nhập và xuất CSDL, quản lý người dùng và một số tính năng khác. Hệ điều hành: Windows. Download: http://www.heidisql.com/download.php. Thảo luận sử dụng: http://www.heidisql.com/forum/viewforum.php?f=4. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận. Lời bàn: cá nhân tôi cho rằng HeidiSQL vượt trội http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php và có thể sánh với http://www.webyog.com/en/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#62296 /hvaonline/posts/list/9861.html#62296 GMT Heidi Eraser http://www.heidi.ie/eraser/ is an advanced security tool (for Windows), which allows you to completely remove sensitive data from your hard drive by overwriting it several times with carefully selected patterns. Works with Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Windows 2003 Server and DOS. Eraser is Free software and its source code is released under GNU General Public License. The patterns used for overwriting are based on Peter Gutmann's paper http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/sec96/full_papers/gutmann/ and they are selected to effectively remove magnetic remnants from the hard drive. Other methods include the one defined in the National Industrial Security Program Operating Manual of the US Department of Defence and overwriting with pseudorandom data. You can also define your own overwriting methods. http://www.heidi.ie/eraser/ là một tiện ích bảo mật cao cấp (dùng trên Windows), cho phép bạn tiêu hủy trọn bộ thông tin nhạy cảm trên đĩa bằng cách viết chồng nhiều lần với các tiêu bản đã được chọn lựa một cách cẩn thận. Tiện ích này chạy trên Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Windows 2003 Server và DOS. Các tiêu bản được dùng để viết chồng dựa trên tài liệu http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/sec96/full_papers/gutmann/ của Peter Gutmann và chúng được dùng để hủy bỏ một cách hiệu quả những gì còn sót lại trên vùng từ trường của đĩa. Các phương pháp khác dựa trên tài liệu hướng dẫn "National Industrial Security Program Operating Manual" của bộ quốc phòng Hoa Kỳ và được viết chồng với dữ liệu giả mang tính ngẫu nhiên (pseudorandom). Bạn cũng có thể ấn định phương pháp viết chồng riêng của mình. Hệ điều hành: Windows. Download: http://www.heidi.ie/eraser/download.php. Tài liệu sử dụng: http://www.heidi.ie/eraser/quickstart.php. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận. Tiện ích này cực kỳ nguy hiểm nếu vô ý xóa thông tin không dự định xóa. Bạn sẽ không thể phục hồi nếu đã xóa.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#63547 /hvaonline/posts/list/9861.html#63547 GMT Password Safe http://passwordsafe.sourceforge.net/ is an Open Source (free) tool that allows you to have a different password for all the different programs and websites that you deal with, without actually having to remember all those usernames and passwords. Password Safe runs on PCs under Windows (95/98/NT/2000/XP). http://passwordsafe.sourceforge.net/ là một tiện ích mã nguồn mở miễn phí cho phép bạn lưu một mật khẩu cho tất cả các chương trình, các trang web bạn dùng mà không cần phải nhớ hết tất cả các tên truy cập và mật khẩu. Password Safe chạy trên PCs trên hệ điều hành Windows (95/98/NT/2000/XP). Hệ điều hành: Windows. Download: http://prdownloads.sourceforge.net/passwordsafe/pwsafe-3.08.exe?download. Tài liệu sử dụng: kèm theo với chương trình. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận. ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#64501 /hvaonline/posts/list/9861.html#64501 GMT Burp Proxy - An interceptor http://www.portswigger.net/proxy/ is an interactive HTTP/S proxy server for attacking and debugging web-enabled applications. It operates as a man-in-the-middle between the end browser and the target web server, and allows the user to intercept, inspect and modify the raw traffic passing in both directions. http://www.portswigger.net/proxy/ allows an attacker to find and exploit application vulnerabilities by monitoring and manipulating critical parameters and other data transmitted by the application. By modifying browser requests in various malicious ways, burp proxy can be used to perform attacks such as SQL injection, cookie subversion, privilege escalation, session hijacking, directory traversal and buffer overflows. http://www.portswigger.net/proxy/ là một tiện ích trực tác proxy dành cho việc tấn công và tìm lỗi các ứng dụng web. Nó làm việc như một "người đứng giữa" trình duyệt và máy chủ và cho phép người dùng chen vào, điều tra và điều chỉnh thông tin ở dạng nguyên sơ đi xuyên qua từ hai phía. http://www.portswigger.net/proxy/ cho phép kẻ tấn công tìm và khai thác những yếu điểm của ứng dụng bằng cách theo dõi và chỉnh sửa những thông số hiểm yếu và những dữ liệu khác được ứng dụng chuyển tải. Bằng cách điều chỉnh những thỉnh cầu truy cập của trình duyệt với nhiều dạng mang tính nguy hại, burp proxy có thể dùng để thực hiện các dạng tấn công như SQL injection, cookie subversion, privilege escalation, session hijacking, directory traversal và buffer overflows. Hệ điều hành: Bất cứ hệ điều hành nào có thể chạy Java JVM. Download: http://www.portswigger.net/proxy/download.html. Tài liệu sử dụng: http://www.portswigger.net/proxy/help.html. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận. Lời bàn: Burp proxy không phải là một công cụ thực hiện quy trình khai thác tự động hóa mà nó chỉ là một công cụ tạo phương tiện khai thác hoặc tìm lỗi. Nếu bạn không nắm vững các dạng tấn công như SQL injection, cookie subversion, privilege escalation, session hijacking, directory traversal và buffer overflows thì proxy này vô dụng.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#65827 /hvaonline/posts/list/9861.html#65827 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://tremulous.net is a free, open source game that blends a team based FPS with elements of an RTS. Players can choose from 2 unique races, aliens and humans. Players on both teams are able to build working structures in-game like an RTS. http://tremulous.net là một game open source bao gồm một nhóm FPS (First-person shooter) với các thành phần RTS (Real-time strategy). Người chơi có thể chọn 2 chủng loại khác nhau, người hành tinh hay người thường. Người chơi trong cả hai nhóm đều có thể xây dựng các cấu trúc thường thấy ở các dạng game RTS. Hệ điều hành: Windows, Linux và MacOSX. Download: http://tremulous.net/files/. Tài liệu sử dụng: http://tremulous.net/manual/. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận. Lời bàn: http://tremulous.net là một trong những game open source dựa Quake3 hay nhất. Nó đã đoạt nhiều giải thưởng lớn về game.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#67339 /hvaonline/posts/list/9861.html#67339 GMT spamihilator - công cụ chống spam http://www.spamihilator.com/ works between your E-Mail client and the Internet and examines every incoming E-Mail. Useless spam mails (Junk) will be filtered out. This process runs completely in the background. The new Learning Filter (Bayesian Filter) uses the rules of Thomas Bayes (English mathematician, 18th century) and calculates a certain Spam-Probability for every E-Mail. You can train this filter! So it will know your messages even better than you. Hence the recognition rate will continuously increase. In addition Spamihilator uses a Word-Filter, that searches messages for known keywords. Of course, Spamihilator supports Plugins. These useful additional filters protect your system against annoying spam mails. The program works with almost every E-Mail client, such as Outlook 2000/XP/2003/Express, Eudora, Mozilla, Netscape, IncrediMail, Pegasus Mail, Phoenix Mail, Opera, etc... http://www.spamihilator.com/ làm việc giữa chương trình điện thư của bạn và Internet, nó kiểm tra tất cả điện thư đi vào. Những bức điện thư vô dụng (spam) sẽ bị lọc ra. Giải trình này chạy hoàn toàn ẩn. Bộ lọc (Bayesian Filter) mới của chương trình dùng các luật của Thomas Bayes (nhà toán học người Anh, thế kỷ 18) và tính toán xác suất spam của từng bức điện thư. Bạn có thể huấn luyện bộ lọc này! Bởi thế, nó sẽ nhận dạng các thông điệp tốt hơn bạn. Điều này có nghĩa tỉ lệ nhận dạng sẽ gia tăng liên tục. Thêm vào đó, Spamihilator còn sử dụng "Word-Filter" dùng để tìm các thông điệp có chứa các từ khóa định sẵn. Tất nhiên Spamihilator hỗ trợ Plugins. Những bộ lọc hữu dụng này bảo vệ hệ thống của bạn tránh những bức điện thư ở dạng spam. Chương trình này làm việc với hầu hết các chương trình điện thư như Outlook 2000/XP/2003/Express, Eudora, Mozilla, Netscape, IncrediMail, Pegasus Mail, Phoenix Mail, Opera, vân.. vân..... Hệ điều hành: Windows. Download: http://www.spamihilator.com/download/index.php. Tài liệu sử dụng: http://www.spamihilator.com/help/0.9.9/en/index.php. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#69101 /hvaonline/posts/list/9861.html#69101 GMT Network Analyzer for Win32 http://analyzer.polito.it/ is a fully configurable Network Analyzer for Win32. It includes several functionalities that are needed by network management operator. Analyzer is based on WinPcap and it is able to capture packets on most Win32 platforms (and link-layer technologies). Network Sniffer Analyzer can capture (and display) packets on both the local machine and remote probes, thanks to the full support of the Remote Capture functionality of WinPcap. Additionally, one of the most valuable point is the ability to parse network packets according to the protocol description contained in external files, which can be modified at run-time by the user. These files are written in the new NetPDL language; for who is interested in that, please read the Protocol Dissectors Section. Advanced sniffing capabilities Due to the full support of the WinPcap remote capture capabilities, Analyzer is able to display packets currently being captured on another (remote) host. This can be done even if the remote host is behind a firewall, thanks to the support of the Active Mode remote capture. Additionally, Analyzer supports also sampling in order to reduce the amount of traffic generated by the remote host toward Analyzer. Sampling is available also when capturing from a local interface. End-to-end Reachability Monitor Analyzer can monitor the reachability (through a set of ICMP ECHO, aka PING, packets) of remote host, saving data into a database and making additional statistics. The user can later retrieve historical data to see how the reachability of some host changed over time. Additionally the user can set some alarm (e.g. "send an e-mail") in case of some event (e.g. "host down"). Local Network Host Monitor Analyzer can discover the presence of the active station on your local network and display their MAC, IPv4 and IPv6 addresses, and their canonical name. This module can monitor the availability of the stations and signal whether an host is up, is down, and so on. Furthermore, it can detect address spoofing (e.g. when the same IPv4/IPv6 address appears to bind more than one MAC addresses). Additionally the user can set some alarm (e.g. "send an e-mail") in case of some event (e.g. "possible spoofing"). Network Sessions Logger Analyzer can monitor the presence of TCP/UDP/ICMP "sessions" over the network, saving a database record for each session detected within a time frame. A summary of the session is then saved into a database for later processing. Network Data Mining Analyzer is able to apply Data Mining techniques to the database of the sessions, created with the Network Sessions Logger (NetLogger). This module is able to find some relevant relationships over the data which may be unexpected and it is able to give an insight about how the network looks like (e.g. which are the servers, which are the clients, and more). Furthermore, it can compare the relationships that come out from two different NetLogger databases and display the differences (e.g. a new server has been added to the network). Event Handling Analyzer has a module that manages events associated to the other modules and it executes the appropriate actions. The number of events and the actions associated to them are customizable by the user. http://analyzer.polito.it/ là một công cụ phân tích gói tin có khả năng điều chỉnh toàn diện. Nó bao gồm nhiều chức năng cần thiết cho các nhân viên quản lý mạng. Analyzer dựa trên WinPcap và nó có thể chụp bắt các gói tin trên hầu hết các môi trường Win32 (và trên tầng kết nối). Network Sniffer Nhờ vào chức năng chụp bắt tầm xa được WinPcap hỗ trợ, Analyzer có thể chụp bắt (và hiển thị) các gói tin từ cả máy nội bộ lẫn máy tầm xa. Hơn nữa, một trong những điểm tối ưu là khả năng giải dịch các gói tin dựa theo các mô tả giao thức nằm trong các hồ sơ ngoại lưu, người dùng có thể điều chỉnh những hồ sơ này lúc thực thi. Chúng được viết bằng ngôn ngữ NetPDL; dành cho những ai quan tâm, vui lòng đọc phần Protocol Dissectors. Advanced sniffing capabilities Nhờ vào sự hỗ trợ khả năng chụp bắt tầm xa của WinPcap, Analyzer có thể hiển thị các gói tin đang được chụp bắt trên một máy khác (tầm xa). Điều này có thể thực hiện được ngay cả máy tầm xa ấy nằm sau tường lửa. Thêm vào đó, Analyzer cũng hỗ trợ khả năng biến cấp nhằm giảm số lượng lưu thông được máy tầm xa tạo ra để cung cấp cho Analyzer. Khả năng biến cấp này cũng hiện diện trong khi chụp bắt từ nội vi. End-to-end Reachability Monitor Analyzer có thể giám sát khả năng liên lạc với máy tầm xa (xuyên qua bộ ICMP ECHO, còn được biết đến như PING, các gói tin), lưu trữ thông tin vào một cơ sở dữ liệu và tạo thêm thống kê. Người dùng có thể thu thập các thông tin này để nghiên cứu khả năng có thể liên lạc với các máy tầm xa đã thay đổi như thế nào. Thêm vào đó, người dùng có thể ấn định cảnh báo (ví dụ, gởi e-mail) từ những biến cố nào đó (ví dụ, máy bị ngưng hoạt động). Local Network Host Monitor Analyzer có thể tìm hiểu sự hiện diện của các máy đang ở trong nội mạng và hiển thị địa chỉ MAC, IPv4 và IPv6 cũng như tên liên hệ của chúng. Module này có thể giám sát tính hiện hữu của các máy và ra hiệu tình trạng hoạt động, ngưng hoạt động. Hơn nữa, nó có thể phát hiện tình trạng địa chỉ bị "spoof" (ví dụ nhưng cùng một địa chỉ IPv4/IPv6 lại xuất hiện tình trạng gắn liền với nhiều hơn một MAC). Thêm vào đó, người dùng có thể ấn định cảnh báo (ví dụ, gởi e-mail) từ những biến cố nào đó (ví dụ, máy bị spoof). Network Sessions Logger Analyzer có thể giám sát sự hiện hữu của các xuất TCP/UDP/ICMP xuyên qua mạng, lưu các thông tin của mỗi xuất truy cập trong một khoảng thời gian nào đó. Một bảng tổng kết của xuất truy cập sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu để tham khảo về sau. Network Data Mining Analyzer có thể ứng dụng kỹ thuật thu thập thông tin các xuất truy cập vào cơ sở dữ liệu được Network Sessions Logger (NetLogger) tạo ra. Module này có thể giúp tìm thấy những mối tương quan xuyên qua dữ kiện thu thập được từ đó cung cấp thông tin cụ thể hơn về tình hình của mạng (ví dụ những máy nào là máy chủ, những máy nào là máy con và những thông tin khác). Hơn thế nữa, nó có thể so sánh mối tương quan được cung cấp từ hai cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi hai NetLogger khác nhau và hiển thị những điểm khác nhau (ví dụ, máy chủ vừa được đưa vào mạng). Event Handling Analyzer có một module dùng để quản lý các biến cố liên quan đến những module khác và nó thực thi các hành động thích hợp. Mgười dùng có thể ấn định số biến cố và số hành động tương quan đến những biến cố này. Hệ điều hành: Windows. Download: http://analyzer.polito.it/download.htm (chỉ có binary đã biên dịch sẵn cho phiên bản 2.2, phiên bản 3.0 tự biên dịch từ nguồn). Tài liệu sử dụng: http://analyzer.polito.it/docs/default.htm. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#71570 /hvaonline/posts/list/9861.html#71570 GMT WinSCP - Secure File Transfer http://winscp.net/eng/index.php is an open source free SFTP client and FTP client for Windows. Legacy SCP protocol is also supported. Its main function is safe copying of files between a local and a remote computer. http://winscp.net/eng/index.php là một SFTP (Secure FTP) client và FTP Client cho môi trường Windows. Giao thức truyền thống SCP cũng được hỗ trợ với công cụ này. Chức năng chính của công cụ là cung cấp phương tiện sao chép thông tin giữa máy nội phận và máy tầm xa một cách an toàn. Hệ điều hành: Windows. Download: http://winscp.net/eng/download.php. Tài liệu sử dụng: http://winscp.net/eng/docs/start. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#75309 /hvaonline/posts/list/9861.html#75309 GMT CITEFA TCLEO: kernel-based Linux keylogger http://www.citefa.gov.ar/SitioSI6_EN/tcleo.htm is a linux kernel-based keystroke logging system developed as part of project PARANOID, which aims at intruder indentification based on analysis of data from various sources, including pressed keys. Keystrokes may be encrypted at the network level (e.g. ssh), but at some point after arrival they are unencrypted at the destination host. That's where TCLEO gets into action. TCLEO is composed of three main modules: - a linux kernel module for distributed user keystroke logging - a network server which collects data from client modules and stores them in a database for further analysis. - a database engine (currently only MYSQL is supported) http://www.citefa.gov.ar/SitioSI6_EN/tcleo.htm là một hệ thống lưu trữ hành động trên bàn phím ở tầng nhân (kernel) trên linux, được phát triển như một phần của công trình http://www.citefa.gov.ar/ nhằm nhận diện kẻ thâm nhập dựa trên thông tin được phân tích từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các phím đã được gõ. Phím gõ có thể được mã hóa ở tầng network (ví dụ như ssh) nhưng ở thời điểm nào đó sau khi xảy ra, chúng được giải mã ở máy đích. Đây là lúc TCLEO hành động. TCLEO bao gồm ba phần: - module ở tầng nhân để ghi nhận hành động trên bàn phím ở dạng phát tán. - máy chủ dùng để thu thập dữ kiện từ các mdules của máy con và lưu chúng vào CSDL để phân tích chi tiết về sau. - CSDL (hiện chỉ hỗ trợ mysql). Hệ điều hành: Linux. Download: http://www.citefa.gov.ar/SitioSI6_EN/tcleo.htm. Tài liệu sử dụng: Đọc nguồn và "readme" kèm theo trong gói nguồn. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận. Lời bàn: để có thể sử dụng công cụ này, người dùng phải rất thành thạo hệ điều hành Linux, nắm được kernel và cách hoạt động của nó, nắm được cách sử dụng mysql (truy vấn lấy thông tin và phân tích thông tin). Nó không phải là một dạng keylogger phổ biến, đơn giản và dễ dùng như "Perfect Keylogger" mà là một hệ thống nghiêm trọng cho mục đích truy tìm, phân tích thâm nhập.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#78249 /hvaonline/posts/list/9861.html#78249 GMT Mỗi tuần một tiện ích Foxit Reader là phần mềm miễn phí dùng để đọc các file định dạng PDF, ưu điểm của nó là nhanh, nhỏ gọn, có thể cài đặt hoặc Portable. Hệ điều hành: Windows, Linux. Download: http://www.foxitsoftware.com/downloads/ ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#87423 /hvaonline/posts/list/9861.html#87423 GMT Mỗi tuần một tiện ích ImgBurn là phần mềm ghi đĩa, tạo file image. Hệ điều hành: Windows. Download: http://www.imgburn.com/index.php?act=download ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#87431 /hvaonline/posts/list/9861.html#87431 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#88645 /hvaonline/posts/list/9861.html#88645 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích MySQL Control Center http://sourceforge.net/projects/mysqlcc/ là phần mềm được dùng để kết nối , tạo cơ sở dử liệu trong MySQL thông qua giao diện đồ hoạ (GUI) . Bạn có thể sử dụng nó để phát biểu Mysql (thao tác cơ sở dử liệu) Phần mềm thích hợp với hệ điều hành WindowsLinux Bình luận : Người viết bài viết này thử nghiệm nó trên Linux distro Centos 5 thì yêu cầu trước tiên để cài đặt nó, bạn cần cài đặt libmysqlclient.so.15 . # wget ftp://fr.rpmfind.net/linux/fedora/core/development/i386/os/Fedora/mysql-libs-5.0.37-2.fc7.i386.rpm # rpm -ivh mysql-libs-5.0.37-2.fc7.i386.rpm Để sử dụng nó, trên console bạn chạy lệnh mysqlcc ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#90008 /hvaonline/posts/list/9861.html#90008 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://monodevelop.com -Trang chủ công cụ hỗ trợ mạnh : http://windevpowertools.com/tools/65]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#91730 /hvaonline/posts/list/9861.html#91730 GMT Re: OSSEC HIDS (Host-based Intrusion Detection System) http://www.ossec.net/ is a scalable, multi-platform, open source Host-based Intrusion Detection System (HIDS). It has a powerful correlation and analysis engine, integrating log analysis, file integrity checking, Windows registry monitoring, centralized policy enforcement, rootkit detection, real-time alerting and active response. It runs on most operating systems, including Linux, OpenBSD, FreeBSD, MacOS, Solaris and Windows (chỉ chạy Agent). http://www.ossec.net/ là một hệ thống theo dõi xâm nhập máy cục bộ đa hệ, đa năng và mã nguồn mở. Nó có bộ máy phân tích và thu thập dữ kiện mạnh mẽ, được tích hợp tính năng phân tích log, kiểm tra tính trung thực của hồ sơ, theo dõi hệ thống registry trên Windows, trung tâm hóa quy định bảo mật, phát hiện rootkit, cảnh báo thực thì và phản ứng năng động. Nó chạy trên hầu hết các hệ điều hành bao gồm Linux, OpenBSD, FreeBSD, MacOS, Solaris và Windows. Hệ điều hành: Linux, OpenBSD, FreeBSD, MacOS, Solaris và Windows. Download: http://www.ossec.net/main/downloads/. Tài liệu sử dụng: http://www.ossec.net/main/documentation/. Chú ý: đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra do tắc trách và do không tham khảo tài liệu cẩn thận. Lời bàn: Đây là ứng dụng khá phức tạp và mạnh mẽ. Nó không phải một dạng công cụ cài đặt và điều chỉnh đơn giản. Ngoài ra, kiến thức căn bản về HIDS rất cần thiết để có thể sử dụng nó một cách hữu hiệu. Đối với một server cần cơ chế theo dõi và bảo vệ, http://www.ossec.net/ là một công cụ tuyệt vời do khả năng theo dõi realtime và khả năng ứng động kịp thời trước hiểm họa. ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#92149 /hvaonline/posts/list/9861.html#92149 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích HJSplit là phần mềm miễn phí cho phép ta chia một file lớn thành các files nhỏ hơn và ngược lại. Phần mềm này khá nhỏ (300K) và không cần phải cài đặt. Hệ điều hành: Windows, Linux. Download: http://www.freebyte.com/hjsplit/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#94606 /hvaonline/posts/list/9861.html#94606 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích Notepad++ là chương trình miễn phí dùng để soạn thảo mã nguồn, rất có ích cho các Developers. Notepad++ có một số tính năng: + Syntax Highlighting and Syntax Folding + WYSIWYG + User Defined Syntax Highlighting + Auto-completion + Multi-Document + Multi-View + Regular Expression Search/Replace supported + Full Drag ‘N' Drop supported + Dynamic position of Views + File Status Auto-detection + Zoom in and zoom out + Multi-Language environment supported + Bookmark + Brace and Indent guideline Highlighting + Macro recording and playback Hệ điều hành: Windows Download: http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#95097 /hvaonline/posts/list/9861.html#95097 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.diskinternals.com/linux-reader/ là tiện ích nhỏ gọn dùng để truy cập đến tập tin hệ thống Linux dưới hệ điều hành Windows . Download (853KB): Code:
http://www.diskinternals.com/files/Linux_Reader.exe
]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#95446 /hvaonline/posts/list/9861.html#95446 GMT
Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.ispconfig.org/ là phần mềm mã nguồn mở Hosting Control Panel dành cho Linux . Hổ trợ các bản phân phối Linux thông dụng như : CentOS, Ubuntu, Fedora Core, Mandriva,... Hổ trợ : - Linux Kernel 2.4 hoặc sau hơn với glibc6 - Apache Webserver version 1.3.x hoặc 2.0.x - Mail server : Sendmail hoặc Postfix - Procmail - Quota - FTP server : ProFTP hoặc vsftpd - Php 4.0.5 hoặc các phiên bản mới nhất . - DNS Server : BIND8 hoặc BIND9 Thông tin chi tiết có thể xem http://www.ispconfig.org/index.htm Download http://www.ispconfig.org/downloads.htm Chi tiết cài đặt có thể xem http://www.ispconfig.org/manual_installation.htm Bình luận : - Người viết bài viết này có dịp cài đặt nó trên Linux distro : Centos . Nhìn chung nó rất dể cấu hình và rất dể quản lý, tuy nhiên nó thích hợp với người dùng cài đặt bằng RPM thay vì sourcecode . - Đến với ISPConfig bạn có thể trở thành một nhà cung cấp Hosting chuyên nghiệp (có thể thiết lập quyền hạn cho user giống như CPanel) :) ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#95450 /hvaonline/posts/list/9861.html#95450 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích Access is Denied mặc dù bạn chẳng chạy nó khi nào. Kiểm tra trong Process thì không có. Vào Run của Registry cũng chả thấy luôn? Bạn bỏ mặc nó? Sao không thử dùng Unlocker. Một tiện ích miễn phí dùng để triệt tiêu file. How to USE:
1. Simply right click the folder or file and select Unlocker 2. If the folder or file is locked, a window listing of lockers will appear 3. Simply click Unlock All and you are done!  
Download tại:
http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.8.5.exe 
Xem chi tiết tại:
http://ccollomb.free.fr/unlocker/ 
]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#95488 /hvaonline/posts/list/9861.html#95488 GMT
Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.eusing.com/ipswitch/free_ip_switcher.htm Whenever mobile user moves to different network, has to change particular IP address, gateway address, subnet mask, proxy server and default printer, etc., to particular network environment. In order to do it, he has to remember TCP/IP settings information of every network. Also, he has to reboot the computer to apply it to the system and to access the Internet. Don't waste your time reconfiguring computer network settings every time you change your location. Free IP Switcher is a perfect solution for you. It switches between preconfigured network settings with a single click and without any reboot. With Free IP Switcher you can automatically change all network settings on your pc: IP address, network masks, default gateway, DNS server, wins server, proxy settings, default printer and more. Try this program and you will see, how easy and simple your network management can be. Key Features - Switch IP network settings "on the fly" without restarting - Switch Internet Explorer proxy-server settings - Switch your default printer - Switch your computer name and workgroup - Import current network settings to the setting - System-tray icon support, auto-start with windows - 100% Spyware FREE, NOT contain any Spyware, Adware or Viruses A network settings includes - IP Address - Subnet Mask - Default Gateway - DNS Server - WINS Server - Computer Name - DNS Domain - Workgroup - Default Printer - Network-Domain - Proxy Settings Lời bàn Tôi đọc được câu hỏi của một member trên /hvaonline/posts/list/15896.html member này đặt câu hỏi từ 03/11/2007 09:49:14
Trên Server Em đã tạo Group Policy cấp Web Proxy Server cho Client. Khi user nào đăng nhập vào thì tự động trong IE sẽ check Proxy Server. Vấn đề đặt ra ở chỗ, khi máy Laptop về nhà, muốn sử dụng Internet phải check bỏ Proxy. Và khi quay trở lại Cty thì Group policy lại không tự động check vào Proxy được nữa? Bây giờ Em muốn khi Laptop về nhà sẽ check bỏ Proxy, còn vào cty thì khi đăng nhập sẽ check Proxy tự động bằng Group policy.  
Tôi suy nghỉ không biết nên dùng Registry Editor hay là Group Policy để giải quyết trường hợp này, sở dỉ tôi quan tâm đến bài viết này bởi vì trường hợp của member này rất giống với trường hợp mà tôi gặp hàng ngày . Tôi sử dụng internet trong công ty phải sử dụng qua 1 Proxy server (công ty tôi sử dụng Squid để làm proxy server) , nếu tôi muốn sử dụng internet thì tất nhiên tôi nhập proxy mà proxy server cung cấp cho tôi nhưng khi tôi về nhà lại sử dụng direct internet thì lại xoá bỏ con proxy đó và ngược lại tôi đến công ty thì phải nhập con proxy vào . Rốt cuộc tôi tìm ra giải pháp cho câu hỏi này đó là sử dụng Eusing Free IP Switcher .]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#95514 /hvaonline/posts/list/9861.html#95514 GMT
Re: Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#97661 /hvaonline/posts/list/9861.html#97661 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://force.coresecurity.com/. Nó được port sang Windows từ http://www.openbsd.org/faq/pf/.
CORE FORCE provides inbound and outbound stateful packet filtering for TCP/IP protocols using a Windows port of OpenBSD's PF firewall, granular file system and registry access control and programs' integrity validation. These capabilities can be configured and enforced system-wide or on a per-application basis for specific programs such as email readers, Web browsers, media players, messaging software, etc. 
http://force.coresecurity.com/download/latest. http://force.coresecurity.com/download/CoreForceUserGuide.pdf.
]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#104152 /hvaonline/posts/list/9861.html#104152 GMT
Re: Mỗi tuần một tiện ích Source Edit 3.0 - Công cụ edit Free tuyệt vời
Source Edit description Source Edit is an editor especially made for developers but can of course be used as a regular text editor as well Source Edit is an editor that can support programming languages but it can ve used as a regular text editor. Source Edit natively supports the following languages: ASP, PHP, Java, C/C++, C#, Visual Basi, Pascal, Per, Cold Fusion, SQL, HTML, CSS, XML. Source Edit quickly and seamlessly colors all code written in any of these languages. Do you miss a language? You can also create a new one yourself using the Language Editor. Here are some key features of "Source Edit": Code Completion · Source Edit has an IntelliSence like code completion feature. Custom Help Files · Source Edit allows you to add an unlimited amount of custom help files that can be used for content sensitive help. Hex Editor · Source Edit comes with a hex editor called HexSource. Keyboard macros · Source Edit supports recording of keyboard macros that can be saved as a keyboard shortcut (for example Ctrl+1) and to the toolbar. Source Edit can also repeat any command any number of times automatically. Custom tools · You can also add any custom tool to Source Edit tools menu and toolbar. This is usefull for example when you want to compile your code. This feature also supports capturing of any output from the application you call. This output may be shown in the Output Window. · If your compiler supports EMAC-style output · Source Edit will also highlight the line in the editor where any errors or warnings has occured in the code when you click on the message in the Output Window. RGB Mixer · Quick and easy color mixer for web developers. Bookmarks · Source Edit supports any number of bookmarks in your code or document. Simply add a bookmark and you can then return to that part of the text with the click of a button. This is very handy when you're working with large documents. Customizable · Source Edit is highly customizable. You can change or set keyboard shortcut to all commands available. You can change how code is colorized. You can also set the "file mapping". By file mapping you associate different file types to different languages. So when you open or save a file with a *.cpp extention, for example, Source Edit will immediately use the C/C++ color coding. You are also able to change what files are shown in the Open and Save As dialog boxes. Projects/Workspaces · With the new Projects menu (new in version 1.2) you can add different Workspaces. You can add several files to one Workspace and by opening that Workspace all files will be opened at the same time. Search and Replace in Files · Source Edit reports in which file/files the search for text exists and on which line. You may then open the file and Source Edit will jump to the correct line. Other Features · Add/remove comments to a block of code with the click of a button · Highlights the current line · Show line numbers · Allows column selection (by holding down the ALT key while dragging the mouse over the text) · Unlimited undo and redo commands · Quick file opening using the Files Window · Show a file in the default browser with the click of a button · Window splitter. Show one file in up to 4 different frames · Is able to show whitespaces · Find and replace with the ability to find and select all occurrences of a searched text 
http://www.softpedia.com/get/Programming/File-Editors/Source-Edit.shtml Link Softpedia khỏi sợ virus .. ]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#104164 /hvaonline/posts/list/9861.html#104164 GMT
Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.infodrom.org/projects/gui-apt-key/ This application is provided by the Ubuntu community. --------------- Tạm dịch : Trình đồ hoạ quản lý gói tin kiểm tra bản quyền APT dùng chìa khoá điện tử . 1 chương trình có giao diện đồ hoạ kiểm tra bản quyền phần mềm của APT với giao diện thân thiện , dễ dùng . Trình này cần xác thực của kho chứa phần mềm của Debian và có chức năng chống phần mềm lậu cài đặt . -Thể loại: Công cụ quản trị hệ thống -HDH: *.nix dùng APT http://www.infodrom.org/projects/gui-apt-key/download.php http://www.infodrom.org/projects/gui-apt-key/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#125297 /hvaonline/posts/list/9861.html#125297 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.webmin.com/index.html is a web-based interface for system administration for Unix. Using any modern web browser, you can setup user accounts, Apache, DNS, file sharing and much more. Webmin removes the need to manually edit Unix configuration files like /etc/passwd, and lets you manage a system from the console or remotely Hệ điều hành: *nix, Windows Download: http://www.webmin.com/download.html Tài liệu hướng dẫn: http://doxfer.com/Webmin]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#126970 /hvaonline/posts/list/9861.html#126970 GMT SSL Capable NetCat (and more) Giới thiệu: You all know what is netcat (written by Hobbit in 1996), how to use it and that it should have been integrated in all UNIX systems a long time ago. netcat lacked some features, and I tried to add them in this Perl version. For example, SSL support, TCP and UDP proxying and IPv4/IPv6 proxying features. This is now done, unless I missed a bug. Now, enjoy. Các bạn đều biết đến netcat (được Hobbit viết vào năm 1996), biết cách dùng nó và lẽ ra nó nên được tích hợp vào các hệ thống UNIX từ lâu. netcat bị thiếu vài tính năng và tôi cố gắng thêm những tính năng này vào phiên bản Perl. Ví dụ, hỗ trợ SSL, proxy cho TCP và UDP và các tính năng proxying cho IPv4 / IPv6. Cách dùng: SSL Capable NetCat 1.00 Usage: scnc [-options] target port -c use SSL (default to not) -a use SSL certificate authority file -f use SSL certificate file (PEM format) -k use SSL private key file (PEM format) -t do telnet negociation (default to not) -6 use IPv6 (default to not) -e cmd command to execute -l listen for connections (default to not) -p port use local port number (default to random high) -s address use address for bindings (default to all addresses) -u use UDP socket (default to TCP) -v be verbose (default to not) -r host:port proxy connection to host:port -r host:port:ipv6 proxy connection to host:port using IPv6 -r host:port::ssl proxy connection to host:port using SSL -r host:port:ipv6:ssl proxy connection to host:port using IPv6 and SSL Download: ở http://www.gomor.org/files/scnc. Chi tiết ví dụ: ở http://www.gomor.org/bin/view/GomorOrg/SslNetcat.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#128421 /hvaonline/posts/list/9861.html#128421 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.wings3d.com This application is provided by the Ubuntu community. ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#143263 /hvaonline/posts/list/9861.html#143263 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích monitor and control 'fli4l' one-diskette routers + Mô tả: Gtk-imonc is a remote control utility for FLI4L, a popular Linux-based one-diskette DSL/ISDN-router (see http://www.fli4l.de/). Gtk-imonc works with version 2 of imond (the controlling daemon on the fli4l router). It integrates well into the GNOME desktop. (Separate clients for KDE and WindowMaker also exist) Gtk-imonc displays, online status, traffic info, router status, calls and connections when logging is activated on the router. You can control dialing, system shutdown, different circuits (LCR), channel bundling, hup-timeout of ipppd devices This application is provided by the Ubuntu community. + Trang chủ : http://www.fli4l.de + HDH : Unix/Linux]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#143264 /hvaonline/posts/list/9861.html#143264 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích WebHTTrack Website Copier +/ Mô tả chức năng : Copy websites to your computer, httrack with a Web interface WebHTTrack is an offline browser utility, allowing you to download a World Wide website from the Internet to a local directory, building recursively all directories, getting html, images, and other files from the server to your computer, using a step-by-step web interface. WebHTTrack arranges the original site's relative link-structure. Simply open a page of the "mirrored" website in your browser, and you can browse the site from link to link, as if you were viewing it online. HTTrack can also update an existing mirrored site, and resume interrupted downloads. WebHTTrack is fully configurable, and has an integrated help system. ------------------------------- Khi ra ngoài hàng net mà trong tay chỉ có mỗi ổ USB. Save trang web về nhà thì chỉ xem được text, bạn tức mình, cay cú . Chụp màn hình về thì chất lượng ảnh nhoè nhoẹt, k0 có đủ tư liệu cần thiết . Chắc phần mềm này sẽ giúp ích được bạn . Có thể nó hơi cũ nhưng vẫn chất lượng ! Homepage: http://www.httrack.com Snapshots ; http://www.httrack.com/page.php?p=21 . This application is provided by the Ubuntu community. +/ OS: Linux/Unix/Windows/Mac OS ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#143700 /hvaonline/posts/list/9861.html#143700 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.laurentconstantin.com/en/netw/netwox/ +OS: unix/linux/Mac OS/win ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#159048 /hvaonline/posts/list/9861.html#159048 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://sourceforge.net/projects/partimage/ Như vậy đến nay để ghost lại HDH linux có rất nhiều cách như dùng đĩa UBCD, ghost4linux, partimage, hay Acronis True Image trong hiren't boot. Để chỉnh lại dung lượng phân vùng cũng có thể dùng 2 trình là : partition praragon manager bản mới nhất , acronix disk editor]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#165172 /hvaonline/posts/list/9861.html#165172 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://tea-editor.sourceforge.net/ + OS: unix/linux, windows *bàn luận: trên mỗi distro gnome linux đều có sẵn gedit là trình soạn thảo rất mạnh, nếu cài đặt đầy đủ các plugin cho gedit thì nó cũng chẳng thua kém gì gvim cả. Trên FC 9 thì gvim bị dính bug thì trình soạn thảo này là sự lựa chọn tốt để thay thế gvim. ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#166736 /hvaonline/posts/list/9861.html#166736 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích http://www.identicalsoftware.com/xwpe/ + download: có trong kho phần mềm của package manager trên mỗi bản phiên bản *nix, ví dụ trên ubuntu gõ vào terminal: sudo aptitude install xwpe, http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6267&g=1]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#179639 /hvaonline/posts/list/9861.html#179639 GMT Re: Mỗi tuần một tiện ích RCS FreeDB : Powered by SOAP and a "cluster" mentality of database servers, RCS FreeDB eliminates all need for the hassle of database maintaining, as well as true portability. RCS FreeDB uses a clean class OOP system, and will be available in PHP, C++, and more. Repository Manager Repository Manager is design to provide a cross-platform cross-repository admin tool based on the Java Content Repository API (jsr-170 aka JCR). The project aims to provide a consistent Admin UI for rcs tools such as CVS, Subversion and SourceSafe. TkCVS A Tcl/Tk based graphical interface to the CVS and Subversion configuration management systems. RCS too from : http://sourceforge.net/search/?words=rcs&type_of_search=soft&pmode=0&limit=100  + HDH: *nix + hướng dẫn: đọc info rcs trên terminal, http://apps.sourceforge.net/wordpress/sourceforge/ + Bản quyền: GPL + Download: trong kho mã nguồn của các packager manager trên các phiên bản *nix, vd gõ vào dòng lệnh: sudo yum install rcs, sudo aptitude install rcs, http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=4567&g=1 + homepage: http://www.cs.purdue.edu/homes/trinkle/RCS/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#179719 /hvaonline/posts/list/9861.html#179719 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://w3af.sourceforge.net/ + Bản quyền: GPL2 + HDH: win, *nix. ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#196242 /hvaonline/posts/list/9861.html#196242 GMT Mỗi tuần một tiện ích Restore tools for Windows Đây là moni tool do mình viết ra trong hè 2009. Tuy không đẹp và hơi nặng nhưng có lẽ nó sẽ cần thiết đối với vài trường hợp như: + Windows Tast Manager, Windows Registry,Run,... bị khóa + Tinh chỉnh vài thứ của Windows như ẩn/hiện/thêm các icon trên Desktop, + ... Các bạn xem thêm tại : http://freeze_love.summerhost.info/blog/read.php?1 Các bạn đừng cười cái mini tool của mình nhé :)]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#196346 /hvaonline/posts/list/9861.html#196346 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://www.ehcp.net/ + Bản quyền: GPL]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#196910 /hvaonline/posts/list/9861.html#196910 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://gambas.sourceforge.net]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#198518 /hvaonline/posts/list/9861.html#198518 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://freshmeat.net/projects/sslh/ http://www.rutschle.net/tech/sslh có trong kho phần mềm apt LICENSE: GPL]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#202510 /hvaonline/posts/list/9861.html#202510 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://nixbit.com/cat/internet/dns/dns-flood-detector/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#203245 /hvaonline/posts/list/9861.html#203245 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/31170.html . hay http://sourceforge.net/projects/snoopylogger/ http://sourceforge.net/projects/mtail/ Nhưng chúng có vài hạn chế như bản quyền, tính năng, dung lựong gói. Bạn cần phải đọc kĩ mô tả để chọn ứng dụng mình cần . Hay bạn có thể lên http://softpedia.com để tìm thứ mình cần (trang này có đánh giá, giới thiệu, comment, làm rất cẩn thận, chi tiết )]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#204861 /hvaonline/posts/list/9861.html#204861 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#204905 /hvaonline/posts/list/9861.html#204905 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#205825 /hvaonline/posts/list/9861.html#205825 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#206227 /hvaonline/posts/list/9861.html#206227 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://www.sds.lcs.mit.edu/Larch/ Đây là những chương trình kiểm tra phân tích, sửa lỗi mã nguồn giống như gdb nhưng có thể thêm vài tính năng chuyên dụng hơn gdb. Ngoài ra cũng có thể dùng: http://splint.org/, http://www.gnu.org/software/checker/, http://valgrind.org/, http://efence.sourceforge.net/, http://sourceforge.net/projects/ctags/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#209101 /hvaonline/posts/list/9861.html#209101 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897437.aspx ]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#209104 /hvaonline/posts/list/9861.html#209104 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://www.metasploit.com/ : Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra ,tấn công và khai thác lỗi của các service. - OS: thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành: Linux, Windows, MacOS - Download: http://www.metasploit.com/framework/download/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#209112 /hvaonline/posts/list/9861.html#209112 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#229504 /hvaonline/posts/list/9861.html#229504 GMT Mỗi tuần một tiện ích
You can also insert the clipboard contents into your replacement text by using the %c operator. The other special bit of text is %|, which lets you designate a place you'd like the cursor to return to after the text is replaced. I use this all the time with HTML tags I've scripted with Texter. For example: (For some reason this video and the one below are sticking - just give YouTube's progress bar a little nudge.) <a href="%c">%|</a> If I've copied a URL to my clipboard, this replacement will paste the URL in the appropriate spot and place the cursor inside the anchor tag. This replacement alone (which I trigger by typing hre then hitting Tab) saves me countless keystrokes everyday and saves me the trouble of worrying that I may have forgotten to close a tag when I'm working on Lifehacker. Texter's other built-in variables are: %ds: Short date, which will return the date in the following format: 3/9/2007. %dl: Long date, which returns the date in the following format: Friday, March 09, 2007. %t: Time, which returns the time as follows: 1:30 PM. Advanced Use Full size In addition to basic text replacement described above, Texter also lets you perform more advanced scripting commands using keyboard shortcuts by selecting Script from the drop-down box. Again, to demonstrate, check out the video of how I use Texter to send personalized email replies in a few short keystrokes. The whole process happen may happen a little too quickly in the video for you to see what's happening, but I've scripted an action into Texter that sends the keystrokes necessary to copy the name of the email's sender, then paste the name into my personalized email reply. The text of that replacement is: +{Tab}^{Home}^+{Right}^c{Tab}{BS}Thanks for the email, ^v{BS}. There's a lot going on there, but it's actually much more simple than it may seem at first glance. Modifier keys like Alt, Control, and Shift are represented by special characters. They are: Special Characters in Texter Script mode Texter special character Keyboard equivalent # Windows key ! Alt key ^ Control key + Shift key So in the example above, ^c is the same as Ctrl-C (copy). You can also send literal keys, like Tab, Enter, Up, Down, Left, Right, and Backspace, just by wrapping them in curly brackets. For example, {Tab} will send a literal Tab. By extension, +{Tab} will send Shift-Tab, a combination that will move backwards in a form (which I use in the email example above). To send the literal forms of the special characters above, just wrap them in the same curly brackets. I mostly use this function to send personal replies to Lifehacker email, but it can also come in handy for filling in some forms (if you know what the layout will be). With the scripting feature, your imagination's the limit, and I'd love to hear how others might use it. 4. Download (server gốc của nó) http://edge-cache.gawker.com/lifehacker/Texter-Installer-0.6.exe]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#236184 /hvaonline/posts/list/9861.html#236184 GMT
Mỗi tuần một tiện ích http://bluemars.org/clipx/ Cut, Copy bao nhiêu tuỳ thích, thích Paster cái nào thì Ctrl-Shift-V 2. Eveything: nhỏ, gọn, nhẹ, tìm kiếm file cực nhanh: Everything search engine. Locate files and folders by name instantly. http://www.voidtools.com/ Bất cứ file nào trên máy tìm ra chưa tới nữa giây, nhanh hơn Find của Windows rất, rất nhiều. Với tool này, STL có giấu file ở đâu đều tìm ra chưa tới nữa giây. Còn tool # tui cũng dùng thường xuyên: Copernic Desktop Search, tìm text trong tất cả các file source, document trên máy. Hơi nặng một chút, phải config sơ sơ cho nhẹ hơn: http://www.copernic.com/en/products/desktop-search/ Xài bản Home là được rồi, free, không cần bản Pro đâu.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#238856 /hvaonline/posts/list/9861.html#238856 GMT Mỗi tuần một tiện ích

TQN wrote:
2. Eveything: nhỏ, gọn, nhẹ, tìm kiếm file cực nhanh: Everything search engine. Locate files and folders by name instantly. http://www.voidtools.com/ Bất cứ file nào trên máy tìm ra chưa tới nữa giây, nhanh hơn Find của Windows rất, rất nhiều. Với tool này, STL có giấu file ở đâu đều tìm ra chưa tới nữa giây.  
hihi, buồn ngủ gặp chiếu manh ... Không hiểu vì sao khung seach trên máy khi bấm Ctrl-F hoặc nhấn Find không thấy đâu nữa, chỉ còn có mỗi con dog ngồi vẫy đuôi. (Chưa tìm ra nguyên nhân). ... tạm thời down tool này về dùng trước đã. Cảm ơn anh đã chia sẽ.]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#238863 /hvaonline/posts/list/9861.html#238863 GMT
Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#243979 /hvaonline/posts/list/9861.html#243979 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#243987 /hvaonline/posts/list/9861.html#243987 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#243989 /hvaonline/posts/list/9861.html#243989 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#243991 /hvaonline/posts/list/9861.html#243991 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#243993 /hvaonline/posts/list/9861.html#243993 GMT Mỗi tuần một tiện ích configuration monitor to ease collective administration +/ mô tả: metche monitors changes made to a "system state" composed of: - a "watched" directory (typically: /etc) - one or more user maintained changelog files (e.g. /root/Changelog) - the state of Debian packages and versions (using apt-show-versions) by periodically: - saving backups of the corresponding files - emailing the changes in the system state to your administrators' mailing list +/download: trên repository của ubuntu, debian. +/ tài liệu; đọc man, đọc trên /usr/share/doc/metche ps: ngoài ra còn có logtail, log-analysis, splunk, logtools ....v...v..]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#244020 /hvaonline/posts/list/9861.html#244020 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#244500 /hvaonline/posts/list/9861.html#244500 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://www.cipherdyne.org/fwsnort/ fwsnort accepts command line arguments to restrict processing to any particular class of snort rules such as "ddos", "backdoor", or "web-attacks". Processing can even be restricted to a specific snort rule as identified by its "snort id" or "sid". fwsnort makes use of the IPTables::Parse module to translate snort rules for which matching traffic could potentially be passed through the existing iptables ruleset. That is, if iptables is not going to pass, say, HTTP traffic, then fwsnort will not include HTTP signatures within the iptables rule set that it builds. Because iptables - being a firewall - runs inline to network traffic by definition, fwsnort can build an iptable rule set that not only logs attacks but also drops packets and resets connections as well. fwsnort was the subject of a featured security article "Basic Intrusion Prevention using Content-based Filtering" on linuxsecurity.com, and has also appeared in SysAdmin Magazine in the article "Content Filtering and Inspection with fwsnort and psad". fwsnort is also featured in the book " Troubleshooting Linux(R) Firewalls" by Michael Shinn and Scott Shinn, and published by Addison Wesley, and a complete treatment of fwsnort can be found in " Linux Firewalls: Attack Detection and Response with iptables, psad, and fwsnort" published by No Starch Press. Data replacement patches for the iptables string match extension can be found here (2.4 kernels only): libipt_string patch, ipt_string kernel patch. Together these patches emulate the replace keyword in Snort_inline by adding two new iptables command line options, "--replace-string" and "--replace-hex-string". All data replacement is performed within the kernel. See my DEFCON 12 presentation for more information. Here is an example of a translated Snort ® rule from the /etc/fwsnort/fwsnort.sh script that fwsnort builds. This is a basic Snort ® rule that looks for attempts to execute the gcc compiler via a webserver, and note how fwsnort uses the string match extension as well as the iptables comment match (so that the rule ID is included whenever the iptables policy is listed from the command line):
### alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"WEB-ATTACKS /usr/bin/gcc command attempt"; flow:to_server,established; content:"/usr/bin/gcc"; nocase; classtype:web-application-attack; sid:1341; rev:5;) $IPTABLES -A FWSNORT_FORWARD_ESTAB -p tcp --dport 80 -m string --string "/usr/bin/gcc" --algo bm -m comment --comment "sid:1341; msg:WEB-ATTACKS /usr/bin/gcc command attempt; classtype:web-application-attack; rev:5; FWS:1.0.2;" -j LOG --log-ip-options --log-tcp-options --log-prefix "[5] SID1341 ESTAB " $IPTABLES -A FWSNORT_INPUT_ESTAB -p tcp --dport 80 -m string --string "/usr/bin/gcc" --algo bm -m comment --comment "sid:1341; msg:WEB-ATTACKS /usr/bin/gcc command attempt; classtype:web-application-attack; rev:5; FWS:1.0.2;" -j LOG --log-ip-options --log-tcp-options --log-prefix "[5] SID1341 ESTAB "  
+/ download: http://www.cipherdyne.org/fwsnort/download/ +/ document: http://www.cipherdyne.org/fwsnort/docs/ +/ source code : http://www.cipherdyne.org/cgi-bin/gitweb.cgi?p=fwsnort.git;a=summary * Chú ý: cần đọc thêm về snort, iptables. Sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu bạn đọc không kĩ hay làm ẩu với chương trinh này. ]]>
/hvaonline/posts/list/9861.html#244501 /hvaonline/posts/list/9861.html#244501 GMT
Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#244503 /hvaonline/posts/list/9861.html#244503 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#244524 /hvaonline/posts/list/9861.html#244524 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#248789 /hvaonline/posts/list/9861.html#248789 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#261236 /hvaonline/posts/list/9861.html#261236 GMT Mỗi tuần một tiện ích Copy utility ignoring errors +/ Tên: safecopy. +/ Mô tả: Safecopy is a data recovery tool which tries to extract as much data as possible from a seekable, but problematic (i.e. damaged sectors) source - like floppy drives, harddisk partitions, CDs, ..., where other tools like dd would fail due to I/O errors. +/ Home page, download, doc: http://safecopy.sourceforge.net/ ps: googling ra rất nhiều apps tương tự: http://linuxappfinder.com/backupandrecovery/recovery]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#261450 /hvaonline/posts/list/9861.html#261450 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#261453 /hvaonline/posts/list/9861.html#261453 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://haproxy.1wt.eu/ thêm 1 trang document nữa k0 biết có phải haproxy k0: http://code.google.com/p/haproxy-docs/ +/ guide cho debian lenny: http://www.howtoforge.com/setting-up-a-high-availability-load-balancer-with-haproxy-keepalived-on-debian-lenny +/ so sánh qua nginx vs haproxy: còn lại có thê google thêm: nginx vs haproxy http://affectioncode.wordpress.com/2008/06/28/another-comparison-of-haproxy-and-nginx/]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#262033 /hvaonline/posts/list/9861.html#262033 GMT Mỗi tuần một tiện ích http://code.google.com/p/slack/ mô tả trên trang chủ: slack is an evolution from the usual "put files in some central directory" that is fairly common practice. It's descended from an earlier system its author also wrote, called "subsets", and uses a multi-stage rsync to fix some of the problems he had there. Basically, it's a glorified wrapper around rsync. +/ mô tả trong synaptic của ubuntu 11.10: configuration management program for lazy admins slack tries to allow centralized configuration management with a bare minimum of effort. Usually, just putting a file in the right place will cause the right thing to be done. It uses rsync to copy files around, so can use any sort of source (NFS directory, remote server over SSH, remote server over rsync) that rsync supports.]]> /hvaonline/posts/list/9861.html#262327 /hvaonline/posts/list/9861.html#262327 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#262467 /hvaonline/posts/list/9861.html#262467 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#265943 /hvaonline/posts/list/9861.html#265943 GMT Mỗi tuần một tiện ích /hvaonline/posts/list/9861.html#265942 /hvaonline/posts/list/9861.html#265942 GMT