<![CDATA[Latest posts for the topic "Nén một tập tin."]]> /hvaonline/posts/list/36.html JForum - http://www.jforum.net Nén một tập tin. /hvaonline/posts/list/45730.html#281108 /hvaonline/posts/list/45730.html#281108 GMT Nén một tập tin. /hvaonline/posts/list/45730.html#281109 /hvaonline/posts/list/45730.html#281109 GMT Nén một tập tin. /hvaonline/posts/list/45730.html#281116 /hvaonline/posts/list/45730.html#281116 GMT Nén một tập tin.

van7hu wrote:
Nghe cứ như kiểu một bài luận trong đại học, và bạn đang yêu cầu mọi người làm bài hộ cho bạn vậy. 
mình k có bài luận nào cả, và cũng k yêu cầu ai, mình đang học năm 2, mình muốn làm một cái app nén dữ liệu mà k biết nên bắt đầu từ đâu, nên muốn nhờ mọi người trao đổi về cấu trúc file , nén file.]]>
/hvaonline/posts/list/45730.html#281127 /hvaonline/posts/list/45730.html#281127 GMT
Nén một tập tin.

panfider wrote:
Vì một file là một chuỗi của 8bit dữ liệu. Nên bạn chỉ cần một table lưu byte đó ở vị trí nào là xong?  
mình có xem qua cấu trúc file zip, và thuật toán LZMA của họ, nhưng cũng chưa hiểu lắm.]]>
/hvaonline/posts/list/45730.html#281128 /hvaonline/posts/list/45730.html#281128 GMT