<![CDATA[Latest posts for the topic "Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS)"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS) /hvaonline/posts/list/45171.html#278511 /hvaonline/posts/list/45171.html#278511 GMT Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS) Support plaform: Linux 2.4 on x86, x86_64, Alpha, SPARC, MIPS, PARISC Linux 2.6 on x86, x86_64, ARM (ixp425), PPC64 Solaris 8/9 on UltraSPARC 2 and 3 Solaris 10 on Opteron and UltraSPARC FreeBSD 4.10 - 8 on x86 OpenBSD 3.1 to -current on i386, amd64, macppc, alpha, sparc64 and VAX (check the ports) Hồi trước mình có giúp một bạn làm cái này, thấy nó cũng hay. Chi tiết : http://haproxy.1wt.eu/]]> /hvaonline/posts/list/45171.html#278516 /hvaonline/posts/list/45171.html#278516 GMT Thắc mắc về đồng bộ dữ liệu trên 2 server web (CentOS)

hai991dk wrote:
Mình đang làm đồ án về xây dựng Web Server, ở đây giả sử có 2 con sever (Server 1 & sever 2) dùng linux, cùng nhau chạy 1 hoặc nhiều site. Mình muốn mọi người định hướng cho mình để xây dựng 1 hệ thống, trong đó các site sẽ chạy trên Server 1. Server 2 thì ko chạy song song với sever 1, nhưng nó luôn đồng bộ đữ liệu vs server1,  
DRBD + GFS2.

hai991dk wrote:
trường hợp Server1 bị quá tải hoặc sự cố thì Server2 sẽ chạy thay thế.  
Corosync + Pacemaker. ]]>
/hvaonline/posts/list/45171.html#278530 /hvaonline/posts/list/45171.html#278530 GMT