<![CDATA[Latest posts for the topic "Putty dính virus"]]> /hvaonline/posts/list/28.html JForum - http://www.jforum.net Putty dính virus /hvaonline/posts/list/43568.html#270013 /hvaonline/posts/list/43568.html#270013 GMT Putty dính virus /hvaonline/posts/list/43568.html#270031 /hvaonline/posts/list/43568.html#270031 GMT Putty dính virus /hvaonline/posts/list/43568.html#270038 /hvaonline/posts/list/43568.html#270038 GMT Putty dính virus /hvaonline/posts/list/43568.html#270055 /hvaonline/posts/list/43568.html#270055 GMT Putty dính virus /hvaonline/posts/list/43568.html#270082 /hvaonline/posts/list/43568.html#270082 GMT Putty dính virus Code:
Windows7:

\\.\STORAGE#Volume#_??_USBSTOR#Disk&Ven_____USB&Prod_FLASH_DRIVE&Rev_#12345000100000000173&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\~*.exe

Windows Vista:

\\.\STORAGE#Volume#1&19f7e59c&0&_??_USBSTOR#Disk&Ven_____USB&Prod_FLASH_DRIVE&Rev_#12345000100000000173&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\~*.exe

Windows XP, Windows Server 2003 and Windows 2000:

\\.\STORAGE#RemovableMedia#8&1c5235dc&0&RM#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\~*.exe
một file CPL chứa thông tin về icon của shortcut. khi explorer gọi Shell32.LoadCPLModule, các shortcut độc sẽ chạy virus. Có 2 module mở cổng lắng nghe kết nối từ bên ngoài module thứ nhất mở cổng 4678, hiện đang bị disable. có lẽ người code chưa hoàn thiện tính năng này module thứ 2 mở cổng 21, khiến máy nạn nhân thành 1 ftp server. username và password của ftp server này giống nhau, được hardcode trong virus, gồm 9 kí tự. Mình cài đặt mẫu virus này lên máy ảo trong mạng local của mình, và dùng file zilla để truy cập. Mình đưa ra kết luận, những máy tính bị virus rất có thể sẽ bị mất mát dữ liệu Ramnit kết nối tới 1 loạt server theo giao thức http để cập nhật và thực thi lệnh, chụp ảnh màn hình (? - tính năng này mình đang phân tích ) và 2 lệnh kos, dml , không hiểu để làm gì Phương án: bạn có thể dùng phần mềm diệt virus quét toàn bộ máy, nếu không thì cài lại win cho nhanh. Máy tính nhiễm lây file rồi diệt mất nhiều thời gian hơn cài lại đấy]]>
/hvaonline/posts/list/43568.html#270170 /hvaonline/posts/list/43568.html#270170 GMT