<![CDATA[Latest posts for the topic "Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ?"]]> /hvaonline/posts/list/12.html JForum - http://www.jforum.net Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ? /hvaonline/posts/list/40108.html#247318 /hvaonline/posts/list/40108.html#247318 GMT Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ? Code:
order allow,deny
deny from 180.76.5.0/255
allow from all
Lưu í là server chứa site của bạn phải là Linux thì file .htacccess mới có tác dụng.]]>
/hvaonline/posts/list/40108.html#247332 /hvaonline/posts/list/40108.html#247332 GMT
Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ? /hvaonline/posts/list/40108.html#247479 /hvaonline/posts/list/40108.html#247479 GMT Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ? /hvaonline/posts/list/40108.html#250572 /hvaonline/posts/list/40108.html#250572 GMT Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ? 180.76.5.0/255 :-) ]]> /hvaonline/posts/list/40108.html#250579 /hvaonline/posts/list/40108.html#250579 GMT Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ?

conmale wrote:
Cái network này lạ quá: 180.76.5.0/255 :-)  
Không biết anh cười có phải nó có liên quan đến vụ này không ;) http://diendanvov.com/showthread.php?t=1656&page=1 :-) ]]>
/hvaonline/posts/list/40108.html#250595 /hvaonline/posts/list/40108.html#250595 GMT
Hỏi: tạo file .htaccess chống ddos ? Code:
RewriteEngine on 

order allow,deny
deny from 180.76.5.*
allow from all
Note: Nếu đc quyền quản lý Server thì việc này có lẻ đỡ vất hơn là share hosing :D.]]>
/hvaonline/posts/list/40108.html#250599 /hvaonline/posts/list/40108.html#250599 GMT