<![CDATA[Latest posts for the topic "Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với"]]> /hvaonline/posts/list/26.html JForum - http://www.jforum.net Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với /hvaonline/posts/list/39596.html#243610 /hvaonline/posts/list/39596.html#243610 GMT Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với /hvaonline/posts/list/39596.html#243615 /hvaonline/posts/list/39596.html#243615 GMT Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với /hvaonline/posts/list/39596.html#243618 /hvaonline/posts/list/39596.html#243618 GMT Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với

secmask wrote:
Mình đã cài driver G310 này rồi, vẫn dùng được nhưng mà cũng có tí lỗi. Cài đặt kernel source, lấy driver của geforce trên web về cài, ok xong, mình thường chạy ở init level 3, boot vào terminal rồi mới startx, khi logout khỏi gnome thì màn hình cũng bị đen sì, đợt này cũng lười nên chưa xem củ tỉ thế nào nữa, dùng driver G310 sẵn có của centos thì không bị như vậy. 
CentOS 6 đúng không bạn? Không hiểu sau cùng dùng Nouveau nhưng mỗi bản phân phối mỗi khác. :(]]>
/hvaonline/posts/list/39596.html#243632 /hvaonline/posts/list/39596.html#243632 GMT
Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jul 16 08:42:39 2011 (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" (==) No Layout section. Using the first Screen section. (==) No screen section available. Using defaults. (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) (**) | |-->Monitor "<default monitor>" (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. (==) Automatically adding devices (==) Automatically enabling devices (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. Entry deleted from font path. (==) FontPath set to: /usr/share/fonts/X11/misc, /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled, /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled, /usr/share/fonts/X11/Type1, /usr/share/fonts/X11/100dpi, /usr/share/fonts/X11/75dpi, /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType, built-ins (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. (II) Loader magic: 0x81ecca0 (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.4 X.Org Video Driver: 6.0 X.Org XInput driver : 7.0 X.Org Server Extension : 2.0 (++) using VT number 7 (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0046:1025:035b Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller rev 24, Mem @ 0xb1400000/4194304, 0xa0000000/268435456, I/O @ 0x00004050/8 (--) PCI: (0:1:0:0) 10de:0a75:1025:035b nVidia Corporation GT218 [GeForce 310M] rev 162, Mem @ 0xb0000000/16777216, 0x80000000/268435456, 0x90000000/33554432, I/O @ 0x00003000/128, BIOS @ 0x????????/524288 (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory) (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension SELinux (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension (II) NVIDIA GLX Module 195.36.31 Tue Jun 1 23:22:44 PDT 2010 (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "record" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so (II) Module record: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension RECORD (II) LoadModule: "dri" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension XFree86-DRI (II) LoadModule: "dri2" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension DRI2 (==) Matched intel as autoconfigured driver 0 (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1 (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2 (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout (II) LoadModule: "intel" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 2.13.0 Module class: X.Org Video Driver ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0 (II) LoadModule: "vesa" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0 Module class: X.Org Video Driver ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0 (II) LoadModule: "fbdev" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2 ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0 (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev (II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0 (WW) Falling back to old probe method for vesa (WW) Falling back to old probe method for fbdev (II) Loading sub module "fbdevhw" (II) LoadModule: "fbdevhw" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2 ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0 drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 8, (OK) drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0 drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0 drmOpenDevice: open result is 8, (OK) drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8 drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0 (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32 (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 (==) intel(0): RGB weight 888 (==) intel(0): Default visual is TrueColor (II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Arrandale (--) intel(0): Chipset: "Arrandale" (**) intel(0): Tiling enabled (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section (II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video1 (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section (II) intel(0): EDID for output LVDS1 (II) intel(0): Manufacturer: AUO Model: 40ec Serial#: 1 (II) intel(0): Year: 2009 Week: 1 (II) intel(0): EDID Version: 1.3 (II) intel(0): Digital Display Input (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 19 (II) intel(0): Gamma: 2.20 (II) intel(0): No DPMS capabilities specified (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode (II) intel(0): redX: 0.577 redY: 0.333 greenX: 0.333 greenY: 0.554 (II) intel(0): blueX: 0.161 blueY: 0.144 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329 (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0 (II) intel(0): Supported detailed timing: (II) intel(0): clock: 71.9 MHz Image Size: 344 x 193 mm (II) intel(0): h_active: 1366 h_sync: 1374 h_sync_end 1384 h_blank_end 1544 h_border: 0 (II) intel(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 772 v_blanking: 776 v_border: 0 (II) intel(0): Unknown vendor-specific block f (II) intel(0): AUO (II) intel(0): B156XW04 V0 (II) intel(0): EDID (in hex): (II) intel(0): 00ffffffffffff0006afec4001000000 (II) intel(0): 01130103802213780ad7759355558d29 (II) intel(0): 24505400000001010101010101010101 (II) intel(0): 010101010101151c56b250000830080a (II) intel(0): 310058c1100000180000000f00000000 (II) intel(0): 00000000000000000020000000fe0041 (II) intel(0): 554f0a202020202020202020000000fe (II) intel(0): 004231353658573034205630200a007e (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 16620 (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines: (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 71.89 1366 1374 1384 1544 768 771 772 776 -hsync -vsync (46.6 kHz) (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "576x432" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "720x450" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "800x512" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "960x540" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "960x600" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported) (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1 (II) intel(0): Modeline "1366x768"x60.0 71.89 1366 1374 1384 1544 768 771 772 776 -hsync -vsync (46.6 kHz) (II) intel(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz) (II) intel(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz) (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz) (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz) (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz) (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz) (II) intel(0): EDID for output VGA1 (II) intel(0): EDID for output HDMI1 (II) intel(0): EDID for output DP1 (II) intel(0): Output LVDS1 connected (II) intel(0): Output VGA1 disconnected (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected (II) intel(0): Output DP1 disconnected (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768 (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated. (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling (**) intel(0): Display dimensions: (340, 190) mm (**) intel(0): DPI set to (102, 102) (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 (II) UnloadModule: "vesa" (II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so (II) UnloadModule: "fbdev" (II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so (II) UnloadModule: "fbdevhw" (II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp (==) intel(0): VideoRam: 262144 KB (II) intel(0): [DRI2] Setup complete (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1408x768 stride 5632, tiled (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations: (II) solid (II) copy (II) composite (RENDER acceleration) (II) put_image (II) get_image (==) intel(0): Backing store disabled (==) intel(0): Silken mouse enabled (II) intel(0): Initializing HW Cursor (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message. (==) intel(0): DPMS enabled (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled (II) intel(0): Set up textured video (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized. (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled (--) RandR disabled (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension (II) Initializing built-in extension SHAPE (II) Initializing built-in extension MIT-SHM (II) Initializing built-in extension XInputExtension (II) Initializing built-in extension XTEST (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS (II) Initializing built-in extension SYNC (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD (II) Initializing built-in extension XC-MISC (II) Initializing built-in extension SECURITY (II) Initializing built-in extension XINERAMA (II) Initializing built-in extension XFIXES (II) Initializing built-in extension RENDER (II) Initializing built-in extension RANDR (II) Initializing built-in extension COMPOSITE (II) Initializing built-in extension DAMAGE SELinux: Disabled on system, not enabling in X server (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found) (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203 (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4) (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" (II) LoadModule: "evdev" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0 (**) Power Button: always reports core events (**) Power Button: Device: "/dev/input/event4" (II) Power Button: Found keys (II) Power Button: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Option "xkb_layout" "us" (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5) (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" (**) Video Bus: always reports core events (**) Video Bus: Device: "/dev/input/event5" (II) Video Bus: Found keys (II) Video Bus: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Option "xkb_layout" "us" (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1) (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" (**) Power Button: always reports core events (**) Power Button: Device: "/dev/input/event1" (II) Power Button: Found keys (II) Power Button: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Option "xkb_layout" "us" (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2) (II) No input driver/identifier specified (ignoring) (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3) (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" (**) Sleep Button: always reports core events (**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event3" (II) Sleep Button: Found keys (II) Sleep Button: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Option "xkb_layout" "us" (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6) (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" (**) Video Bus: always reports core events (**) Video Bus: Device: "/dev/input/event6" (II) Video Bus: Found keys (II) Video Bus: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Option "xkb_layout" "us" (II) config/udev: Adding input device 1.3M WebCam (/dev/input/event7) (**) 1.3M WebCam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" (**) 1.3M WebCam: always reports core events (**) 1.3M WebCam: Device: "/dev/input/event7" (II) 1.3M WebCam: Found keys (II) 1.3M WebCam: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "1.3M WebCam" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Option "xkb_layout" "us" (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0) (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall" (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events (**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0" (II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD) (**) Option "xkb_rules" "evdev" (**) Option "xkb_model" "pc105" (**) Option "xkb_layout" "us" (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event9) (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall" (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall" (II) LoadModule: "synaptics" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.7.6.901, module version = 1.2.2 Module class: X.Org XInput Driver ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0 (II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2 (**) Option "Device" "/dev/input/event9" (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5682 (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4692 (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255 (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15 (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD) (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1 (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0 (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000 (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4 (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0) (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall" (II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2 SynPS/2 Synaptics TouchPad no synaptics event device found (**) Option "Device" "/dev/input/mouse0" Query no Synaptics: 6003C8 (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: no supported touchpad found (EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware. (EE) PreInit failed for input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (II) UnloadModule: "synaptics" (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event8) (II) No input driver/identifier specified (ignoring) (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 16620 (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines: (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 71.89 1366 1374 1384 1544 768 771 772 776 -hsync -vsync (46.6 kHz) (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 16620 (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines: (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 71.89 1366 1374 1384 1544 768 771 772 776 -hsync -vsync (46.6 kHz) ]]> /hvaonline/posts/list/39596.html#243639 /hvaonline/posts/list/39596.html#243639 GMT Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với Code:
# egrep -n 'WW|EE' Xorg.0.log 
5:Current Operating System: Linux lanhcodoc 2.6.36-2.dmz.5-liquorix-686 #1 ZEN SMP PREEMPT Wed Dec 15 03:28:54 UTC 2010 i686
14:(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
25:(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
49:(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
57:(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
128:(WW) Falling back to old probe method for vesa
129:(WW) Falling back to old probe method for fbdev
281:(EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
392:(EE) SynPS/2 Synaptics TouchPad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
393:(EE) PreInit failed for input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
Thử bắt đầu từ dòng 281 xem.]]>
/hvaonline/posts/list/39596.html#243644 /hvaonline/posts/list/39596.html#243644 GMT
Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với /hvaonline/posts/list/39596.html#243706 /hvaonline/posts/list/39596.html#243706 GMT Ai cài được card driver 310M bên linux giúp mình với /hvaonline/posts/list/39596.html#243867 /hvaonline/posts/list/39596.html#243867 GMT