<![CDATA[Latest posts for the topic "kiến trúc MIPS"]]> /hvaonline/posts/list/26.html JForum - http://www.jforum.net kiến trúc MIPS /hvaonline/posts/list/38851.html#237796 /hvaonline/posts/list/38851.html#237796 GMT kiến trúc MIPS

panfider wrote:
không biết ai có quan tâm đến kiến trúc MIPS không ? mình đã tìm hiểu sơ qua bộ tập lệnh của kiến trúc này, nó khá cool không biết ai có biết cách viết chương trình hello world in MIPS 
Ơ, tìm hiểu sơ qua và "biết" là nó cool mà không viết nổi 1 chương trình đơn giản bằng nó à? Hình như hơi đối chọi nhau thì phải ;-) Mình không biết cái gì về MIPS hay cái gì gọi là kiến trúc MISP, ... nhưng có ví dụ cho bạn đây Code:
# Hello World in MIPS Assembly
# By: Brandon Fogerty


    .data    # Data declaration section
hello_msg:  .asciiz "Hello World!\n";

    .text

main:        # Start of code section

    # Load the address of the message
    # into the $a0 register. Then load 4 into

    # the $v0 register to tell the processor
    # that you want to print a string.
    la $a0, hello_msg
    li $v0, 4
    syscall
    
    # Now do a graceful exit
    li $v0, 10
    syscall

# END OF PROGRAM
ps: lần sau chịu khó google tí đi nhé ;-) ]]>
/hvaonline/posts/list/38851.html#237803 /hvaonline/posts/list/38851.html#237803 GMT
kiến trúc MIPS /hvaonline/posts/list/38851.html#239025 /hvaonline/posts/list/38851.html#239025 GMT kiến trúc MIPS /hvaonline/posts/list/38851.html#239109 /hvaonline/posts/list/38851.html#239109 GMT