<![CDATA[Latest posts for the topic "Diễn đàn bị lỗi nà"]]> /hvaonline/posts/list/5.html JForum - http://www.jforum.net Diễn đàn bị lỗi nà /hvaonline/posts/list/36985.html#227363 /hvaonline/posts/list/36985.html#227363 GMT Diễn đàn bị lỗi nà /hvaonline/posts/list/36985.html#227383 /hvaonline/posts/list/36985.html#227383 GMT Diễn đàn bị lỗi nà Code:
Error on line 66, column 41 in viet/user_posts_show.htm
topics.get(post.topicId) is undefined.
It cannot be assigned to topic
]]>
/hvaonline/posts/list/36985.html#227583 /hvaonline/posts/list/36985.html#227583 GMT
Diễn đàn bị lỗi nà Member đều bị hiển thị sai như thế. Để ý thấy [ số bài không được hiển thị trên trang này: ]0 thì mới không bị lỗi hiển thị trên. Lỗi này chẳng ảnh hưởng gì quan trọng đến sinh hoạt trong diễn đàn.]]> /hvaonline/posts/list/36985.html#227851 /hvaonline/posts/list/36985.html#227851 GMT