<![CDATA[Messages posted by "Voyage146"]]> /hvaonline/posts/listByUser/285216.html JForum - http://www.jforum.net Iptables cho mạng LAN /hvaonline/posts/preList/45712/281269.html#281269 /hvaonline/posts/preList/45712/281269.html#281269 GMT Iptables cho mạng LAN /hvaonline/posts/preList/45712/281156.html#281156 /hvaonline/posts/preList/45712/281156.html#281156 GMT Iptables cho mạng LAN Code:
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [18:1604]
:OUTPUT ACCEPT [629:608994]
-A INPUT -s 10.2.32.189/32 -i eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.2.32.189/32 -i eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --sport 1024:65535 --dport 1194 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -s 172.16.1.0/24 -o eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 172.16.1.0/24 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 192.168.0.0/24 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

-A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -m tcp --sport 1024:65535 --dport 1194 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 10.2.32.189/32 -o eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 10.2.32.153/32 -o eth0 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
Theo mình nghĩ thì khi host đi từ bên A qua vpn để sử dụng các dịch vụ ở sau server B (do các server sau B cung cấp) thì chỉ luật trong FORWARD điều khiển các luồng traffic này thôi chứ nhỉ? Vậy tại sao khi mình chuyển OUTPUT từ ACCEPT sang DROP thì kết nối lại mất từ cả 2 bên??? Rất mong ae giúp mình lần nữa, mình xin cảm ơn nhiều :^) ]]>
/hvaonline/posts/preList/45712/281080.html#281080 /hvaonline/posts/preList/45712/281080.html#281080 GMT
Iptables cho mạng LAN /hvaonline/posts/preList/45712/281035.html#281035 /hvaonline/posts/preList/45712/281035.html#281035 GMT Iptables cho mạng LAN /hvaonline/posts/preList/45712/281027.html#281027 /hvaonline/posts/preList/45712/281027.html#281027 GMT