banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash.  XML
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 00:16:01 (+0700) | #1 | 182904
Ba Dao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/06/2009 01:21:23
Messages: 6
Location: Kon Tum
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
- Kính chào các anh chị HVA.
- Em đang làm đề tài về tấn công DoS. Hiện tại em đang gặp một số khó khăn trong quá trình thử nghiệm kính mong anh chị và các bạn giải đáp giúp em.
- Em có sử dụng một doạn flash dể tấn công gồm 7 file ( index.html, post.php, pro.js vnattackerpop, và 3 file chứa đường dẫn tấn công đó là dungyeuanh1,2,3 ).
- Em đã up tất cả lên một host ( cth12.hostwq.net ) và mục tiêu là ( joomla.hostwq.net )
- Khó Khăn của em gặp phải là em không hiểu nguyên tắc hoạt động của từng file, dữ liệu tấn công là gì, và nó được lấy ra từ file nào nội dung của dữ liệu là gì.
- Em đã dùng wireshark bắt gói tin trong quá trình tấn công nhờ các anh phân tich giúp link http://www.4shared.com/file/110169819/58f4051f/tancongbangFlash.html
- Em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và giúp đỡ em.

- Nội dung các file lần lượt như sau:
1. index.html
Code
"

<frameset rows="*,0" border="0" framespacing="0" frameborder="0">

<frameset cols="0,*" border="0" framespacing="0" frameborder="NO">

<frame src="vnattackerpop.swf" name="kill" noresize scrolling="NO">

<frame src="post.php" name="a" noresize></frameset>

<frameset cols="0,*,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0" border="0" framespacing="0" frameborder="NO">

<frame name="9" scrolling="NO" noresize>

<frame name="8" scrolling="NO" noresize>

<frame name="7" scrolling="NO" noresize>

<frame name="6" scrolling="NO" noresize>

<frame name="5" scrolling="NO" noresize>

<frame name="4" scrolling="NO" noresize>

<frame name="3" scrolling="NO" noresize>

<frame name="2" scrolling="NO" noresize>

<frame name="1" scrolling="NO" noresize>

<frame name="10" scrolling="NO" noresize>

<frame name="11" scrolling="NO" noresize>

<frame name="12" scrolling="NO" noresize>

<frame name="13" scrolling="NO" noresize>

<frame name="14" scrolling="NO" noresize>

<frame name="15" scrolling="NO" noresize>

<frame name="16" scrolling="NO" noresize>

<frame name="17" scrolling="NO" noresize>

<frame name="18" scrolling="NO" noresize>

<frame name="19" scrolling="NO" noresize>

<frame name="20" scrolling="NO" noresize>

<frame name="kill" scrolling="NO" noresize>
</frameset>
<script language="JavaScript" src="pro.js"></script>
</frameset>

"

2. post.php
Code
"<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>tetete..</title>
</head>

<body>
Attack nao` .

</body>

</html>

"

3. pro.js
"

<!------ Right Click------------
function right(e)
{
if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 || event.button == 3))
{
alert("Powered by S-Group");
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers)
window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;

//------End ----------------->
<!-----------Statusbar------------
var boodschap = 'Attack tho^i ka ka....';

function dgstatus()
{
window.status = boodschap;
timerID= setTimeout("dgstatus()",100);
}

dgstatus();
//-------End------------------>
<!------ link------------
// Setting

var rate = 20; // Increase amount(The degree of the transmutation)


////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Main routine

if (document.getElementById)
window.onerror=new Function("return true")

var objActive; // The object which event occured in
var act = 0; // Flag during the action
var elmH = 0; // Hue
var elmS = 128; // Saturation
var elmV = 255; // Value
var clrOrg; // A color before the change
var TimerID; // Timer ID


if (document.all) {
document.onmouseover = doRainbowAnchor;
document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
}
else if (document.getElementById) {
document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
}


//=============================================================================
// doRainbow
// This function begins to change a color.
//=============================================================================
function doRainbow(obj)
{
if (act == 0) {
act = 1;
if (obj)
objActive = obj;
else
objActive = event.srcElement;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}


//=============================================================================
// stopRainbow
// This function stops to change a color.
//=============================================================================
function stopRainbow()
{
if (act) {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}


//=============================================================================
// doRainbowAnchor
// This function begins to change a color. (of a anchor, automatically)
//=============================================================================
function doRainbowAnchor()
{
if (act == 0) {
var obj = event.srcElement;
while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
obj = obj.parentElement;
if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
break;
}

if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}


//=============================================================================
// stopRainbowAnchor
// This function stops to change a color. (of a anchor, automatically)
//=============================================================================
function stopRainbowAnchor()
{
if (act) {
if (objActive.tagName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}


//=============================================================================
// Mozilla_doRainbowAnchor(for Netscape6 and Mozilla browser)
// This function begins to change a color. (of a anchor, automatically)
//=============================================================================
function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
{
if (act == 0) {
obj = e.target;
while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
obj = obj.parentNode;
if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
break;
}

if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}


//=============================================================================
// Mozilla_stopRainbowAnchor(for Netscape6 and Mozilla browser)
// This function stops to change a color. (of a anchor, automatically)
//=============================================================================
function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
{
if (act) {
if (objActive.nodeName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}


//=============================================================================
// Change Color
// This function changes a color actually.
//=============================================================================
function ChangeColor()
{
objActive.style.color = makeColor();
}


//=============================================================================
// makeColor
// This function makes rainbow colors.
//=============================================================================
function makeColor()
{
// Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?

// HSVtoRGB
if (elmS == 0) {
elmR = elmV; elmG = elmV; elmB = elmV;
}
else {
t1 = elmV;
t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
t3 = elmH % 60;
t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;

if (elmH < 60) {
elmR = t1; elmB = t2; elmG = t2 + t3;
}
else if (elmH < 120) {
elmG = t1; elmB = t2; elmR = t1 - t3;
}
else if (elmH < 180) {
elmG = t1; elmR = t2; elmB = t2 + t3;
}
else if (elmH < 240) {
elmB = t1; elmR = t2; elmG = t1 - t3;
}
else if (elmH < 300) {
elmB = t1; elmG = t2; elmR = t2 + t3;
}
else if (elmH < 360) {
elmR = t1; elmG = t2; elmB = t1 - t3;
}
else {
elmR = 0; elmG = 0; elmB = 0;
}
}

elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
if (elmR.length == 1) elmR = "0" + elmR;
if (elmG.length == 1) elmG = "0" + elmG;
if (elmB.length == 1) elmB = "0" + elmB;

elmH = elmH + rate;
if (elmH >= 360)
elmH = 0;

return '#' + elmR + elmG + elmB;
}
//-------End------------------>


4. vnattackerpop.swf ( file này chúa 10 frame và một file MainMovie)

- Em xin Chân thành cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 00:23:25 (+0700) | #2 | 182905
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Vậy bồ đang "bảo mật" hay đang "tấn công" đây?
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 00:30:19 (+0700) | #3 | 182907
protectHat
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/08/2008 11:02:35
Messages: 176
Location: DMZ
Offline
[Profile] [PM]
Ặc. làm đề tài mà tải của người ta về thì làm sao mà hiểu được.
Không biết cậu học ở đâu mà code không hiểu là làm sao mà đã phải làm đề tài rồi.

Nếu cậu tự học thì thử coi trong swf nó có gì trỏng?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 00:53:04 (+0700) | #4 | 182910
Ba Dao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/06/2009 01:21:23
Messages: 6
Location: Kon Tum
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
- Dạ đây là file nội dung file MainMovie trong swf
// Action script...

// [Action in Frame 1]
var \x01 = 928;
for (\x01 = eval("\x01") + 11; eval("\x01") == 547; \x01 = eval("\x01") + 354)
{
\x01 = eval("\x01") - 129;
if (false)
{
continue;
} // end if
} // end of for
if (eval("\x01") == 977)
{
\x01 = eval("\x01") - 752;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 736;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 40;
if (eval("\x01") == 942)
{
\x01 = eval("\x01") - 553;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 63;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 37)
{
\x01 = eval("\x01") + 131;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 159;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 499;
\x01 = eval("\x01") - 502;
if (eval("\x01") == 418)
{
\x01 = eval("\x01") + 354;


} // end if
if (eval("\x01") == 355)
{
\x01 = eval("\x01") + 184;


} // end if
if (eval("\x01") == 389)
{
\x01 = eval("\x01") - 63;


} // end if
if (eval("\x01") == 273)
{
\x01 = eval("\x01") + 82;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 184;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 552;
if (eval("\x01") == 79)
{
\x01 = eval("\x01") + 248;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 517;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 939)
{
\x01 = eval("\x01") + 6;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 18;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 414;
if (eval("\x01") == 136)
{
\x01 = eval("\x01") + 289;


} // end if
if (eval("\x01") == 168)
{
\x01 = eval("\x01") - 159;


} // end if
if (eval("\x01") == 327)
{
\x01 = eval("\x01") + 517;


} // end if
if (eval("\x01") == 9)
{
\x01 = eval("\x01") + 328;

}
else
{
if (eval("\x01") == 533)
{
\x01 = eval("\x01") - 397;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 289;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 311;
if (eval("\x01") == 945)
{
\x01 = eval("\x01") - 18;


} // end if
\x01 = eval("\x01") - 247;
if (eval("\x01") == 225)
{
\x01 = eval("\x01") + 736;


} // end if
if (eval("\x01") == 550)
{
\x01 = eval("\x01") + 352;


} // end if
\x01 = eval("\x01") - 98;
if (eval("\x01") == 829)
{
\x01 = eval("\x01") - 179;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 259;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 650)
{
\x01 = eval("\x01") - 259;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 487;
if (eval("\x01") == 878)
{
\x01 = eval("\x01") - 328;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 352;
} // end else if

} // end if

} // end else if

// [Action in Frame 2]
var \x01 = 464;
for (\x01 = eval("\x01") + 455; eval("\x01") == 919; \x01 = eval("\x01") + 174)
{
\x01 = eval("\x01") - 229;
if (false)
{
continue;
} // end if
} // end of for
if (eval("\x01") == 690)
{
\x01 = eval("\x01") + 174;


} // end if
if (eval("\x01") == 864)
{
\x01 = eval("\x01") - 120;

}
else
{

} // end else if

// [Action in Frame 3]
var \x01 = 752;
for (\x01 = eval("\x01") - 251; eval("\x01") == 501; \x01 = eval("\x01") - 98)
{
\x01 = eval("\x01") + 282;
if (false)
{
continue;
} // end if
} // end of for
if (eval("\x01") == 847)
{
\x01 = eval("\x01") - 694;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 104;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 783)
{
\x01 = eval("\x01") - 98;


} // end if
if (eval("\x01") == 770)
{
\x01 = eval("\x01") - 758;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 265;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 85;
if (eval("\x01") == 12)
{
\x01 = eval("\x01") + 265;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 570;
if (eval("\x01") == 153)
{
\x01 = eval("\x01") + 104;


} // end if
if (eval("\x01") == 257)
{
\x01 = eval("\x01") + 193;

}
else
{

} // end else if

// [Action in Frame 4]
var \x01 = 568;
while (\x01 = eval("\x01") + 86, \x01 = eval("\x01") - 286, eval("\x01") == 701)
{
\x01 = eval("\x01") - 146;
break;
} // end while
\x01 = eval("\x01") + 296;
if (eval("\x01") == 791)
{
\x01 = eval("\x01") - 289;


} // end if
if (eval("\x01") == 654)
{
\x01 = eval("\x01") + 262;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 779;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 855)
{
\x01 = eval("\x01") - 154;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 146;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 119)
{
\x01 = eval("\x01") + 82;


} // end if
\x01 = eval("\x01") - 123;
if (eval("\x01") == 85)
{
\x01 = eval("\x01") - 33;


} // end if
if (eval("\x01") == 833)
{
\x01 = eval("\x01") - 42;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 289;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 710;
if (eval("\x01") == 196)
{
\x01 = eval("\x01") + 782;


} // end if
if (eval("\x01") == 216)
{
\x01 = eval("\x01") + 467;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 462;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 683)
{
\x01 = eval("\x01") - 462;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 278;
if (eval("\x01") == 221)
{
\x01 = eval("\x01") + 524;

}
else
{
if (eval("\x01") == 700)
{
\x01 = eval("\x01") - 504;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 782;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 25;
if (eval("\x01") == 325)
{
\x01 = eval("\x01") - 242;


} // end if
if (eval("\x01") == 219)
{
\x01 = eval("\x01") + 456;


} // end if
if (eval("\x01") == 379)
{
\x01 = eval("\x01") - 160;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 456;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 413)
{
\x01 = eval("\x01") - 88;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 242;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 731)
{
\x01 = eval("\x01") - 612;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 82;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 361;
if (eval("\x01") == 911)
{
\x01 = eval("\x01") - 826;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 33;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 594;
if (eval("\x01") == 916)
{
\x01 = eval("\x01") - 779;


} // end if

} // end else if

// [Action in Frame 5]
var \x01 = 462;
while (\x01 = eval("\x01") + 365, \x01 = eval("\x01") - 116, eval("\x01") == 629)
{
\x01 = eval("\x01") + 287;
break;
} // end while
if (eval("\x01") == 382)
{
\x01 = eval("\x01") + 217;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 217;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 222;
if (eval("\x01") == 800)
{
\x01 = eval("\x01") + 7;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 19;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 607)
{
\x01 = eval("\x01") + 229;


} // end if
\x01 = eval("\x01") - 454;
if (eval("\x01") == 756)
{
\x01 = eval("\x01") - 127;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 287;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 627;
\x01 = eval("\x01") + 94;
\x01 = eval("\x01") + 306;
if (eval("\x01") == 807)
{
\x01 = eval("\x01") + 19;


} // end if
if (eval("\x01") == 942)
{
\x01 = eval("\x01") - 280;


} // end if
if (eval("\x01") == 907)
{
\x01 = eval("\x01") - 170;


} // end if
if (eval("\x01") == 599)
{
\x01 = eval("\x01") + 217;


} // end if
if (eval("\x01") == 827)
{
\x01 = eval("\x01") + 125;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 26;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 952)
{
\x01 = eval("\x01") + 26;


} // end if
if (eval("\x01") == 717)
{
\x01 = eval("\x01") + 190;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 170;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 936)
{
\x01 = eval("\x01") - 329;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 229;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 189)
{
\x01 = eval("\x01") + 753;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 280;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 261;
if (eval("\x01") == 515)
{
\x01 = eval("\x01") - 468;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 583;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 47)
{
\x01 = eval("\x01") + 583;


} // end if
if (eval("\x01") == 826)
{
\x01 = eval("\x01") - 537;

}
else
{

} // end else if

// [Action in Frame 6]
var \x01 = 447;
for (\x01 = eval("\x01") - 89; eval("\x01") == 358; \x01 = eval("\x01") - 676)
{
\x01 = eval("\x01") + 474;
if (false)
{
continue;
} // end if
} // end of for
if (eval("\x01") == 832)
{
\x01 = eval("\x01") - 676;


} // end if
if (eval("\x01") == 156)
{
\x01 = eval("\x01") + 389;

}
else
{

} // end else if

// [Action in Frame 7]
var \x01 = 672;
while (\x01 = eval("\x01") - 392, \x01 = eval("\x01") + 246, eval("\x01") == 822)
{
\x01 = eval("\x01") - 641;
break;
} // end while
if (eval("\x01") == 283)
{
\x01 = eval("\x01") + 539;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 641;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 772)
{
\x01 = eval("\x01") + 105;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 186;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 388;
\x01 = eval("\x01") - 64;
if (eval("\x01") == 796)
{
\x01 = eval("\x01") + 194;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 471;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 498)
{
\x01 = eval("\x01") + 109;


} // end if
if (eval("\x01") == 628)
{
\x01 = eval("\x01") - 220;


} // end if
if (eval("\x01") == 228)
{
\x01 = eval("\x01") - 180;


} // end if
if (eval("\x01") == 765)
{
\x01 = eval("\x01") - 537;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 180;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 324;
if (eval("\x01") == 280)
{
\x01 = eval("\x01") - 37;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 593;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 295)
{
\x01 = eval("\x01") + 333;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 220;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 228;
if (eval("\x01") == 990)
{
\x01 = eval("\x01") - 471;


} // end if
if (eval("\x01") == 243)
{
\x01 = eval("\x01") + 593;


} // end if
if (eval("\x01") == 695)
{
\x01 = eval("\x01") - 646;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 453;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 877)
{
\x01 = eval("\x01") - 186;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 647;
if (eval("\x01") == 383)
{
\x01 = eval("\x01") + 115;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 109;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 49)
{
\x01 = eval("\x01") + 453;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 399;
\x01 = eval("\x01") - 396;
if (eval("\x01") == 901)
{
\x01 = eval("\x01") - 547;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 199;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 354)
{
\x01 = eval("\x01") - 199;


} // end if
if (eval("\x01") == 181)
{
\x01 = eval("\x01") + 662;

}
else
{

} // end else if

// [Action in Frame 8]
var \x01 = 159;
while (\x01 = eval("\x01") - 73, \x01 = eval("\x01") + 308, eval("\x01") == 353)
{
\x01 = eval("\x01") + 371;
break;
} // end while
if (eval("\x01") == 971)
{
\x01 = eval("\x01") - 708;


} // end if
if (eval("\x01") == 980)
{
\x01 = eval("\x01") - 9;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 708;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 76)
{
\x01 = eval("\x01") + 460;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 840;
if (eval("\x01") == 303)
{
\x01 = eval("\x01") + 621;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 113;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 260;
if (eval("\x01") == 86)
{
\x01 = eval("\x01") + 501;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 447;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 587)
{
\x01 = eval("\x01") - 447;


} // end if
if (eval("\x01") == 571)
{
\x01 = eval("\x01") - 218;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 371;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 928)
{
\x01 = eval("\x01") - 852;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 460;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 464)
{
\x01 = eval("\x01") + 283;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 685;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") + 117;
if (eval("\x01") == 747)
{
\x01 = eval("\x01") - 685;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 241;
if (eval("\x01") == 924)
{
\x01 = eval("\x01") - 113;


} // end if
if (eval("\x01") == 536)
{
\x01 = eval("\x01") - 280;

}
else
{

} // end else if

// [Action in Frame 9]
var \x01 = 639;
for (\x01 = eval("\x01") + 138; eval("\x01") == 751; \x01 = eval("\x01") + 498)
{
\x01 = eval("\x01") - 386;
if (false)
{
continue;
} // end if
} // end of for
\x01 = eval("\x01") + 494;
if (eval("\x01") == 911)
{
\x01 = eval("\x01") - 654;


} // end if
if (eval("\x01") == 777)
{
\x01 = eval("\x01") + 134;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 654;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 365)
{
\x01 = eval("\x01") + 498;


} // end if
if (eval("\x01") == 863)
{
\x01 = eval("\x01") - 412;

}
else
{

} // end else if

// [Action in Frame 10]
var \x01 = 783;
for (\x01 = eval("\x01") + 75; eval("\x01") == 858; \x01 = eval("\x01") + 394)
{
\x01 = eval("\x01") - 774;
if (false)
{
continue;
} // end if
} // end of for
if (eval("\x01") == 768)
{
\x01 = eval("\x01") - 623;


} // end if
\x01 = eval("\x01") + 747;
if (eval("\x01") == 422)
{
\x01 = eval("\x01") + 251;


} // end if
if (eval("\x01") == 892)
{
\x01 = eval("\x01") - 470;
if (false)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 251;
} // end else if

} // end if
if (eval("\x01") == 84)
{
\x01 = eval("\x01") + 394;


} // end if
if (eval("\x01") == 673)
{
\x01 = eval("\x01") - 264;

}
else
{
if (eval("\x01") == 61)
{
\x01 = eval("\x01") + 707;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") - 623;
} // end else if

} // end if
\x01 = eval("\x01") - 417;

} // end else if
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 00:58:25 (+0700) | #5 | 182914
Ba Dao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/06/2009 01:21:23
Messages: 6
Location: Kon Tum
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Anh chị chỉ giup em với em mới học được một chút về php thôi.
mấy cái này hơi khó với em.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 01:02:37 (+0700) | #6 | 182916
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Mấy thông tin ở trên bồ lấy ở đâu ra vậy?
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 01:08:58 (+0700) | #7 | 182917
[Avatar]
gamma95
Researcher

Joined: 20/05/2003 07:15:41
Messages: 1377
Location: aaa&quot;&gt;
Offline
[Profile] [PM] [ICQ]
Ba Dao
Member
[Minus] 0 [Plus]
Joined: 02/06/2009 01:21:23
Bài gởi: 3
Đến từ: Kon Tum
User IP: 123.20.109.212 

Sao vùng đất giữ (ĐắcLak, Gialai-Kontum) luôn sản sinh những cao thủ DDoS vậy ta? Trường giang sóng sau xô sóng trước à?
- Khó Khăn của em gặp phải là em không hiểu nguyên tắc hoạt động của từng file, dữ liệu tấn công là gì, và nó được lấy ra từ file nào nội dung của dữ liệu là gì.  

--> ko hiểu mà làm đề tài ??
Tại sao ko làm đề tài chống tấn công Ddos mà đề tài lại là tấn công ??Sao tui nghi đồng chí hỏi để đập người khác wá
Cánh chym không mỏi
lol
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 01:17:07 (+0700) | #8 | 182918
Ba Dao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/06/2009 01:21:23
Messages: 6
Location: Kon Tum
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
- da ko em đang thủ nghiệm rui phong chống sau.
- may doan ode trên em lấy trên mạng. em ko nhớ lấy ơ đau nữa
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 01:22:44 (+0700) | #9 | 182920
Ba Dao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/06/2009 01:21:23
Messages: 6
Location: Kon Tum
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
- Em không tấn công ai hết.
- em chỉ muốn tìm hiểu.
- với kiến thức của em khi báo cáo sẽ không thuyết phục người nghe (thầy).
- Em muốn có đầy đủ về nguyên tắc hoạt động, quá trình gửi dữ liệu ra sao.
- em không có ý gì khác đâu.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 09:41:35 (+0700) | #10 | 182959
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

Ba Dao wrote:
- Em không tấn công ai hết.
- em chỉ muốn tìm hiểu.
- với kiến thức của em khi báo cáo sẽ không thuyết phục người nghe (thầy).
- Em muốn có đầy đủ về nguyên tắc hoạt động, quá trình gửi dữ liệu ra sao.
- em không có ý gì khác đâu. 


Vậy thì nên bắt tay vào học Javascript. Tiếp theo đó là học Actionscript của Flash. Nếu không, chẳng có gì để.... báo cáo thầy cả.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 07/06/2009 13:02:19 (+0700) | #11 | 182979
Ba Dao
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/06/2009 01:21:23
Messages: 6
Location: Kon Tum
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Cảm ơn HVA.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 08/06/2009 22:11:02 (+0700) | #12 | 183052
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

Vậy thì nên bắt tay vào học Javascript. Tiếp theo đó là học Actionscript của Flash. Nếu không, chẳng có gì để.... báo cáo thầy cả. 

Anh Conmale có thể cho em xin một số tài liệu để học Actionscript không ạ. Cảm ơn anh.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 08/06/2009 22:47:44 (+0700) | #13 | 183053
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

crc32 wrote:

conmale wrote:

Vậy thì nên bắt tay vào học Javascript. Tiếp theo đó là học Actionscript của Flash. Nếu không, chẳng có gì để.... báo cáo thầy cả. 

Anh Conmale có thể cho em xin một số tài liệu để học Actionscript không ạ. Cảm ơn anh. 


http://www.adobe.com/devnet/actionscript/
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 12/06/2009 22:50:38 (+0700) | #14 | 183341
[Avatar]
micr0vnn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 15:52:34
Messages: 67
Offline
[Profile] [PM]
Phải hiểu server hoạt động thế nào .... gồm các chi tiết nào thì host bị chết.
ví dụ : host hết bandwidth, mysql quá tải làm server bị treo ....

Chứ không quan trọng viết bằng cái gì.... và do đâu gây ra tình trạng trên...
Có vấn đề hay không là do bạn DOS có đủ lượng cho nó chết hay không ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 15/06/2009 00:18:53 (+0700) | #15 | 183546
phuoctrung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2009 19:51:42
Messages: 88
Location: Vietnamese
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
Cách này hình như gặp ở đâu rồi ấy! Em nhớ là của anh Dantruong thì phải. Đó là cách úp file flash lên host có hỗ trợ php rồi chạy file chính để tấn công 1 web bằng flash nhưng sao không thấy HVA thảo luận nhỉ? Cách đó có hiệu quả thấp hay khó làm smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 15/06/2009 01:17:09 (+0700) | #16 | 183552
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

phuoctrung wrote:
Cách này hình như gặp ở đâu rồi ấy! Em nhớ là của anh Dantruong thì phải. Đó là cách úp file flash lên host có hỗ trợ php rồi chạy file chính để tấn công 1 web bằng flash nhưng sao không thấy HVA thảo luận nhỉ? Cách đó có hiệu quả thấp hay khó làm smilie  


---> có đó. Tìm lại mà đọc.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 18/06/2009 13:21:41 (+0700) | #17 | 183882
khovingu89
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/02/2008 22:08:27
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
lên google tìm kiến thức botnet đấy từ căn bản đến nâng cao và sem mấy video họ hướng dẫn điểu khiển botnet
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 18/06/2009 16:05:03 (+0700) | #18 | 183887
flier_vn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2008 01:13:39
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]

khovingu89 wrote:
lên google tìm kiến thức botnet đấy từ căn bản đến nâng cao và sem mấy video họ hướng dẫn điểu khiển botnet 


Lại 1 lần nữa mình lại nhắc bạn, trước tiên nên tốt về chính tả rồi sau đó học lập trình rồi mới vào phát bỉu smilie Nhé bạn
MerChant.Vn - Website học hỏi, trao đổi thảo luận về kinh doanh.

DànhChoBé.VN - Chuyên bán đồ chơi chất lượng, thương hiệu Fisher price, Disney, Thomas & Friends
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 23/08/2009 22:02:48 (+0700) | #19 | 190941
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]

Ba Dao wrote:
- Dạ đây là file nội dung file MainMovie trong swf
// Action script...

// [Action in Frame 1]
var \x01 = 928;
for (\x01 = eval("\x01") + 11; eval("\x01") == 547; \x01 = eval("\x01") + 354)
{
\x01 = eval("\x01") - 129;
if (false)
{
continue;
} // end if
} // end of for
if (eval("\x01") == 977)
{
\x01 = eval("\x01") - 752;
if (!null)
{
}
else
{
\x01 = eval("\x01") + 736;
} // end else if

} // end if
....
 


encrypt hết rồi mà bạn, đọc có hiểu gì đâu, post đoạn decrypted đi bạn smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 15:50:12 (+0700) | #20 | 190983
[Avatar]
xnohat
Moderator

Joined: 30/01/2005 13:59:19
Messages: 1210
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
Haizz kỹ thuật tấn công này đã lùi vào dĩ vãng lâu rồi kể từ ngày các rào cản kỹ thuật đối với nó được dựng lên. Nên nghiên cứu các phương pháp tấn công khác trên cơ sở kiến thức TCP/IP vững vàng.vvvv
iJust clear, "What I need to do and how to do it"/i
br
brBox tán gẫu dời về: http://www.facebook.com/hvaonline
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 16:23:18 (+0700) | #21 | 190996
[Avatar]
Mr.Kas
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/07/2009 14:36:56
Messages: 209
Offline
[Profile] [PM]
Kĩ thuật này tuy lâu nhưng theo tớ được biết nó còn nguy hiểm với các sever của Việt Nam và một vài sever khác trên thế giới. Trường hợp chúng ta tấn công vào một mục tiêu nào đó thì dùng cách này có vẻ không khả quan, nhưng nếu tấn công ngẫu nhiên các sever thì xác suất nhằm trúng sever đỡ không được cũng cao.
Treo chuột, gác phím, cất modem, cắt NET. Lên núi luyện công chờ ngày trở lại ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 16:40:09 (+0700) | #22 | 190998
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Hì hì, mấy tháng trước tớ code 1 cái chương trình nho nhỏ bằng Java để thử load test cho mấy cái server cluster và applications chạy trên mấy cái cluster này. Đòi hỏi của nó là làm sao phải qua mặt được "defense intelligent" của CheckPoint (Nokia Appliance) (e.g mỗi IP chỉ được gởi bao nhiêu packets trong một giây) và phải test từ bên ngoài vào chớ không test trong nội mạng. Lúc đầu tớ chỉ nghĩ đến botnet nhưng vắt óc một hồi cũng ra giải pháp smilie . Tiếc là không thể công bố những thứ này được vì nó chẳng giúp ích được gì hết. Những thứ ấy mà tung ra thì chỉ toàn là... phá hoại.

Hiện nay trên thị trường "chợ đen", các hệ thống botnet cho thuê mướn đang bắt đầu giảm giá một cách bất ngờ vì có quá nhiều hệ thống cạnh tranh nhau. Một hệ thống botnet cỡ có thể làm tê liệt trọn bộ twitter trong một thời gian ngắn có giá khoảng $250.00 / 1 giờ. Chậc... đúng là loạn rồi.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 16:51:48 (+0700) | #23 | 191003
[Avatar]
Mr.Kas
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/07/2009 14:36:56
Messages: 209
Offline
[Profile] [PM]
Cậu cho một tí hoặc cho luôn cái ý tưởng của cậu đi, tớ chỉ cần xem ý tưởng thôi, không cần source của cái "chương trình nho nhỏ bằng Java" ấy, cậu nói úp úp mở mở thế này làm tớ tò mò quá, smilie

Còn cái vụ thuê botnet thì chờ khi nào nó cho happy hour thì mình chen chân vào thử miếng, chứ tiền đâu ra mà bỏ 250$/1h, đi thác loạn cũng không đến giá ấy.
Treo chuột, gác phím, cất modem, cắt NET. Lên núi luyện công chờ ngày trở lại ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 16:56:05 (+0700) | #24 | 191005
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

Mr.Kas wrote:
Cậu cho một tí hoặc cho luôn cái ý tưởng của cậu đi, tớ chỉ cần xem ý tưởng thôi, không cần source của cái "chương trình nho nhỏ bằng Java" ấy, cậu nói úp úp mở mở thế này làm tớ tò mò quá, smilie

Còn cái vụ thuê botnet thì chờ khi nào nó cho happy hour thì mình chen chân vào thử miếng, chứ tiền đâu ra mà bỏ 250$/1h, đi thác loạn cũng không đến giá ấy. 


Rất tiếc, không thể tiết lộ được. Vả lại tôi đã ký "non-disclosure" với công ty cho việc này nên không thể phát tán thông tin được. Tôi chỉ có thể nói rằng, một chương trình chạy từ một IP nhưng khai thác được điểm yếu của TCP/IP (IPv4) và những phương tiện có sẵn trên Internet vẫn có thể tạo sự tàn phá đáng kể.

Còn chuyện thuê botnet thì $250 / 1 giờ là chuyện nhỏ đối với các tổ chức đấu đá nhau (cả chính trị lẫn thương mại).
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 17:08:14 (+0700) | #25 | 191008
[Avatar]
hizit91
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2009 20:29:43
Messages: 133
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]

conmale wrote:

Mr.Kas wrote:
Cậu cho một tí hoặc cho luôn cái ý tưởng của cậu đi, tớ chỉ cần xem ý tưởng thôi, không cần source của cái "chương trình nho nhỏ bằng Java" ấy, cậu nói úp úp mở mở thế này làm tớ tò mò quá, smilie

Còn cái vụ thuê botnet thì chờ khi nào nó cho happy hour thì mình chen chân vào thử miếng, chứ tiền đâu ra mà bỏ 250$/1h, đi thác loạn cũng không đến giá ấy. 


Rất tiếc, không thể tiết lộ được. Tôi chỉ có thể nói rằng, một chương trình chạy từ một IP nhưng khai thác được điểm yếu của TCP/IP (IPv4) và những phương tiện có sẵn trên Internet vẫn có thể tạo sự tàn phá đáng kể.

Còn chuyện thuê botnet thì $250 / 1 giờ là chuyện nhỏ đối với các tổ chức đấu đá nhau (cả chính trị lẫn thương mại). 

Nghe đoạn "những phương tiện có sẵn trên Internet" làm em liên tưởng tới Web proxy smilie.
====
Hết cấp ba, ta lên cấp bố smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 17:11:37 (+0700) | #26 | 191009
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

hizit91 wrote:

conmale wrote:

Mr.Kas wrote:
Cậu cho một tí hoặc cho luôn cái ý tưởng của cậu đi, tớ chỉ cần xem ý tưởng thôi, không cần source của cái "chương trình nho nhỏ bằng Java" ấy, cậu nói úp úp mở mở thế này làm tớ tò mò quá, smilie

Còn cái vụ thuê botnet thì chờ khi nào nó cho happy hour thì mình chen chân vào thử miếng, chứ tiền đâu ra mà bỏ 250$/1h, đi thác loạn cũng không đến giá ấy. 


Rất tiếc, không thể tiết lộ được. Tôi chỉ có thể nói rằng, một chương trình chạy từ một IP nhưng khai thác được điểm yếu của TCP/IP (IPv4) và những phương tiện có sẵn trên Internet vẫn có thể tạo sự tàn phá đáng kể.

Còn chuyện thuê botnet thì $250 / 1 giờ là chuyện nhỏ đối với các tổ chức đấu đá nhau (cả chính trị lẫn thương mại). 

Nghe đoạn "những phương tiện có sẵn trên Internet" làm em liên tưởng tới Web proxy smilie.
====
 


Đó là một ý tưởng smilie nhưng làm sao là một chuyện rất khác. Nên nhớ rằng, DDoS không chỉ dành cho web.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 17:22:49 (+0700) | #27 | 191011
[Avatar]
Mr.Kas
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/07/2009 14:36:56
Messages: 209
Offline
[Profile] [PM]
Xem các bài pots của conmale và cách sinh hoạt cũng như xưng hô giữa các thành viên khác với conmale, đoán conmale là người đã có tuổi, lại có kiến thức rất sâu rộng. Tớ sẽ cố gắn học hỏi nhiều hơn từ cậu mới được.
Mà thấy mọi người toàn xưng hô anh - em với conmale, chắc tớ cũng phải thế, chứ không lại có gì đó thất lẽ thì ... hậu quả khó lường smilie
Treo chuột, gác phím, cất modem, cắt NET. Lên núi luyện công chờ ngày trở lại ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 24/08/2009 23:08:16 (+0700) | #28 | 191036
[Avatar]
xnohat
Moderator

Joined: 30/01/2005 13:59:19
Messages: 1210
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]

conmale wrote:

Mr.Kas wrote:
Cậu cho một tí hoặc cho luôn cái ý tưởng của cậu đi, tớ chỉ cần xem ý tưởng thôi, không cần source của cái "chương trình nho nhỏ bằng Java" ấy, cậu nói úp úp mở mở thế này làm tớ tò mò quá, smilie

Còn cái vụ thuê botnet thì chờ khi nào nó cho happy hour thì mình chen chân vào thử miếng, chứ tiền đâu ra mà bỏ 250$/1h, đi thác loạn cũng không đến giá ấy. 


Rất tiếc, không thể tiết lộ được. Vả lại tôi đã ký "non-disclosure" với công ty cho việc này nên không thể phát tán thông tin được. Tôi chỉ có thể nói rằng, một chương trình chạy từ một IP nhưng khai thác được điểm yếu của TCP/IP (IPv4) và những phương tiện có sẵn trên Internet vẫn có thể tạo sự tàn phá đáng kể.

Còn chuyện thuê botnet thì $250 / 1 giờ là chuyện nhỏ đối với các tổ chức đấu đá nhau (cả chính trị lẫn thương mại). 


há há nhiêu đây gợi ý là đủ ra trò rồi. Thanks anh smilie)
iJust clear, "What I need to do and how to do it"/i
br
brBox tán gẫu dời về: http://www.facebook.com/hvaonline
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 25/08/2009 10:22:14 (+0700) | #29 | 191060
[Avatar]
Mr.Kas
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/07/2009 14:36:56
Messages: 209
Offline
[Profile] [PM]
Bấy nhiêu thì không thể gọi là gợi ý được, gợi ý ở đây mà tớ nói là những gì giúp chúng ta có thể tìm ra ý tưởng "giống với ý tưởng của anh conmale", còn những gì mà anh conmale nói ở trên không dẫn dắt đến ý tưởng chính của anh conmale. Nó chỉ là nền tảng đế chúng ta tự đưa ra ý tưởng thôi, ý tưởng của chúng ta đưa ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều, nhưng không ai đảm bảo là nó trùng với ý tưởng của anh conmale và có hiệu suất như của anh conmale.

Đó còn chưa nói những gì anh conmale "lưu ý" với chúng ta thì ai cũng biết cả rồi, nhưng vấn đề vận dụng mới là cái đáng quan tâm. Tiếc là tớ không đủ sức làm như anh conmale nên tiếp tục chờ ý tưởng thôi.
Treo chuột, gác phím, cất modem, cắt NET. Lên núi luyện công chờ ngày trở lại ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi Về Tấn Công Dos Bằng Flash. 25/08/2009 14:29:56 (+0700) | #30 | 191080
[Avatar]
xnohat
Moderator

Joined: 30/01/2005 13:59:19
Messages: 1210
Location: /dev/null
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
@Mr.Kas: tại sao phải giống anh conmale mới gọi là "siêu" smilie, tự tin mới cầu tiến được chứ smilie. Nhiêu đó gợi ý là ra dc 1 lô thứ roài smilie
iJust clear, "What I need to do and how to do it"/i
br
brBox tán gẫu dời về: http://www.facebook.com/hvaonline
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|