banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích [Tìm]sách về Hệ CSDL tập trung và Hệ CSDL phân tán.  XML
  [Question]   [Tìm]sách về Hệ CSDL tập trung và Hệ CSDL phân tán. 10/04/2009 03:03:14 (+0700) | #1 | 176393
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
Hiện tai mình cần một số tài liệu về kiến trúc hệ CSDL. Bạn nào có share giùm.
*Các hệ CSDL tập trung bao gồm:

  • Hệ CSDL cá nhân

  • Hệ CSDL trung tâm

  • Hệ CSDl khách chủ

*Các hệ CSDL phân tán
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|