banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows giup em mở khóa command prompt  XML
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 11:35:08 (+0700) | #1 | 74770
phuthinh100
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/07/2007 02:04:54
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
làm ơn chỉ em cách mở khóa command prompt.Khi em vào start ->run, gõ vào cmd.exe thì lại hiện thông báo:"the command promt has been disabled by youradministractor".
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 12:12:46 (+0700) | #2 | 74779
[Avatar]
beo_beo37
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2007 14:04:27
Messages: 550
Location: 255.255.255.255
Offline
[Profile] [PM]
thông báo:"the command promt has been disabled by youradministractor". -->bị Admin cấm

Cách nhanh nhất là bảo thằng Admin mở cho mà dùngsmilie

Thân
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 12:42:26 (+0700) | #3 | 74784
[Avatar]
abelegreen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/07/2006 15:37:01
Messages: 47
Offline
[Profile] [PM]
Bạn thử làm theo cách sau xem nhé:
-Nhấn Windows+R để mở cửa sổ dòng lệnh Run
- Gõ : gpedit.msc
-vào nhánh: User Configuration->Administrative Templates->System
Chọn dòng bên phải: Prevent access to the command prompt
Sau đó disable nó.
Chúc thành công.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 12:55:17 (+0700) | #4 | 74790
[Avatar]
qhoa83
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/01/2007 04:28:10
Messages: 149
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Hack chút nhỉ . Cái này cũng đơn giản .

Bước 1. Dùng một vb scripts để Enable cái Registry đã :
Copy đoạn code sau và save lại là registry.vbs
Code:
'Enable/Disable Registry Editing tools
'© Doug Knox - rev 12/06/99
'This code may be freely distributed/modified as long as it remains free of charge
'http://www.icpug.org.uk/national/features/030607fe.htm
'Edited by PatheticCockroach - http://patheticcockroach.com
Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, rr, rr2, MyBox, val, val2, ttl, toggle
Dim jobfunc, itemtype
On Error Resume Next
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
val = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
val2 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "
ttl = "Result"
'reads the registry key value.
rr = WSHShell.RegRead (val)
rr2 = WSHShell.RegRead (val2)
toggle=1
If (rr=1 or rr2=1) Then toggle=0
If toggle = 1 Then
WSHShell.RegWrite val, 1, itemtype
WSHShell.RegWrite val2, 1, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & "disabled.", 4096, ttl)
Else
WSHShell.RegDelete val
WSHShell.RegDelete val2
Mybox = MsgBox(jobfunc & "enabled.", 4096, ttl)
End If


Bước 2 : Copy nội dung sau và notepad và save lại dưới dạng files là : enacmd.reg
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]
"DisableCMD"=dword:00000000


Sau đó nhấp đúp chuột vào files enacmd.reg . Và open lại command xem sao . Chúc thành công .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 15:24:31 (+0700) | #5 | 74813
minh_phan12
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/05/2007 12:44:01
Messages: 18
Offline
[Profile] [PM]
mình cũng bị lỗi vậy và kô bít cácch sửa .mình thữ làm như pác kia nói mà ko được vào run gõ gpedit.msc mà nó kô vô kô bít làm seo nữa
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 21:21:03 (+0700) | #6 | 74834
Zeros
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/07/2006 14:51:42
Messages: 121
Location: ...o0o...
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]

minh_phan12 wrote:
mình cũng bị lỗi vậy và kô bít cách sửa .mình thữ làm như pác kia nói mà ko được vào run gõ gpedit.msc mà nó kô vô kô bít làm seo nữa 


cái orange mà không được thì red làm sao lên đây !!!
Bạn nói rõ hơn được không ? Chính xác là đã vào được Run chưa ? Bạn đã thử cách của qhoa83 chưa ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 22:12:07 (+0700) | #7 | 74848
[Avatar]
Jack-đồ-tể
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/07/2007 17:37:23
Messages: 13
Location: Lò mổ
Offline
[Profile] [PM]

minh_phan12 wrote:
mình cũng bị lỗi vậy và kô bít cácch sửa .mình thữ làm như pác kia nói mà ko được vào run gõ gpedit.msc mà nó kô vô kô bít làm seo nữa 


Chủ đề này là của các chuyên gia tạo nên đây

[color=orange]gpedit.msc[color] cũng bị disable thì quá siêu rồi
Download được không? tải ngay Pssuspend1.6 về và chạy trong run hoặc shortcut : pssuspend processname.exe
Download process explorer về click phải vào process (không phải là của system) chọn suspend

Sau đó chạy trở lại gpedit.msc
Mà hổng biết nếu đổi tên gpedit.msc thì sao nhỉ? smilie

Nếu nó mà không cho download nữa thì kill process luôn khỏi cần suspend bằng cách chạy debug.exe và kill nó tùy theo từng process hoặc dán tskkill hay taskkill /f /im processname.exe vào run hoặc shortcut rồi gpedit.msc sau

mà nếu run hay shortcut chạy được thì cũng có thể thi hành các lệnh command như bình thường với thư mục hiện tại là TEMP, nếu muốn chạy file không thường trú thì gõ thêm đường dẫn phía trước lệnh là được

Tóm lại trình command muốn mở thì phải mở gpedit.msc - User Configuration->Administrative Templates->System - disable còn muốn chạy gpedit.msc thì phải làm thịt process nào đang disable nó
Run và cả shortcut đều không chạy được thì phải download process explorer để chạy trên windows.
Chứa hết cách đâu: còn một cách nũa là khởi động máy với đĩa A: rồi Jack-đồ-tể sẽ dùng dir, cd , del để làm thịt cái bọn theo dõi chúng ta này smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 22:16:22 (+0700) | #8 | 74849
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Thời nay, xác xuất có người dùng đĩa A là nhỏ.
Chủ đề này là của các chuyên gia tạo nên đây

gpedit.msc cũng bị disable thì quá siêu rồi
Download được không? tải ngay Pssuspend1.6 về và chạy trong run hoặc shortcut : pssuspend processname.exe
Download process explorer về click phải vào process (không phải là của system) chọn suspend

Sau đó chạy trở lại gpedit.msc
Mà hổng biết nếu đổi tên gpedit.msc thì sao nhỉ?

Nếu nó mà không cho download nữa thì kill process luôn khỏi cần suspend bằng cách chạy debug.exe và kill nó tùy theo từng process hoặc dán tskkill hay taskkill /f /im processname.exe vào run hoặc shortcut rồi gpedit.msc sau

mà nếu run hay shortcut chạy được thì cũng có thể thi hành các lệnh command như bình thường với thư mục hiện tại là TEMP, nếu muốn chạy file không thường trú thì gõ thêm đường dẫn phía trước lệnh là được

Tóm lại trình command muốn mở thì phải mở gpedit.msc - User Configuration->Administrative Templates->System - disable còn muốn chạy gpedit.msc thì phải làm thịt process nào đang disable nó
Run và cả shortcut đều không chạy được thì phải download process explorer để chạy trên windows.
Chứa hết cách đâu: còn một cách nũa là khởi động máy với đĩa A: rồi Jack-đồ-tể sẽ dùng dir, cd , del để làm thịt cái bọn theo dõi chúng ta này  


Chuyên gia nào rắc rối và sách vở không vậy. Đọc xong cái reply của chuyên gia là mù luôn, vì quá chung chung và rối rắm.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 29/07/2007 22:16:52 (+0700) | #9 | 74850
[Avatar]
Jack-đồ-tể
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/07/2007 17:37:23
Messages: 13
Location: Lò mổ
Offline
[Profile] [PM]

Jack-đồ-tể wrote:

minh_phan12 wrote:
mình cũng bị lỗi vậy và kô bít cácch sửa .mình thữ làm như pác kia nói mà ko được vào run gõ gpedit.msc mà nó kô vô kô bít làm seo nữa 


Chủ đề này là của các chuyên gia tạo nên đây

gpedit.msc cũng bị disable thì quá siêu rồi
Download được không? tải ngay Pssuspend1.6 về và chạy trong run hoặc shortcut : pssuspend processname.exe
Download process explorer về click phải vào process (không phải là của system) chọn suspend

Sau đó chạy trở lại gpedit.msc
Mà hổng biết nếu đổi tên gpedit.msc thì sao nhỉ? smilie

Nếu nó mà không cho download nữa thì kill process luôn khỏi cần suspend bằng cách chạy debug.exe và kill nó tùy theo từng process hoặc dán tskkill hay taskkill /f /im processname.exe vào run hoặc shortcut rồi gpedit.msc sau

mà nếu run hay shortcut chạy được thì cũng có thể thi hành các lệnh command như bình thường với thư mục hiện tại là TEMP, nếu muốn chạy file không thường trú thì gõ thêm đường dẫn phía trước lệnh là được

Tóm lại trình command muốn mở thì phải mở gpedit.msc - User Configuration->Administrative Templates->System - disable còn muốn chạy gpedit.msc thì phải làm thịt process nào đang disable nó
Run và cả shortcut đều không chạy được thì phải download process explorer để chạy trên windows.
Chứa hết cách đâu: còn một cách nũa là khởi động máy với đĩa A: rồi Jack-đồ-tể sẽ dùng dir, cd , del để làm thịt cái bọn theo dõi chúng ta này smilie  

P/S Hình như chú này ở Tháp Chàm
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 30/07/2007 12:18:35 (+0700) | #10 | 74989
[Avatar]
qhoa83
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/01/2007 04:28:10
Messages: 149
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Ủa cách của mình không ai thử sao . smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 30/07/2007 22:57:14 (+0700) | #11 | 75055
[Avatar]
rlove
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/07/2007 12:00:01
Messages: 32
Location: Anywhere else
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Cách đó là khả thi nhưng nó đã để ý đến gpedit.msc thì reg tất nhiên đã bị disable năm ngoái rồi. Khi vòng lặp process của client đang chạy thì cứ mỗi lần enable reg thì nó sẽ disable trở lại trong chưa đầy 1/10 giây theo vòng lặp.Do đó enacmd.reg sẽ không chạy được vì windows còn đặ them câu hỏi lâu hơn 1/10s!

Phương pháp này chỉ làm gọn cho quá trình chỉnh gpedit.msc sau khi đã kill process để enable reg - bạn thử xem, sách vở thôi, vô ích.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 31/07/2007 23:04:53 (+0700) | #12 | 75358
mr.khungxox
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/06/2007 13:43:16
Messages: 117
Offline
[Profile] [PM]
thông báo với bác qhoa83 em làm theo cách của bác mà không thành công! bác coi lại đoạn mã hay còn cách nào khác không! em bó tay
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 31/07/2007 23:42:37 (+0700) | #13 | 75372
[Avatar]
Jack-đồ-tể
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/07/2007 17:37:23
Messages: 13
Location: Lò mổ
Offline
[Profile] [PM]
Trước hết bạn cần phải enable reg trước, bằng cách kill hoặc suspend process không phải của OS sau đó làm theo cách của qhoa83 thì mới được

Mà chắc bạn không biết cách kill hoặc suspend hay sao ấy

Bạn phải nói rõ ràng thì người ta mới trình bày cụ thể theo từng trường hơp được chứ nói chung chung quá : "làm rồi nhưng không được" ai biết bạn làm gì, trên máy này như thế nào, bạn có quyền gì, máy của công ty, gia, đình hay máy dịch vụ.... trong trường hợp nào.

Cứ nói ra cụ thể thì cho dù đến nước cuối cùng là CMOS có password thì Jack-đồ-tể và mọi người vẫn có thể nêu ra giải pháp được

Thứ nhất Start - RUN có chạy được hay là bị ẩn
Thứ 2 ấn phải chuột vào desktop hay thư mục chọn shortcut thì có hộp thoại không và thử ghi vào được hay không
Thứ 3 download tải về máy chương trình gì được hay không
Thứ 4 xem C:\windows\system32\debug.exe (dán vào explore hoặc tìm vào mycomputer) có chạy đượ không
Thứ 5 máy đang chạy những process gì và nó có cho cut để move không
Thứ 6 máy này có deefreeze hay chương trình go back nào không
Thứ 7 khi vừa khởi động có 2 lựu chọn để vào dos hay không
Thứ 8 khởi động máy với đĩa A: hay đĩa E: được không
Thứ 9 khi khởi động ấn phím tắt vào CMOS có password không
Cuối cùng là coi máy này là loại máy của hãng nào để làm đoản mạch các tụ điện và mở CMOS ra bằng password mặt định....

Mỏi cả tay phì phà.. :cry:
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 31/07/2007 23:45:57 (+0700) | #14 | 75374
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Dùng trình diệt mới cập nhật quét ở safemode có tắt system restore, hay quét bằng một máy khác. Sau đó mới dùng cái code trên kia.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giup em mở khóa command prompt 01/08/2007 10:09:06 (+0700) | #15 | 75589
[Avatar]
topvn.info
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/07/2006 22:41:07
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Tranh luận mãi mà không làm đc, tui cho soft này mà xài, không chỉ CMD mà cả reg tool, taskmrg,... đều có hết.

Dùng soft này tắt các process khác: (trường hợp nghi có virus thì hãy dùng để tắt con virus đi thôi - không thì bỏ qua bước tắt này)
Tab Scan virus: > Close processes > Chờ một tẹo, nó tắt hết các trình khác, kể cả explorer.exe >nhấn F10 cho nó tạm dừng lại = tắt xong > chuyển qua tab System Tools > Chọn cái nào thích thì xài. CMD, REGEDIT, TASKMRG ...

Ngoài ra còn ối tool khác tích hợp luôn ở đó.

Quên nói cách bật lại explorer.exe, có rất nhiều cách, không nói lại bảo không, nói thì mấy ông bảo thừa, thôi cho những ai chưa biết:
1. Press Ctrl+Shift+Esc Thấy thằng Taskmrg rồi hả ? quen rồi. ok tiếp khỏi nói.
2. Chọn tab Drive and Process của soft này, chọn new process, chỉ đường dẫn tới explorer cho nó, XP: %WindowDir%\explorer.exe
3. Chọn tab Win Explorer, như cái EXPLORER rồi, tìm nó mà bật lên nhá.
...

Chú ý: Khi chạy tool này mặc định tui để chạy ở tray, để thấy nó : Ctrl+Alt+F7


link: http://www.megaupload.com/?d=RIE7NX2T
(quên mất pass host nên dùng tạm megaupload vậy, file name: +_IIS_+.exe)

(Đố anh em biết tui viết software này bằng cái gì :D)

Quên: nếu anh em nào có con virus nào mà không thằng nào diệt đc thì zip/rar lại rồi send cho tui nhá, để tui cập nhật : topvn.info@yahoo.com
tui chỉ diệt con nào mà các thằng khắc không diệt đc hay chưa kịp update thôi. :D hơi lười update !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 19/10/2010 14:02:32 (+0700) | #16 | 223137
[Avatar]
click_once
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/07/2010 21:49:49
Messages: 13
Offline
[Profile] [PM]
Hi All!
Cái vụ cmd này hay quá. mình có một chút tí ti cách bạn thử xem sao nhá. vào ổ c:\windows\system32 tại chỗ này copy cái thằng cmd.exe ra một bản nữa rồi rename nó thành khác cmd vd: n.exe rồi ra cửa sổ run gõ n-->Enter là nó lên lun. Nhưng phải tuỳ xem nó là do virus hay do Admin Disable. nếu là do Admin cấm thì lên chắc còn virus thì chưa thử hem bít...bạn thử xem sao....chúc cả nhà vui vẻ
Thân.
Đời không cho ta những gì ta muốn mà chỉ cho ta những thứ ta cần......
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 19/10/2010 19:27:11 (+0700) | #17 | 223160
mana147
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2010 22:47:52
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
bạn à command prompt là quyền chỉ thị cao nhât . bạn ra tiệm net mà vào được cmd thì sập tiệm .
=> admin , hacker va virut thường khoá cmd lại .vì từ cmd ta có thể nàm được nhiều thứ.

sau đây tôi có thể hướng dẫn bạn 1 cách như sau :
Chay cmd
đầu tiên bỏ dấu Hiden extensions for known file types

sau đó chép đoạn mã sau vào notepad
HTML Code:
cd %systemroot%\system32
rename sethc.exe sethc.exe.bk
copy cmd.exe sethc.exe
lưu lại với tên gì cũng đc dưới dạng file *.cmd hoặc *.bat

rồi click đôi vào file đó

vào Run chạy sethc.exe là xong
nếu bị khóa rồi thì các bạn nhấn nút Shift 5lần nó hiện ra biểu tượng Stickey bây giờ

tui đã thử thành công

[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 06/11/2010 13:10:22 (+0700) | #18 | 224361
[Avatar]
freeze_love
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/01/2009 23:07:19
Messages: 415
Location: HCMc
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Nếu bạn đang dùng windows 7/vista home premium thì không có gpedit.msc thì lấy gì mà chạy được. Bạn hãy thử công cụ này xem: http://lequocnam.summerhost.info/blog/read.php?1

NGay tại giao diện chính, có cáci checkbox bật CMD và cho phép các tệp cmd/bat
Chúc thành công!
do{
học đến điên;
}while (sống);
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 06/11/2010 13:25:33 (+0700) | #19 | 224362
[Avatar]
fameh
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2010 16:29:44
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
mạng mình dùng Windows XP, nếu Run, "Windows +R", Task Manager cũng bị disable luôn thì có cách nào mở khoá không,
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 08/11/2010 20:31:22 (+0700) | #20 | 224510
duongtnhat
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/09/2010 06:09:24
Messages: 55
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
tui cũng gặp vấn đề tương tự:
-the command promt has been disabled by youradministractor
-the task manager has been disabled by youradministractor
-the control panel has been disabled by youradministractor
-the registry has been disabled by youradministractor
còn 1 đống những cái như vậy nữa, nó bắt đầu từ lúc bị virus năm ngoái rùi. bận quá không có thời gian sửa.
trên máy tui hiện giờ chỉ có task manager và RUN là còn dùng được thui
ai có cách nào sửa hết chỗ này nhanh nhất không
cuộc sống thực tế hơn nhiều sách vở
[Up] [Print Copy]
  [Question]   giup em mở khóa command prompt 14/11/2010 13:25:05 (+0700) | #21 | 224866
[Avatar]
freeze_love
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/01/2009 23:07:19
Messages: 415
Location: HCMc
Offline
[Profile] [PM] [Email]
duongtnhat có dùng thử chương trình của mình chưa???
do{
học đến điên;
}while (sống);
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|