banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng thắc mắc về địa chỉ IP  XML
  [Question]   thắc mắc về địa chỉ IP 04/05/2013 10:58:01 (+0700) | #1 | 275429
[Avatar]
startbkhn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/09/2012 00:52:46
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
Khi em mở cmd và đánh:
net view
thì hiển thị các máy tính đang kết nối trong mạng LAN
ví dụ em thu được:
\\A-PC
\\P-PC
khi em dùng lệnh:
ping A-PC
thì nhận được 1 dãy địa chỉ IP của máy A-PC
tuy nhiên nó dưới dạng:

Pinging A-PC [fe80::60fd:2549:c7c4:61c%13] with 32 bytes of data:
Reply from fe80::60fd:2549:c7c4:61c%13: time=1ms
Reply from fe80::60fd:2549:c7c4:61c%13: time=3ms
Reply from fe80::60fd:2549:c7c4:61c%13: time=2ms
Reply from fe80::60fd:2549:c7c4:61c%13: time=1ms

Ping statistics for fe80::60fd:2549:c7c4:61c%13:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

Vậy địa chỉ máy fe80::60fd:2549:c7c4:61c%13 thì mình phải đổi thế nào sang hệ DEC ạ?
Mong anh chị giúp đỡ!
Lương tâm trong sạch là mục đích theo đuổi cuối cùng
[Up] [Print Copy]
  [Question]   thắc mắc về địa chỉ IP 04/05/2013 15:21:24 (+0700) | #2 | 275440
n2tforever
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2011 15:39:51
Messages: 92
Offline
[Profile] [PM]
đây là IPv6 gõ ping A-PC -4 để thấy IPv4
[Up] [Print Copy]
  [Question]   thắc mắc về địa chỉ IP 07/05/2013 10:17:56 (+0700) | #3 | 275520
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Thì về học toán đổi từ hệ hexa sang hệ DEC. Địa chỉ máy IP6 dùng hệ HEX thì đổi ra hệ DEC chi vậy. Như reply bạn trên nói kìa.
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|