banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Giúp cách tạo dãy IP trong DHCP  XML
  [Question]   Giúp cách tạo dãy IP trong DHCP 12/01/2013 16:31:42 (+0700) | #1 | 272661
[Avatar]
daicamrtran
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/03/2011 23:16:33
Messages: 48
Location: NoThing
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Em đang tạo dãy địa chỉ DHCP cho mạng con (subnet) 10.245.100.128/27.

Mạng con gồm các máy Windows 2003, Windows XP, và 4 máy Linux. Bốn máy Linux được gán địa chỉ IP tĩnh nhỏ nhất thuộc mạng con này. Gateway được gán địa chỉ IP tĩnh lớn nhất của mạng con này.

Các anh chỉ em cách xác định dãy địa chỉ IP nào sẽ tạo trên DHCP server với ạ !

Xin cảm ơn !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|