banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Sử dụng nmap để phát hiện máy tính nhiễm conficker  XML
  [Article]   Sử dụng nmap để phát hiện máy tính nhiễm conficker 03/07/2009 22:00:33 (+0700) | #1 | 185248
[Avatar]
vikjava
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2004 02:32:38
Messages: 926
Location: NQN
Offline
[Profile] [PM]
Chúng ta sử dụng script smb-check-vulns.nse để phát hiện conficker. Đầu tiền script này được phát triển nhằm dò tìm lỗi MS08-067,về sau được nâng cấp phát hiện conficker.

Các chuyên gia phát hiện rằng conficker có lòng tốt update bản vá lỗi MS08-067 giùm computer nhưng bản vá lỗi này khác với bản vá của microsoft. Các chuyên gia phát hiện việc này dựa vào Standard error code. Microsoft trả về "invalid_name", bản vá của conficker trả về 0x00000057.

$ ./nmap -PN -p445 --script=smb-check-vulns 192.168.1.76
Starting Nmap 4.85BETA6 ( http://nmap.org ) at 2009-07-02 08:49 CDT
Interesting ports on 192.168.1.76
PORT STATE SERVICE
445/tcp open microsoft-ds
Host script results:
| smb-check-vulns:
| MS08-067: PATCHED (possibly by Conficker)
|_ Conficker: Likely INFECTED

Mặc dùng computer này đã vá lỗi MS08-067 nhưng bản vá này lại do thằng conficker giúp :d

$ ./nmap -PN -p445 --script=smb-check-vulns 192.168.1.77
Starting Nmap 4.85BETA6 ( http://nmap.org ) at 2009-07-02 09:56 CDT
Interesting ports on 192.168.1.77:
PORT STATE SERVICE
445/tcp open microsoft-ds
Host script results:
| smb-check-vulns:
| MS08-067: VULNERABLE
|_ Conficker: Likely CLEAN

Computer 192.168.1.77 có lỗi MS08-067 nhưng chưa bị nhiễm conficker

Chúng ta có thể scan toàn mạng để biết tình trạng của hệ thống mình. Thân
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Sử dụng nmap để phát hiện máy tính nhiễm conficker 09/07/2009 00:28:42 (+0700) | #2 | 185767
[Avatar]
gamma95
Researcher

Joined: 20/05/2003 07:15:41
Messages: 1377
Location: aaa">
Offline
[Profile] [PM] [ICQ]
http://mtc.sri.com/Conficker/contrib/scanner.html

conmale: đưa url vào giữa "" nếu dùng dạng [ url = "something" ]something[ / url ] hoặc để y nguyên và không cần phải bỏ trong tag [ url ] nữa.
Cánh chym không mỏi
lol
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|