banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows giúp em tìm driver này với  XML
  [Question]   giúp em tìm driver này với 11/07/2008 14:53:29 (+0700) | #1 | 141066
phuongbich
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/06/2006 19:03:25
Messages: 45
Offline
[Profile] [PM]
Em có cái mày desktop mang từ korea về sử dụng win xp . Ko có đĩa driver , em quên cài lại máy, giờ ko biết làm thê nào search mãi ko ra , Ai biết tìm giúp em với .Máy em giờ ko vào được mạng, ko nghe nhạc được
đây là thông số của nó[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp em tìm driver này với 11/07/2008 19:18:19 (+0700) | #2 | 141072
[Avatar]
redheartvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/06/2008 14:02:32
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
Bạn đọc tên của Laptop trên cái temp sau máy hoặc trên mặt máy thì có đủ thông tin hơn. Chứ có mỗi main thì khó quá.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp em tìm driver này với 13/07/2008 09:37:09 (+0700) | #3 | 141375
i_t_cun_91
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/07/2006 19:39:54
Messages: 167
Offline
[Profile] [PM]
bạn thử dùng phần mềm test system thử kiếm tra dòng main của bạn xem sao à trong phần đó có cả hỗ trợ đến trang web để tải cái driver đó!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp em tìm driver này với 14/07/2008 01:15:04 (+0700) | #4 | 141431
[Avatar]
huynhfxvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/07/2005 11:09:35
Messages: 456
Location: UET.VNU
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
tìm mải mới dc cái này
컴퓨터:
컴퓨터 형태 ACPI 다중 프로세서 PC
운영체제 Microsoft Windows XP Home Edition
서비스 팩 [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
컴퓨터 이름 8D27BAC5E157462
사용자 ID Owner
로그온 도메인 [ TRIAL VERSION ]
날짜/시간 2007-08-08 / 17:47

머더보드:
CPU 유형 Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
머더보드 이름 Samsung DeskTop System
머더보드 칩세트 ATI Radeon 9000/9100 IGP
시스템 메모리 [ TRIAL VERSION ]
BIOS 타입 Phoenix (07/02/05)
통신 포트 통신 포트(COM1)
통신 포트 ECP 프린터 포트(LPT1)

디스플레이:
비디오 카드 ATI RADEON 9100 IGP (64 MB)
비디오 카드 ATI RADEON 9100 IGP (64 MB)
3D 가속기 ATI Radeon 9000/9100 IGP (RS300)
모니터 Samsung SyncMaster 740BF/MagicSyncMaster CX702B/CX715B (Analog) [17" LCD] (HVEYB22217)

멀티미디어:
오디오 어댑터 Analog Devices AD1888 @ ATI SB200 - AC'97 Audio Controller

저장장치:
IDE 컨트롤러 표준 이중 채널 PCI IDE 컨트롤러
스토리지 컨트롤러 SCSI/RAID Host Controller
스토리지 컨트롤러 SPACE INT'L SCSI Host Adapter
디스크 드라이브 WDC WD1600BB-55GUC0 (141 GB, IDE)
CD/DVD 드라이브 BN5280K HNB900O SCSI CdRom Device
CD/DVD 드라이브 BN5280K HNB900O SCSI CdRom Device
CD/DVD 드라이브 BN5280K HNB900O SCSI CdRom Device
CD/DVD 드라이브 BN5280K HNB900O SCSI CdRom Device
CD/DVD 드라이브 CD-ROM 드라이브
CD/DVD 드라이브 LITE-ON COMBO SOHC-5236V (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
SMART 하드디스크 상태 OK

파티션:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
총용량 [ TRIAL VERSION ]

입력 장치:
키보드 PC/AT 101키 호환 키보드/USB 키보드(종류 1)
마우스 PS/2 호환 마우스

네트워크:
주 IP 주소 [ TRIAL VERSION ]
주 MAC 주소 00-13-77-1A-59-00
네트워크 어댑터 Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller (122. [ TRIAL VERSION ])

주변장치:
프린터 Microsoft Office Document Image Writer
USB1 컨트롤러 ATI SB200 - USB Controller
USB1 컨트롤러 ATI SB200 - USB Controller
USB2 컨트롤러 ATI SB200 - USB 2.0 Controller

DMI:
DMI BIOS 공급자 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
DMI BIOS 버전 4.06
DMI 시스템 제조자 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
DMI 시스템 제품 DeskTop System
DMI 시스템 버전 CAAAAAAC
DMI 시스템 일련번호 [ TRIAL VERSION ]
DMI 머더보드 제조자 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
DMI 머더보드 제품 이름 ALTAIR-30
DMI 머더보드 버전 MP1.0
DMI 머더보드 일련 번호 [ TRIAL VERSION ]
DMI 새시 제조자 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
DMI 새시 버전 N/A
DMI 새시 일련번호 [ TRIAL VERSION ]
DMI 새시 관리 태그 [ TRIAL VERSION ]
DMI 새시 형식
KHÔNG CÓ GÌ quý hơn tự do !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: giúp em tìm driver này với 14/07/2008 01:30:14 (+0700) | #5 | 141432
[Avatar]
huynhfxvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/07/2005 11:09:35
Messages: 456
Location: UET.VNU
Offline
[Profile] [PM] [Email] [Yahoo!]
bản tiếng anh
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fdr.simfile.chol.com%2Fqna%2Fview.php%3Fseq%3D117265&sl=ko&tl=en&hl=en&ie=UTF-8


sound ati-sb200-ac-97 http://www.bioticaindia.com/ati-sb200-ac-97-audio-controller.html

LAN Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/4401.php
KHÔNG CÓ GÌ quý hơn tự do !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|